Vänelever & tutorer

Vänelevs- och tutorverksamhet

Vänelever och tutorer bidrar till allas trivsel och gemenskap i skolan. Uppdraget är frivilligt och de ungas perspektiv på trivsel är centralt. Vänelevs- och tutorverksamheten bygger på kamratstöd, unga stöder unga i skolmiljön. Genom att äldre elever välkomnar nya elever så vill man minska stressen och oron som en stadieövergång kan innebära.

Välkommen till Folkhälsans sida för vänelevs- och tutorverksamhet! Sidan vänder sig i första hand till dig som är handledare, men innehållet passar för alla som är intresserade av att veta mera om verksamheten.  

Vänelevs- och tutorverksamheten ger eleverna möjlighet att vara delaktiga i att främja trivseln i sin egen skolmiljö. Här på sidan hittar du bl.a. material för vänelever och tutorer, information om handledarutbildning, nätverksträffar för handledare, material till vänelevernas och tutorernas utbildning samt praktiska tips gällande planering och genomförande av verksamheten i praktiken. 

Nationell utvärdering 2022: Vänelevsverksamheten i årskurs 7-9

Folkhälsans vänelevsverksamhet var ett av sju bidrag vars mobbningsförebyggande effekt i skolan utvärderades av Nationella centret för utvärdering (NCU). Utvärderingen visar att vänelvsverksamheten har en trivselfrämjande och mobbningsförebyggande effekt och att skolpersonal uppfattar verksamheten som värdefull. Läs mer om utvärderingen samt resultaten.

Beställ material inom antimobbning

 

Kommande kurser och evenemang

2 st. i

Du är kanske också intresserad av

Frågor och svar

När det gäller trivsel och gemenskap i skolan är de unga en viktig resurs. Skolpersonal gör mycket för att välkomna nya elever till skolan men äldre elever har ett viktigt perspektiv att beakta när det gäller att introducera nya elever till skolan och skolmiljön. Vänelever finns inom den grundläggande utbildningen och tutorer i andra stadiet utbildningar. Verksamheten ser olika ut inom de lägre och de högre klasserna inom den grundläggande utbildningen.  I lägre årskurser handlar det oftare om klassvis verksamhet, medan det i högre årskurser i allmänhet är ett frivilliguppdrag. 

Vänelever och tutorer medverkar till en smidig introduktion till skolan, dels genom gemenskapshöjande aktiviteter och dels genom att finnas tillgängliga för frågor och råd. Det är en stor omställning att börja i en ny skola med mycket ny information under de första dagarna. För den som är ny i skolan kan det vara svårt att förstå hur skolvardagen ser ut, var lektionerna hålls och hur man hittar rätt i skolbyggnaden. Som ny kan man ha hel del frågor om skolan och studierna. Ibland kan det vara lättare att fråga en vänelev/tutor än att fråga någon i skolans personal.  

För att vänelevs- och tutorverksamheten ska fungera optimalt så behöver den vara förankrad i skolans verksamhet i övrigt. Den behöver vara motiverad, planerad och det behöver finnas lite budgetmedel för den. Skolan utser handledare som ansvarar för verksamhetens genomförande, utvärdering och utveckling. Det rekommenderas att skolan har minst två handledare, så att dessa kan samarbeta och vid behov dela på arbetsuppgifterna.   

Handledarnas uppgifter är  

 • Att planera verksamheten så att den passar skolans övriga verksamhet och behov  

 • Att marknadsföra verksamheten bland elever och skolpersonal. Det är också bra att informera elevernas föräldrar om att verksamheten finns i skolan  

 • Att rekrytera nya kamratstödjare 

 • Att planera och genomföra kamratstödjarnas utbildning (c 12 timmar)  

 • Att handleda kamratstödjarna i deras planering och genomförande av aktiviteter i klasser och grupper samt följa upp hur arbetet fortskrider. 

 • Att utvärdera skolans kamratstödsverksamhet, både tillsammans med väneleverna/ tutorerna och i handledarteamet 

En viktig del av handledarens uppgift är att jobba med vänelev eller tutorgruppens egen dynamik så att den blir en trygg grupp där eleverna trivs i varandras sällskap. I en trygg grupp vågar eleverna säga sina åsikter och man kan tillsammans med eleverna fundera på saker som är viktiga för att kunna påverka skolans trivsel till det bättre. Genom denna gemensamma diskussion stärks elevernas möjlighet till att göra sin röst hörd, att bli mera delaktiga.  

Inom verksamheten finns goda möjligheter till samarbete, både inom och utanför skolan. Vänelever/tutorer kan till exempel samarbeta med elev/studerandekåren kring gemensamma projekt eller vara delaktiga i skolans Skolfredsarbete. Många skolor samarbetar med andra skolor kring gemensamma kamratstödsevenemang, ett tillfälle där vänelever/tutorer från olika skolor får träffas och dela erfarenheter. Detta är ett givande samarbete för både vänelever, tutorer och handledare.  Gemensamma evenemang ger ofta inspiration och ger en känsla av att man jobbar i ett större sammanhang än den egna skolan.  

