Folkhälsans mottagning i Pargas

Mottagningen i Pargas

Vårt mångprofessionella team finns till för att göra världen till en lite bättre plats för barn, unga och familjer. Vi erbjuder vård- och terapitjänster samt ordnar förebyggande verksamhet. Vårt arbete grundar sig på evidensbaserade metoder som vi anpassar enligt behov och situation. För oss är respektfullt bemötande viktigt och vi är måna om att hitta de metoder som fungerar i just din situation.

 

 

Vi erbjuder bl.a. stödsamtal för ungatalterapiergoterapineurospykologtjänster och stöd till föräldrar. Vi ordnar regelbundet grupper, kurser och föreläsningar.  

Aktuellt: Kurser, träffar, föreläsningar och nätverk

Vårt team

  • Enhetschef, Neuropsykolog Åbo och Pargas

   Petra Boman

  • 044 757 8831
  • Till mitt mångsidiga arbete som neuropsykolog hör neuropsykologiska utredningar, habilitering, och handledning. Jag samarbetar mycket med föräldrar och hemmet, daghem och skola och drar grupper för barn, unga och föräldrar. I mitt arbete vill jag möta dig just där du är, lära känna dig och den vardag du lever i. Jag arbetar i Åboland och på svenska, finska och engelska. Vi kan träffas på någon av våra mottagningar i Åbo eller i Pargas eller enligt behov i din egen hemmiljö, i skolan eller på daghemmet. Vi kan också mötas på distans.

  • Psykologie magister
   Psykologie Lic, spec barn och ungdomsneuropsykolog
   Specialyrkesexamen i ledarskap

   Till mina specialkunskaper hör neuropsykiatri, hjärnans formbarhet och kognitiv träning, utveckling samt inlärning. Jag brinner också för lågaffektivt bemötande, lösningsfokuserat arbete och dialogiskt familjearbete.
   Inom dessa områden erbjuder jag skräddarsydda utbildningar, föreläsningar och kurser.

  • Kontakta
  • Psykolog, Åboland

   Mira Öhman

  • Jag jobbar i samarbete med klienten för att förstå situationen, utmaningarna och tillsammans försöka fundera ut lösningar i vardagen hur måendet kan förbättras. Jag jobbar med barn, unga och och föräldrar. Främst jobbar jag med barn och ungdomar med neuropsykiatriska utmaningar, men även med andra typer av svårigheter (bl.a ångest, rädslor, kriser, nedstämdhet) Det viktigaste i mitt jobb är att skapa en god relation med klienten, så når man de bästa och mest fungerande lösningarna. Det bästa i mitt jobb är att vara till stöd för någon. Att hjälpa individer att hitta lösningar, se saker ut nya perspektiv eller förstå sitt beteende bättre. Jag slutar aldrig att förundras över den klokhet, idérikedom, den självinsikt och problemlösningsförmåga som barnen och ungdomarna besitter. Mitt jobb är att få barnen och ungdomarna att själv se sina resurser och hjälpa dem att använda dem.

  • Specialpsykolog inom barn och ungdomspsykologi, utbildad i krisarbete och Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi

  • Terapeut & kurator, Åboland

   Jannike Rosenholm

  • Jag jobbar på ungdomsmottagningen och erbjuder stödsamtal för unga som vill ha en trygg vuxen att ventilera sina tankar och orosmoment med. Jag träffar också föräldrar för att tillsammans hitta konstruktiva lösningar för familjelivet eller hjälpa till att bättre förstå och stödja sitt barn. Jag jobbar ävenså med ett NFP-projekt och kan ta emot unga med NPF diagnos som behöver fundera kring sin situation. För mig är det viktigt att mina klienter känner sig hörda och att vi tillsammans hittar lösningar som känns bra för varje enskild individ. Jag blandar frikostigt mellan mina olika utbildningar, men har en stark betoning på konstruktivt och lösningsfokuserat arbetssätt.

  • Socionom, Ped.mag, Krisarbetare & Trappan-handledare, NVC-kommunikation, NLP Master Practitioner, NEPSY-coach, metodutbildning i korttidsterapeutiska arbetssätt, metodutbildning i expressiv konstterapi, grundstudier i psykoterapi.

