Folkhälsans nya varumärke – många röster i öppen dialog - Folkhälsan
17 februari 2023

Folkhälsans nya varumärke – många röster i öppen dialog

Vem i Svenskfinland känner inte till Folkhälsan? Folkhälsan är en stor, över hundraårig organisation som arbetar för bättre hälsa, via forskning och praktiska åtgärder. De flesta vet något om Folkhälsan, men få känner den mångsidiga helheten. Folkhälsan har inte förut systematiskt jobbat med varumärket som en helhet. Det gjorde vi nu.

Smakprov på det nya varumärket hittar du här

Vi vet av tidigare undersökningar att Folkhälsan är ett välkänt varumärke med ett starkt förtroendekapital. Det vill vi värna om och förvalta väl.

Det har funnits olika varumärken under Folkhälsan, såsom idrottsinstituten Norrvalla och Solvalla och våra 97 lokalföreningar. Här finns många starka identiteter såsom daghem och Folkhälsanhus med egna namn, och ett forskningscentrum med engelska som arbetsspråk. Verksamheter såsom simskolor och babysim är välkända - för någon är Folkhälsans ”brand” kanske just simskolan.

– Den stora frågan är: vad är det gemensamma som förenar oss? I en alltmer digital kommunikationsvardag fungerar inte en lika småskalig och brokig arbetskultur som förr. Budskapen måste urskiljas och skapa tydlighet i ett allt större och snabbare informationsflöde. – Jessica

Ett förenande kärnbudskap

Vårt samarbete utgick från att Folkhälsan behöver ett budskap som förenar oss och kommunicerar vad vi tillsammans står för.

– Vardagen i kommunikationen har känts spretig ibland, med många bitar som har sin egen story. Vi vill kanske inte kännas som ett företag med stark koncernstyrning, men vi måste arbeta modernt med ansvar för teman som GDPR och datasäkerhet, och ha en gemensam syn på vad vi jobbar för och hur. - Jessica

Samtidigt är det viktigt att värna om entusiasmen, glädjen, idérikedomen och engagemanget, så att alla kan känna sig delaktiga. Inom kommunikationen vill man stöda och synliggöra den breda kompetens som finns i organisationen.

– Vi ser att alla på Folkhälsan kan vara ambassadörer för vårt arbete och varumärke. Det som krävs är vilja och rätt verktyg. - Jessica

Vi ville ge alla lättanvända verktyg och mallar för att kommunicera om det egna arbetet och dess värde, som en del av Folkhälsans helhet. Vi vill också dela med oss av insikter som vi har samlat längs med vägen och lyfta fram exempel på hur det nya kan användas.

 

En mångfald av viljor och synvinklar

I varumärkesarbetet var det viktigt att sammanföra många synvinklar och viljor och ta med alla verksamheter och bolag i processen.

– Vi ordnade många workshops dit alla Folkhälsans bolag bjöds in, och vi frågade hela Folkhälsans personal om det mest meningsfulla med att arbeta på Folkhälsan. Dessutom gjordes intervjuer med externa intressenter för att få fram det värde som Folkhälsan skapar i samhället. Det meningsfulla och det värdeskapande blir tillsammans en levande kärna för ett bra varumärke.  – Erik

Folkhälsans medarbetare (från samfundets vd och forskningsdirektör till teamledare och kommunikatörer) intervjuade allt från barn i Folkhälsans daghem och mänskor i äldreboende till studerande vid Norrvalla och Solvalla, Folkhälsans förtroendevalda, medlemmar och frivilliga, kursdeltagare, journalister och partners i andra organisationer och ministerier.

Det var nyttigt att börja med att kartlägga var vi står i dagens samhälle och förändringarna som sker omkring oss. Finländarna blir äldre och behovet av service ökar – den offentligt finansierade välfärden är delvis otillräcklig. Det finns ett tydligt och allt starkare behov för nya forskningsinsikter, evidensbaserade lösningar och aktivt föregångarskap.

Utgående från det här breda perspektivet var det lättare att formulera budskapet för vårt varumärke. Arbetet på workshopar och möten gick i en positiv anda med bra fokus, dialog och enligt överenskommen tidtabell.

Vi testade även element av varumärket i arbetsgivarbilden i en rekryteringskampanj, redan i början av vårt samarbete.

Billigt kan bli bra

Blev det dyrt? Behövdes det en enorm budget på flera hundra tusen? Nej, mindre än en tiondel av det! Vi gjorde mycket själva på Folkhälsan, tidskrävande bitar som att göra intervjuer och analysera enkätsvar, samt att arbeta vidare med tillämpningarna av varumärket.

För Folkhälsan var det värdefullt att ha en partner med erfarenhet av att utveckla varumärken för stora, mångsidiga organisationer. Det visuella uttrycket togs fram tillsammans, i ett tätt samarbete mellan Folkhälsans AD Jonas Jernström och Milttons Senior Creative Samuel Tabermann. Vi lyckades skapa en jämlik arbetskultur i projektet, där allas röster blev hörda.

– Vi är en rätt icke-hierarkisk organisation, och den tryggheten fanns med i varumärkesarbetet, samtidigt som vi lyckades hitta en gemensam bärande tanke. Vi känner att vi lyckades förmedla stoltheten och tacksamheten över att jobba på Folkhälsan, föregångarskapet och viljan att se framåt och vara i tiden med alla generationer.  – Jessica

– Vi stödde arbetet med att föra varumärket in i vardagen med en train-the-trainers-workshop och en systematisk dokumentering av praktiska sätt att förankra varumärket. Vi tog fram templat och modeller för träningar och interna workshops, där de som jobbar med kommunikation kan skapa praktiska mallar för exempelvis kundbrev, presentationer och sociala medier. – Erik

Arbetet blev inte färdigt i och med lanseringen och uppdateringarna på sociala medier och webben. Vi är bara i början med att sprida verktygen, skapa och lyfta fram goda exempel på budskap och sätt att jobba med kommunikation – och att inspirera varandra, med många röster i en öppen dialog.

FOLKHÄLSANS VARUMÄRKESPROJEKT – JESSICA ÅLGARS OCH ERIK BÄCKMAN

Folkhälsans kärnteam: Jessica Ålgars, Jonas Jernström, Johanna Savander, Fredrik von Koskull, Rosa Welander, Eva-Maria Nystén

Milttons kärnteam: Nina Lindqvist, Samuel Tabermann, Erik Bäckman, Maria Solitander