Daghem

Hälsofrämjande daghem för alla

Vi finns på olika sätt med i många barns daghemsvardag. Vi har daghem på olika håll i Svenskfinland. Vi ordnar också utbildningar som riktar sig till alla daghem, bland annat kring antimobbning och jämställdhet på daghem.

Barnen gungar på gården medan en vuxen övervakar.

Prenumerera på nyhetsbrevet för dig som jobbar på daghem

I vårt nyhetsbrev informerar vi om material och verksamhet som Folkhälsan erbjuder dig som jobbar inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Brevet utkommer tre gånger i året.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Allmänt om våra daghem

Vi vill att ditt barn ska ha det bra under sin dagisdag. Därför arbetar vi speciellt med följande teman:

Grunden för trygga och positiva kamratrelationer läggs i ett tidigt skede i barnets liv. Vi arbetar med att utarbeta metoder och verktyg för pedagoger att stärka barnens kompisrelationer. 

Läs mer

På ett hälsofrämjande daghem fokuserar vi på 

 • En helhetssyn på begreppet hälsa (fysisk, psykisk och social hälsa)
 • Ett hälsofrämjande synsätt och förhållningssätt
 • Att stärka känslan av sammanhang; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för alla på daghemmet
 • Ökade möjligheter till delaktighet och ansvar

 

Alla barn, oberoende av om de är flickor eller pojkar, borde få möjlighet att träna olika färdigheter. Det handlar om att låta barnen utforska, pröva och utveckla sin fulla potential. Barnen borde inte begränsas av förväntningar om hur de ska vara som flickor eller pojkar. Vi vill att barnen ska få en god självkänsla och att de i sin vardag har fler möjligheter och inte begränsas av könsstereotyper.

Folkhälsan erbjuder även eftisverksamhet

Kontakt

  • Aino Ezzat-Agha

   Teamledare och sakkunnig inom småbarnspedagogik

  • tfn:
   044 788 5981

  • Aino är teamledare för enhetscheferna inom småbarnspedagogik i Åbo och huvudstadsregionen.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Emily Hagberg

   Enhetschef

  • tfn:
   044 788 3701

  • Ansvarig för barnverksamheten i Österbotten, enhetschef för Päivis i Närpes, Vasa daghem och eftisverksamheten i Vasa

   Visa mer
  • Kontakta