  • Psykolog, Åboland

   Linnea Siegfrids

  • Det viktigaste i mitt arbete som psykolog är att skapa en kontakt som känns trygg och stödjande, och utifrån denna arbeta vidare för att tillsammans lösa utmaningar och förbättra måendet. Jag jobbar huvudsakligen med psykologiska utredningar bl.a. gällande neuropsykologisk problematik samt stödsamtal och korttidsterapi för ungdomar och unga vuxna. Till mina intresseområden hör neuropsykiatriska utmaningar, men jag arbetar även med övriga svårigheter vardagen kan föra med sig (t.ex. ångest, nedstämdhet och rädslor).

  • Ungdomspsykiater, Åbo Tjänstledig 1.2-31.12.2024

   Christina Fortelius

  • Jag är specialiserad läkare inom ungdomspsykiatri och psykoterapeut. Till ungdomspsykiatri tjänster hör undersökningar, konsultationer och psykiatrisk medicinsk rådgivning. Jag har bred erfarenhet inom ungdomspsykiatrins olika områden som bland annat depression, ångest, neuropsykiatriska tillstånd och svåra psykiska kriser. Jag talar svenska, finska och engelska och tar emot unga i åldern 12-25 år. Jag tycker det viktigaste är att jag kan bidra med att hjälp klienterna att må bättre och ha en bra och fungerande vardag. Jag tycker det bästa med mitt jobb är att få jobba med klienter, att möta unga och unga vuxna och deras familjer. Det är även trevligt att jobba med ett duktigt mångprofessionellt team vid Folkhälsan.

  • Psykiater, Integrativ psykoterapeut

Talterapeuter

  • Talterapeut, Åboland

   Fredrika Wahrman

  • 044 788 5966
  • Jag erbjuder talterapi på svenska för barnklienter. Jag träffar barnen på mottagningen eller i barnets närmiljö, d.v.s. i hemmet, i daghemmet eller i skolan. I talterapin ger jag barnet tid att berätta och låter barnet ha en aktiv roll under lek och i samtal. Jag strävar efter ett lågaffektivt arbetssätt och visuellt stöd finns tillgängligt under terapistunderna. Viktigt i jobbet är bemötandet av barnet, så att terapistunderna känns trygga och att barnet känner att hen lyckas under terapistunderna. Det bästa med jobbet är att se glädjen hos barnen då de lärt sig något nytt.

  • Fredrika har specialkunnande inom:
   - Bedömningar
   - Alternativ och kompletterande kommunikation (visuellt stöd och stödtecken)
   - Kontakt och växelverkan, autism
   - Otydligt tal
   - Försenad tal- och språkutveckling
   - Språkliga svårigheter
   - Oral- och verbalmotorik

  • Kontakta
  • Talterapeut, Åboland

   Johanna Lindblom

  • 044 788 1012
  • Jag jobbar som talterapeut för barn på svenska. Oftast träffar jag barnen i daghemmet eller skolan, men ibland också på mottagningen. Det viktigaste i mitt jobb är att vara lyhörd och att lyssna till och ta i beaktande både barnens och föräldrarnas behov och önskemål. Det jag mest uppskattar i mitt jobb är att se glädjen då barnet lyckas eller lär sig något nytt, och att få se och höra att det barnet lärt sig underlättar och har betydelse i vardagen.

  • Johanna har specialkunnande inom:
   - Bedömningar
   - Alternativ och kompletterande kommunikation (visuellt stöd och stödtecken)
   - Kontakt och växelverkan, autism
   - Otydligt tal
   - Försenad tal- och språkutveckling
   - Språkliga svårigheter
   - Oral- och verbalmotorik

  • Kontakta
  • Talterapeut, Åboland (föräldraledig))

   Sara Rusi

  • Jag jobbar som talterapeut med barn på svenska och finska. Vi jobbar via lek och spel enligt barnets intresse. Främst jobbar jag i skolor och på daghem, men också på mottagningen och hemma hos klienterna. För mig är det viktigt att alla barn har ett sätt att kommunicera i sin vardag, och att barnen blir sedda och hörda och får sina åsikter framförda. Det bästa med mitt jobb är att få vara tillsammans med barnen och se glädjen då de har roligt och lyckas med något som vi övat på.

