Styrka, glädje och medkänsla

Styrka, glädje och medkänsla

Forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla jobbar vid Folkhälsans forskningscentrum och forskar i positiv psykologi. Vi arbetar för att stärka välbefinnande hos barn och unga, föräldrar och skolpersonal.

Det behövs beprövade metoder för att systematiskt bygga barns och ungdomars psykologiska resurser och styrkor. Genom interventioner som grundar sig i god forskning kan vi öka deras välbefinnande, stöda deras upplevelser av mening och engagemang och uppmuntra till målsättning och kreativ problemlösning då de stöter på utmaningar i livet.

Allt det här tar vi i forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla fasta på.

Det finns många barn i Finland som har det bättre än tidigare generationer någonsin har haft det. Samtidigt finns det en betydande mängd barn i Finland som far illa. Det finns också en allt större grupp barn i en livssituation där problem och svårigheter hopar sig. Vi har i Finland ett utvecklat nätverk av instanser på olika nivåer för att hjälpa barn som far illa omfattande allt från barnskyddets insatser, barnpsykiatrisk vård till barnrådgivningarnas och skolhälsovårdens insatser.

Men för att öka välmående behövs såväl sätt att minska svårigheter som metoder för att stärka goda sidor, resurser och medmänsklighet.

Förutsättningar för växande och välbefinnande

I de nya grunderna för den finländska läroplanen 2016 lyfter man tydligt fram vikten av att skapa goda förutsättningar för elevernas växande och välbefinnande. Man betonar barnens aktiva roll i en strävan efter ansvar för sin egen utveckling, självreglering, förmåga att ställa upp mål, tänka kreativt och lösa problem. Vidare betonas vikten av att eleverna lär känna sig själva, sina styrkor och utvecklingsmöjligheter. För att nå målen i den nya läroplanen räcker det ändå inte att mobbningen minskar i skolan eller att vi kan minska symptom på psykisk ohälsa hos barn.

Det behövs också metoder att systematiskt bygga barnens psykologiska resurser och styrkor, öka välbefinnande, upplevelser av mening och engagemang, målsättning och förmåga till kreativ problemlösning vid utmaningar i livet. Allt det här tar vårt projekt Styrka, glädje och medkänsla fasta på.

Förankrat i barnens näromgivning

För att åstadkomma hållbara resultat är det viktigt med interventioner som förankras i barnens näromgivning och hos viktiga vuxna runt barnen. Den viktigaste rollen intar föräldrarna, men andra viktiga vuxna för barn i lågstadieåldern är lärare och övrig skolpersonal.

Alltför ofta glöms eftermiddagspersonal bort, trots att barnen under sina första skolår kan tillbringa mer tid med dem än med sina lärare. Då vi vill utpröva fungerande och effektiva insatser för att stärka barns välbefinnande är det dessutom viktigt att använda sig av vetenskapligt hållbara metoder.

Det huvudsakliga syftet för projektet Styrka, glädje och välbefinnande är att öka det psykologiska välbefinnandet och mentala resurser hos finländska barn i lågstadieåldern genom en helhetsinriktad skol- och föräldraintervention.

Så god uppväxtmiljö som möjligt

Utöver det är syftet även att öka välbefinnandet hos föräldrar och skolpersonal. På så sätt skapas en möjligast god uppväxtmiljö för barnen samtidigt som även de vuxna deltagarna motiveras att delta för sitt eget välbefinnandes skull. Metoderna i projektet baserar sig på ny forskning och utveckling av metoder inom området positiv psykologi.

För utvärdering och analys används mångsidiga tekniker: fysiologiska mätningar av stress och hälsa, mätningar av upplevelser och problemlösningsförmåga i nuet samt frågeformulär till barn, föräldrar och skolpersonal.

Studien utförs i två steg. I ett första skede genomförs pilotstudier för att säkerställa effektiviteten och kvaliteten i de olika delmomenten (insatser för elever, föräldrar, skolpersonal). I forskningens andra skede sammanställs och testas ett helhetsprogram för en skola i välbefinnande utgående från resultaten och utvecklingen av delstudierna.

Läs mer om projektet på Helsingfors universitets webbplats

Prenumerera på vårt nyhetsbrev 

Här kan du beställa vårt nyhetsbrev

 

Läs mer

Huvudansvarig forskare
Åse Fagerlund, PhD, neuropsykolog

Doktorander
Mari Laakso, SVM

Projektet Styrka, glädje och medkänsla - Mari Laakso, Pehr Jakobsson

Projektet Studera starkt - Pehr Jakobsson, Stefania Fält och Nina Hongell-Ekholm

Övrig personal
Julia Simonsen

Statistiker: Pekka Lahti-Nuuttila, Rejane Figueiredo, Vesa Niskanen, Martin Lagerström

Folkhälsans Förbund: Saija Westerlund-Cook, Luca Mauritzi. Också Erika Fogelberg som slutat på Förbundet har varit en viktig och värdefull medarbetare i vårt arbete.

Folkhälsan Välfärd: Peter Granholm

Gradu skribenter: Pehr Jakobsson, Selja Pentti, Stefania Fält, Lovisa Till, Jennifer Söderlund, Cecilia Karlsson, Ann-Louise Sirén, Noel Forsén

Forsknings assistenter: Julia Simonsen, Irene Henriksson, Dimitri Paile, Clara Vazquez

Helsingfors universtitet, psykologi/medicinska fakulteten 

Åbo Akademi, Centre for Lifelong Learning

Föräldraföreningen för svenskspråkiga skolor i Finland

VIA Institute on Character Strengths, USA

University of Melbourne, Centre for Positive Psychology - Australien, Geelong Grammar School - Australien

Kontakt

  • Åse Fagerlund

   Ledande forskare

  • tfn:
   044 788 3710

  • Jag började jobba på Folkhälsan 2002. Jag har jobbat med barn i skolor och i många år med utredningar och forskning kring barn som på olika sätt haft det svårt.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Mari Laakso

   SVM, Doktorand

  • tfn:
   044 788 3711

  • Arbetar i projektet Styrka, glädje och medkänsla. Skriver avhandling om projektet.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Julia Simonsen

   Forskningsassistent

  • tfn:
   044 788 1033

  • Jag studerar psykologi vid Åbo Akademi, och har arbetat som assistent i projektet Styrka, glädje och medkänsla sedan 2016.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Nina Hongell-Ekholm

   Sakkunnig närståendevård och äldre. Certifierad handledare för grupper i sorgbearbetning.

  • tfn:
   050 430 6091

  • Kontakta
  • Saija Westerlund-Cook

   Sakkunnig / verksamhetsutvecklare

  • tfn:
   044 788 6283

  • Sakkunnig i familjearbete: systemisk verksamhet, välmående i arbete, (P)ACE, föräldraburnout och hoppfullhet, Folkhälsans förbund, samt verksamhetsutveckling i ungdomsfrågor, Kompetenscenter för ungdomsfrågor

   Visa mer
  • Kontakta
  • Pehr Jakobsson

   Pol.mag, doktorand

  • tfn:
   044 7886004

  • Kontakta