Riktat stöd och stödgrupper

Stöd till familjer och personer i belastande livssituationer

Vi erbjuder möten med andra i liknande livssituation och verktyg som kan hjälpa att hantera vardagen på ett fungerande sätt i form av gruppverksamhet, handledningssamtal och läger.

En nallebjörn har placerats brevid några garnnystan.

Livet kan vara oroligt pga. ohälsa, en osäker ekonomi, brist på nätverk, stora eller plötsliga förändringar i livet och upplevda trauman. Någon kan känna att krafterna inte räcker till för allt det som skulle behövas. Familjer med barn eller vuxna som har olika typer av funktionsnedsättningar – eller variationer, så som NPF, kan uppleva vardagen som extra belastande. Ensamhet och isolering kan också göra att livet känns svårt att hantera. 

Lever du eller din familj med extra belastningar i vardagen eller har ni en utmanande livssituation? Upplever du ett behov av stöd och hjälp för att hantera vardagen eller livet? 

Också då livet är tungt och svårt är det möjligt att återhämta sig och hitta hopp.  Bland annat ingår jämlikt föräldraskap, unga omsorgsgivare, föräldraburnout, (P)ACE, våldsförebyggande arbete, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och familje- och föräldrakraft i verksamheten.  

Jobbar du med mänskor som lever i belastande livssituationer?  

Vi riktar oss till professionella inom den offentliga sektorn och till övriga aktörer som möter personer och familjer med behov av stöd och hjälp. Vi ordnar fenomenbaserade utbildningar, nätverksträffar och handledningstillfällen där nya synvinklar, forskningsresultat, material och verktyg diskuteras och sprids. Vi vill möjliggöra dialog och mångprofessionella kontakter med ett systemiskt förhållningssätt. Nya serviceformer, arbetsmetoder och förhållningssätt utvecklas i samverkan med både de familjer och personer som vi möter samt med andra aktörer både inom och utanför Folkhälsan.  

Samhällspåverkan 

Vi synliggör och lyfter fram fenomenen, målgruppernas behov och synpunkter till beslutsfattare och opinionsbildare för att bidra till förändring i positiv riktning.  

Kurser och träffar

Börja med att välja region för att se vad som ordnas nära dig. Klicka sedan på en av kurserna för att få mer detaljerad information

Familjer/personer

Explosiva barn Under kurserna får ni träffa andra i liknande situation och får info och tips till vardagen. 

Enastående föräldrar Folkhälsan upprätthåller ett nätverk för enförälderfamiljer i Svenskfinland med virtuella mötespunkter, ”virtuella byar”.

Fri från förtryck! En virtuell kurs-och kamratstödsgrupp för kvinnor som upplevt eller upplever våld, förtryck eller toxiskt beteende i sin parrelation.

Balans i vardagen är en virtuell föräldragrupp där vi bekantar oss med teorier kring föräldraburnout och hoppfullhet. Vi delar erfarenheter med andra föräldrar och gör praktiska övningar som stöd för att balansera vardagen 

Vardagskraft Har du barn i åldern 4-7 år som kan vara impulsivt och känslostarkt? Har ditt barn svårt att koncentrera sig, kommunicera eller uttrycka sig språkligt? 

PARK Folkhälsan har utarbetat ett material som belyser respekt och dess motsats, våld, i nära relationer. De olika delarna i materialet fokuserar på olika skeden som människor som lever i en parrelation går igenom. 

Virtuella stödgrupper för föräldrar Ibland när vi råkar ut för svåra saker i livet, kan det kännas bra att prata om dem andra i samma situation.

FamiljeKraftlägren är för familjer som av olika orsaker lever under pressade förhållanden och som har små möjligheter att unna sig semester.

Syskonläger är ett barn/ungdomsläger där syskon till barn/unga med funktionsnedsättning får träffa andra i liknande situation. De får diskutera kring temat, njuta av samvaro och gemenskap genom olika aktiviteter. 

Aktivitetsdagar för enastående På olika håll i Svenskfinland ordnas aktivitetsdagar för enförälderfamiljer med fokus på fysiskt välmående, avlastning och kontakt till andra familjer i liknande livssituationer. Vi bjuder på lunch och mellanmål, ledda aktiva, rörliga och/eller avslappnande program både skilt och gemensamt för barn och vuxna, samt skön samvaro.