  • Sara har specialkunnande inom:
   - Bedömningar
   - Alternativ och kompletterande kommunikation (visuellt stöd och stödtecken)
   - Otydligt tal
   - Försenad tal- och språkutveckling
   - Språkliga svårigheter
   - Ätsvårigheter
   - Oral- och verbalmotorik
   - Distanshabilitering

  • Talterapeut, Åboland

   Rebecka Lindholm

  • 044 488 3055
  • Jag erbjuder talterapi på svenska för barn och ungdomar. Jag träffar oftast barnen i deras egen vardagsmiljö och tillsammans arbetar vi på olika sätt med till exempel kommunikation, taltydlighet eller språk. Det bästa med mitt jobb som talterapeut är att få arbeta enskilt med personer och ge dem 100% av mitt fokus. Det är viktigt för mig att varje barn upplever terapisituationen som lugn och trygg. Jag tar i beaktande barnens intresseområden för att skapa motiverande och roliga lärostunder.

  • Rebecka har specialkunnande inom:
   - Bedömningar
   - Alternativ och kompletterande kommunikation (visuellt stöd och stödtecken)
   - Kontakt och växelverkan, autism
   - Otydligt tal
   - Försenad tal- och språkutveckling
   - Språkliga svårigheter
   - Oral- och verbalmotorik
   - Distanshabilitering
   - Afasi

  • Kontakta

Ergoterapeuter

  • Ergoterapeut, Åboland

   Pia Forsman

  • 044 788 3742
  • Jag jobbar som ergoterapeut för barn och unga i Åboland. Jag har jobbat sedan år 2010 som ergoterapeut för barn och unga och inriktat mig på neuropsykiatri. Mina arbetsspråk är svenska och finska, därtill kan jag hålla terapier på engelska. Jag jobbar för det mesta och helst i barnets näromgivning, men håller även terapier på mottagningen. Förutom den individuella terapin gör jag också bedömningar och drar gruppverksamhet för barn. Det viktigaste med mitt jobb är att vägleda barnet att bli mer självständigt och delaktigt i sin vardag, samt att hjälpa personerna i barnets näromgivning att stödja barnet att lära sig de färdigheter barnet önskar och behöver lära sig. Jag är mån om att terapin ska vara meningsfull för barnet och ge stunder av glädje och känsla av att lyckas. Det bästa med mitt jobb är stunderna med barnen. Att hjälpa barnen att lära sig nya färdigheter och sedan se den glädje och stolthet det väcker hos dem är det som gör mitt jobb roligt och meningsfullt.

  • Pia har specialkunnande inom:
   - Bedömningar
   - Ergoterapi för barn
   - Ergoterapi för ungdomar
   - Neuropsykiatrisk ergoterapi
   - Känsloreglering
   - Gestaltning
   - Exekutiva färdigheter
   - Autism
   - Habilitering av övre extremiteterna
   - Grovmotoriska färdigheter
   -Finmotoriska färdigheter
   - Lekfärdigheter
   - Visuellt stöd för struktur
   - Motorisk koordinationsstörning

Kontakt

  • Petra Boman

   Enhetschef, Neuropsykolog Åbo och Pargas

  • tfn:
   044 757 8831

  • Till mitt mångsidiga arbete som neuropsykolog hör neuropsykologiska utredningar, habilitering, och handledning. Jag samarbetar mycket med föräldrar och hemmet, daghem och skola och drar grupper för barn, unga och föräldrar. I mitt arbete vill jag möta dig just där du är, lära känna dig och den vardag du lever i. Jag arbetar i Åboland och på svenska, finska och engelska. Vi kan träffas på någon av våra mottagningar i Åbo eller i Pargas eller enligt behov i din egen hemmiljö, i skolan eller på daghemmet. Vi kan också mötas på distans.

   Visa mer
  • Kontakta