I valet av vänelever/tutorer ska varken kön eller skolprestationer ha en inverkan. Däremot är det viktigt att sträva efter att skapa en grupp med vänelever/tutorer som har olika egenskaper och styrkor. Varje skola väljer sina vänelever/tutorer på olika sätt. Det lönar sig att prova ut en modell som passar just er skola. Här följer några alternativ: 

 • Eleven/den studerande anmäler sitt intresse genom att fylla i en ansökningsblankett eller genom att skriva ett svar på frågan ”varför skulle jag vara en bra vänelev/tutor”. Möjliga kandidater intervjuas av handledarna, alternativt tillsammans med gamla vänelever/tutorer. 

 • Skolan ordnar en valbar kurs i vänelevs- och tutorverksamhet. Efter kursen meddelar de som är intresserade av att fortsätta som vänelever/tutorer sitt intresse. Intervjuer ordnas vid behov. 

När man har en lista över tilltänkta vänelever/tutorer så kan man diskutera med kollegor och höra deras åsikt. Det är handledarna som är ansvariga för vem som väljs. 

Väneleverna/tutorerna har ett viktigt uppdrag i skolan och känner sig ofta både inspirerade och motiverade att göra ett bra jobb. Därför är det viktigt att väneleverna/tutorerna får utbildning och verktyg som behövs för uppdraget. 

Utbildningen kan se olika ut beroende på skolan och dess målsättning för verksamheten. Ett syfte med utbildningen är att skapa en samhörighet mellan väneleverna/tutorerna. Samarbetet löper smidigare i en trygg grupp där medlemmarna känner varandra. 

Utbildningen ska vara ett tillfälle där väneleverna/tutorerna ges en möjlighet att reflektera kring verksamheten och rollen som vänelev/tutor. Därför är det viktigt med en genomgång av verksamhetens värdegrund och de förväntningar som finns på den. Väneleverna/tutorerna behöver också få öva sig på kommunikativa färdigheter för att kunna sköta uppdraget framgångsrikt. 

Handledarna ansvarar för utbildningens genomförande och innehåll.  Folkhälsan rekommenderar att grundutbildningen är minst 12 timmar lång, utbildningen kan delas upp på flera tillfällen eller hållas i större helheter. Förutom grundutbildningen behövs kontinuerligt stöd, handledning och regelbundna träffar. Det är också möjligt att erbjuda kompletterande fortbildning kring olika teman som passar verksamheten.  

Handledarna ansvara för och drar utbildningen, men det är en fin möjlighet att engagera kollegor eller andra utomstående i utbildningen. Det är viktigt att första träffen med den nya vänelevs-/tutorgruppen sker med handledaren. De gamla väneleverna/tutorerna kan också vara till stor hjälp i utbildningen av de nya. En del av utbildningen kan också ordnas tillsammans med någon annan skolas vänelever/tutorer. 

Folkhälsan ordnar årligen en två dagar lång utbildning för vänelevs- och tutorhandledare samt nätverksträffar.   

Handledare planerar tillsammans med vänelever eller tutorer hur verksamheten ska se ut. Alla ska vara överens om innehållet och vem som gör vad. Fundera först på vad ni vill uppnå med verksamheten och vad ni vill göra. Använd gärna Folkhälsans dialogduk för vänelever och tutorer när ni planerar verksamhetsåret. Den ger stöd i såväl planeringen som genomförandet av aktiviteter.

Årsklocka
Planera enligt en årsklocka för att verksamheten ska fördelas jämnt över hela skolåret. Ni kan exempelvis pricka in utfärder, temadagar, tillställningar och diskussioner. Många skolor ordnar också introduktionsdagar för de nya eleverna. Under de här dagarna har vänelever och tutorer en viktig roll när eleverna lär känna varandra genom olika gruppaktiviteter. Årsplanering:Fundera på hurdan verksamhet ni vill ha och vilka mål ni vill nå. Gör sedan upp en årsplan på vad ni ska göra och när – gärna med en bred variation på evenemangen.

Förslag på verksamhet

Augusti:

• Vi tar emot de nya eleverna

• Vi ordnar introduktionsdagar

• Vi gör vår vänelevs-, eller tutorverksamhet synlig i skolan

• Vi är med och utlyser Skolfreden

September–december:

• Vi ordnar gemensamt program enligt vår verksamhetsplan

• Vi besöker klasserna

• Vi hittar på verksamhet i skolan som gör det lätt för nya och gamla elever att träffas och umgås

Januari–februari:

• Vi firar vändagen

• Vi ordnar gemensamma program

Mars–april:

• Vi besöker klasser för att värva nya vänelever/tutorer

• Vi deltar i utbildningen av de nya väneleverna/tutorerna

Maj:

• Vi träffar nästa läsårs nya elever

• Vi utvärderar verksamheten

• Vi firar avslutning och får intyg

• Verksamheten fungerar parallellt med både gamla och nya vänelever/tutorer

Material & länkar

Genom att följa länken nedan hittar du material som kan användas inom vänelevernas och tutorernas utbildning. Du hittar bl.a: 

 • En tipsbank för handledare 

 • Hej-handboken för vänelever och tutorer 

 • Filmmaterial med tillhörande diskussionsunderlag 

 • Dialogduken och intyg 

Här hittar du materialet 

Detta är en samlingssida för digitalt material gällande temat Trygga relationer i skolan.

Materialbank: trygga relationer i skolan

Kontakt

  • Maria Lingonblad

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   050 304 2163

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Tove Ajalin

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   044 788 6285

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta