Samfundet Folkhälsan rf

Samordnar hela Folkhälsans verksamhet

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf har ansvar för att samordna hela Folkhälsans organisation.

Samfundet Folkhälsan har det övergripande ansvaret för att verksamheten i hela organisationen fungerar i enlighet med stadgar, godkända policyer, reglementen och lagar.

Samfundets ordinarie verksamhet består av ekonomi-, förmögenhets- och fastighetsförvaltning, verksamhetsutveckling, byggprojekt (t.ex. Folkhälsanhusen), it och HR.

Också Folkhälsans forskningscentrum hör organisatoriskt till Samfundet Folkhälsan.

Läs mer

Samfundets medlemmar är dels arbetande, understödjande, korresponderande ledamöter och hedersledamöter, dels Samfundets inregistrerade landskapsföreningar.
De arbetande ledamöterna kan vara högst 60 till antalet. Medlemmarna, Samfundets högsta beslutande organ, samlas årligen till två ordinarie möten, vår- och höstmöte.
Samfundets styrelse har ansvaret för att leda Samfundet Folkhälsan och har som sitt stöd en förvaltningsnämnd. Medlemmarna i styrelsen och förvaltningsnämnden väljs för en mandatperiod på tre år.

Samfundets operativa ledning består av Samfundet Folkhälsans verkställande direktör Stefan Mutanen och Folkhälsans ledningsgrupp, som består av
Christer Holmström, ekonomidirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
Niklas Talling, förvaltningsdirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
Gun Eklund, verkställande direktör vid Folkhälsan Välfärd Ab
Viveca Hagmark, förbundsdirektör vid Folkhälsans förbund rf
Anna-Elina Lehesjoki, föreståndare vid Folkhälsans forskningscentrum
Anna Bertills, verkställande direktör vid Folkhälsan Utbildning Ab

Ordförande: Mats Brommels, professor

Ledamöter:
Alexander Bargum, verkställande direktör
Marcus Rantala, pol.mag.
Siv Sandberg, pol.lic., vice ordförande med närvaro- och yttranderätt.
Stefan Mutanen, verkställande direktör.

Ordförande: Mats Brommels, professor
Vice ordförande: Siv Sandberg, pol.lic.
Skattmästare: Marcus Rantala, pol.mag.

Ledamöter:
Bengt Beijar, företagare (Österbotten)
Anders Borgström, ekon.mag.
Eva Biaudet, riksdagsledamot (Nyland)
Göran Djupsund, professor
Karl-Göran Eriksson, verkställande direktör (Åland)
Helena Ewalds, HVM, utvecklingschef
Lisbeth Fagerström, professor
Christel Gripenberg-Lerche, fil.dr
Hedvig Grannas-Honkanen, rehabiliteringsöverläkare
Minna Nilsson, förmånshandläggningschef
Asta Stenvall, föreståndare

Föredragande: Stefan Mutanen, verkställande direktör

Hedersledamöter
Roger Andersson, pol.mag.
Martin Granholm, industriråd
Magnus Ståhlberg, vicehäradshövding

Korresponderande ledamöter
Erik Vikström, biskop emeritus
Marja-Riitta Ståhlberg, docent
Gustav Björkstrand, biskop emeritus
Håkan Hellberg, medicinalråd
Albert de la Chapelle, professor
Gunnel Cavonius-Wrede, fil.dr
Ulla Gyllenberg, distriktschef
Bror Hagström, stadsråd
Merete Mazzarella, professor
Kerstin Berg, legitimerad läkare

Arbetande ledamöter
Henrik Aminoff, dipl.ekon.
Leif Andersson, professor
Emina Arnautovic, kontaktchef
Alexander Bargum, verkställande direktör
Bernhard Berglund, hum.kand.
Eva Biaudet, riksdagsledamot
Anders Borgström, ekon.mag.
Mats Brommels, professor
Göran Djupsund, professor
Björn-Olof Ehrnström, förvaltningschef
Bodil Eriksén-Neuman, överläkare
Helena Ewalds, HvM, enhetschef
Anders Fagerlund, överläkare
Göran Fagerstedt, pensionär
Lisbeth Fagerström, professor
Elli Flén, kommunikationskonsult
Peter Floman, överläkare
Carita Frants, socialarbetare, psykoterapeut, sexualrådgivare
Frej Fyhrqvist, professor
Carl G. Gahmberg, professor
Hedvig Grannas-Honkanen, rehabiliteringsöverläkare
Marianne Gripenberg-Gahmberg, områdesdirektör
Christel Gripenberg-Lerche, FD
Martina Harms-Aalto, FM 
Susanne Homén-Lindberg, förvaltningsdirektör
Ilse Julkunen, professor
Mirjam Kalland, docent
Patrik Karlsson, rektor
Nina Kivinen, ekon.dr
Matti Klockars, professor
Julia Korkman, fil.dr
Hemming Kronqvist, socialråd
Pekka Kuitunen, överläkare
Kaj Lahti, överläkare
Harriet Lindeman, lagtingsledamot
Carl-Gustav Lindén, PhD
Eeva Nordman, professor
Håkan Nordman, stadsråd
Ole Norrback, minister
Henry Olander, socialråd
Olof Olsson, jur.lic.
Marcus Rantala, pol.mag
Thomas Rosenberg, PM
Siv Sandberg, pol.lic.
Birger Ch Sandell, med.lic.
Ritva Sarin Grufberg, distriktsombudsman
Peter Seligson, ekon.lic
Marianne Stenius, professor
Asta Stenvall, föreståndare
Karl Stockmann, ekon.mag.
Päivi Storgård, redaktör
Bengt Strandin, utvecklingsplanerare
Stefan Törnqvist, dipl.ing., ekon.mag.
Carl-Erik Vaenerberg, medicinalråd 
Georg Henrik Wrede, direktör
Terhi Vörlund-Wallenius, hälsocentralläkare

Landskapsföreningens representanter vid Samfundets möten
Landskapsföreningarna företräds vid Samfundets möten av två av varje landskapsförening utsedda representanter.

 

Kontakt

  • Stefan Mutanen

   VD, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   050 341 5207

  • Kontakta
  • Mona Kautto

   VD-assistent

  • tfn:
   040 822 2870

  • Kontakta
  • Christer Holmström

   ekonomidirektör, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   050 589 8029

  • Kontakta
  • Niklas Talling

   förvaltningsdirektör, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   050 337 3830

  • Kontakta