Visselblåsning

Rapportering om misstänkt missbruk (visselblåsning)

Visselblåsningsförfarandet handlar om att personer som i sitt arbete förvärvat information om misstänkta överträdelser eller lagbrott har tillgång till en tillförlitlig kanal där misstankarna kan rapporteras.

Gör en visselblåsarrapport

En vissla av metall med rött band

Inom Folkhälsan tar vi misstankar om missbruk och lagbrott på stort allvar och vill erbjuda en konfidentiell kanal för att föra fram dem. Vi uppmanar vår personal och andra intressenter till en öppen diskussionskultur där man vågar föra fram eventuella brister i tid för att dessa ska kunna åtgärdas. 

Vad kan man rapportera?

Misstänkta överträdelser som kan rapporteras i visselblåsarkanalen kan vara lagbrott eller förfaranden i strid med Folkhälsans etiska principer vilka kan ha skadliga inverkningar på organisationen, dess kunder eller samarbetspartners. Det kan handla om t.ex. misstankar om ekonomiska oegentligheter eller förfaranden som strider mot konsumentskyddslagstiftning.

Kanalen är öppen för alla Folkhälsans anställda samt för övriga intressenter som i eller i anslutning till sitt arbete förvärvat information om överträdelser inom Folkhälsan. Folkhälsans anställda uppmanas att i första hand rapportera sina misstankar till sin egen chef eller till HR-personalen.

Rapporter ska endast lämnas i god tro.

Vänligen observera att visselblåsarkanalen inte är avsedd för att ge kundrespons eller för reklamationer.

Handläggning av rapporter och konfidentialitet

Folkhälsans visselblåsarkanal möjliggör anonym rapportering och upprätthålls av en extern leverantör. Inga sådana uppgifter sparas i kanalen som skulle möjliggöra identifiering av den rapporterande personen.

Rapporterna i visselblåsarkanalen tas emot av en för ändamålet utsedd namngiven enhet som ansvarar för handläggning av rapporten, för utredning av ärendet och för att detta vid behov tas vidare till relevant organ för beslutsfattande och fortsatta åtgärder. Handläggningen sker konfidentiellt, även i sådana fall där den rapporterande personen själv uppger sin identitet.

I samband med rapporteringen får du ett automatiskt genererat slumpmässigt användarnamn och lösenord, med hjälp av vilka du kan diskutera anonymt med Folkhälsans visselblåsarenhet och följa med behandlingen av din rapport. Detta förutsätter att du sparar det tillfälliga användarnamnet och lösenordet. 

Behandling av personuppgifter i visselblåsarkanalen

Vid behandling av personuppgifter följer vi kraven i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) och dataskyddslagen (1050/2018). Du kan läsa mera här.