Neuropsykiatrisk coachning Barn med neuropsykiatriska svårigheter kan stöta på utmaningar i vardagen. Vår neuropsykiatriska coach kan hjälpa att hitta metoder och medel så att vardagen löper smidigare.

Neuropsykologisk kartläggning Är du orolig över ditt barns utveckling eller inlärning, uppmärksamhet, gestaltning eller förmåga att fungera socialt på ett åldersenligt sätt? Vill du på hitta redskap för att stöda ditt barn på bästa sätt?

Professionella

TRT (TeachingRecoveryTechniques) gruppverksamhet för främst barn och unga som genomgått trauman för att bearbeta effekterna av upplevelserna och öva på olika sätt att slappna av och hantera vardagen.

Trappan-metoden ger barnet en möjlighet att bearbeta traumatiska upplevelser. Vi ordnar utbildningar för professionella om hur man kan prata med barn som bevittnat våld i sina nära relationer. 

Systemisk verksamhet utbildning och handledning i systemisk- och relationsbaserad verksamhet enligt THLs modell, innehållet skräddarsys enligt målgruppens behov.

Kurs om unga omsorgsgivare för skolpersonal.

Park Folkhälsan har utarbetat ett material som belyser respekt och dess motsats, våld, i nära relationer. De olika delarna i materialet fokuserar på olika skeden som människor som lever i en parrelation går igenom.

(P)ACE Barndomsupplevelsernas inverkan på vårt psykiska, fysiska och sociala välmående: föreläsningar om och arbetsverktyg för att beakta dessa och skapa bästa möjliga förutsättningar för traumamedveten och hoppcentrerad verksamhet.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) de vanligaste funktionsnedsättningarna är adhd, AST, Tourettes syndrom och språkstörning. Vi ordnar olika läger, kurser, föräldragrupper som riktar sig till barn/ unga och deras föräldrar inom denna målgrupp. Barnet/ ungdomen behöver inte ha en diagnos utan kan t.ex. vara rastlöst, känslostarkt, ha bristande sociala eller emotionella färdigheter. 

Ork i arbete föreläsning eller workshop-serie med teorier och praktiska övningar som främjar en trygg och positiv arbetsgemenskap och arbetsvälmående både för individen och kollektivet

Föräldraburnout 

Hoppfullhet

PARK Folkhälsan har utarbetat ett material som belyser respekt och dess motsats, våld, i nära relationer. De olika delarna i materialet fokuserar på olika skeden som människor som lever i en parrelation går igenom.

Social- och familjearbetarnätverken riktar sig till socialarbetare, socialhandledare, familjehandledare, familjerådgivningspersonal, familjearbetare och andra yrkeskategorier inom barnskydd, social service och förebygggande verksamhet inom det sociala området, med fokus på barn och familjer. Målsättningen är att informera om aktuella frågor, dela erfarenheter och sprida kunskap om aktuell forskning inom området. 

Pargas utan väggar

Kontakt

  • Britt-Helen Tuomela-Holti

   Sakkunnig i familjearbete

  • tfn:
   044 788 1073

  • Kontakta
  • Jonna Skand

   Sakkunnig närståendevård, unga omsorgsgivare, påverkningsarbete, Nyland

  • tfn:
   046 810 5037

  • Kontakta
  • Paula Ala-Käkelä

   koordinator, sakkunnig inom neuropsykiatriska frågeställningar

  • tfn:
   044 788 3630

  • Paula arbetar på Folkhälsans förbund inom avdelningen Familjer och relationer

   Visa mer
  • Kontakta
  • Saija Westerlund-Cook

   Sakkunnig / verksamhetsutvecklare

  • tfn:
   044 788 6283

  • Sakkunnig i familjearbete: systemisk verksamhet, välmående i arbete, (P)ACE, föräldraburnout och hoppfullhet, Folkhälsans förbund, samt verksamhetsutveckling i ungdomsfrågor, Kompetenscenter för ungdomsfrågor

   Visa mer
  • Kontakta