LärMiljö-studien

Rörelse, utomhuslärande och välmående i skolan

Det finns knappt om kunskap i Finland gällande i vilken mån undervisningen i grundskolan sker utanför det traditionella klassrummet och vilka effekter användningen av lärmiljöer utomhus kan ha på elevers lärande, på deras fysiska aktivitet, hälsa och välbefinnande samt naturrelation, och vilka möjligheter och utmaningar lärarna upplever i relation till detta. Folkhälsans forskningscentrums LärMiljö-studie söker svar på dessa frågor.

 

Folkhälsans LärMiljö-studie: rörelse, utomhuslärande och välmående i skolan

De nya läroplansgrunderna för grundskolan i Finland som trädde i kraft år 2016 betonar användningen av mångsidiga lärmiljöer. Det finns knappt om kunskap i Finland gällande i vilken mån undervisningen i grundskolan sker utanför det traditionella klassrummet och vilka effekter användningen av lärmiljöer utomhus kan ha på elevers lärande, på deras fysiska aktivitet, hälsa och välbefinnande samt naturrelation, och vilka möjligheter och utmaningar lärarna upplever i relation till detta. Folkhälsans LärMiljö-studie söker svar på dessa frågor. Resultaten från studien ger underlag för vilka faktorer relaterade till hälsa och en god lärmiljö som är viktiga bland skolbarn. Studien bidrar med kunskap som kan användas för att främja inlärning och välmående i skolan, både bland elever och lärare, och stöda skolorna och lärarna i deras arbete.

LärMiljö-studiens delområden och målsättningar

LärMiljö-studien består av a) en kartläggning av användningen av lärmiljöer utanför skolbyggnaden, där forskningsmaterialet används för att klarlägga i vilken mån olika lärmiljöer används i den svenskspråkiga grundskolans lägre klasser och vilka faktorer (bl.a. upplevda fördelar och hinder, upplevelse av självbestämmande och stöd) som är relaterade till detta och b) elevstudien där enkätmaterialet, resultat från akademiska tester och mätningarna med rörelsemätare används för att undersöka elevernas fysiska aktivitet, hälsa och välbefinnande, skolresultat och naturrelation samt hur klasslärarens användning av olika lärmiljöer och övriga faktorer är relaterade till dessa. Innan de båda delstudierna gjordes en pilotstudie hösten 2021 där syftet var att testa hur genomförbara och lämpliga de datainsamlingsmetoder som planerats för studierna var.

Data och metoder

Datainsamlingen för studien påbörjades i slutet av år 2021 i en nationell kartläggning i svenskspråkiga grundskolors lägre klasser bland lärare och rektorer, samt våren 2022 i svenskspråkiga grundskolors årskurser 3–6 bland elever, vårdnadshavare och klasslärare. Datainsamlingen fortsatte läsåret 2022–2023. Data samlades in med elektroniska webbenkäter och elevernas fysiska aktivitet mättes med rörelsemätare under en vecka då också en dagbok fylldes i. Akademiska tester utfördes under lektionstid. Resultat kommer att publiceras under åren 2023–2025.

LärMiljö-studiens dataskyddsmeddelande kan du läsa här.

Webbinarium: Rörelse, utomhuslärande och välmående i skolan

LärMiljö-projektet ordnade i samarbete med Folkhälsans förbund ett avgiftsfritt webbinarium onsdagen den 3 maj 2023. Inspelningen från webbinariet hittas här.

Läs mera

Nina Simonsen, FD, ansvarig forskare

Nanna Wackström, HVM, doktorand

Folkhälsans förbund i Åboland

Svenska kulturfonden, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, Johanna och G. A. Petrelius stiftelse.

Kontakt

  • Nina Simonsen

   FD, ansvarig forskare

  • Kontakta
  • Nanna Wackström

   projektkoordinator

  • Kontakta