Folkhälsan Välfärd Ab

För ett samhälle där alla har möjlighet till ett gott liv

Folkhälsan Välfärd Ab erbjuder miljöer och stöd för ett gott liv i livets olika skeden, för alla från småbarn till seniorer. Vi stöder utveckling, förbättring och välbefinnande – psykiskt, fysiskt och socialt. Vårt uppdrag är att erbjuda tjänster på svenska.

Folkhälsan Välfärd Ab har hand om Folkhälsans serviceproduktion i Nyland, Åboland och Österbotten och på några språköar i andra landskap. Till verksamheten hör bland annat daghem, eftis, sommarläger, service för äldre, terapier och utredningar, rehabilitering, service för personer med funktionsnedsättning, familjestöd, barnhem och skyddshem.

På Folkhälsan Välfärd arbetar 950 personer och ett stort antal återkommande inhoppare. Bemötandet är vår stora styrka: vi ser varje individ som vi arbetar med. Vi vet att människan själv, med rätt stöd och service, kan skapa sig ett gott liv även i utsatta lägen. All vår verksamhet utgår från en hälsofrämjande tankeram och baserar sig på aktuell forskning.

Vår riktning

Vi bidrar till miljöer där barn kan växa upp trygga och välmående, och där människor i alla åldrar och livssituationer kan få en bättre vardag. Vi utvecklar, erbjuder och upprätthåller välfärdstjänster som är förankrade i kompetens, engagemang och omsorg. Vi är ett trovärdigt och tryggt val för samhället och människan. Vi är en föregångare för innovativ service av hög kvalitet. Vi skapar en förebild för hur ett gott liv kan se ut i Finland.

Vår verksamhet

Vårt arbete bygger på en stark värdegrund i kompetens, engagemang och omsorg. Folkhälsan har i över hundra år drivit egen forskning och ett forskningssamarbete i världsklass. Basen för bolagets arbete är på forskning grundade evidensbaserade metoder. Det har hjälpt oss att utveckla vårt sätt att tänka, vårt arbetssätt och vår kunskap. Vi har en välutbildad personal som kontinuerligt vidareutvecklar sig.

Vi bemöter människor i alla livsskeden och från alla bakgrunder jämlikt och inkluderande. Vi är lyhörda för deras behov. Vi vill säkerställa en jämn, jämlik och god servicekvalitet för våra kunder och trygghet för vår personal.

Folkhälsan Välfärds organisation

Läs mer

Verkställande direktör Anna Litonius, tfn 044 541 9042

Sektorchef för boende och socialservice Kira Exell-Paakki, tfn 044 788 6266 

Ekonomichef Diana Westerlund, tfn 040 183 4858

Sektorchef för barnverksamheten Lena Wallin-Oinonen, tfn 044 788 5976

Sektorchef för barn-, familje- och boenderelaterade sociala tjänster Marjaana Piispa, tfn 0503057959

Utvecklingschef Christina Söderberg, tfn 050 331 0778

Förvaltningschef Karin Palmén, tfn 044 788 3780

En ny lag om patientombudens och socialombudens verksamhet har trätt i kraft 1.1.2024.

Patientombudens och socialombudens uppgifter motsvarar i huvudsak de tidigare patient- och socialombudsmännens uppgifter. De har bland annat till uppgift att ge råd åt patienter, klienter och deras anhöriga, att hjälpa dem göra anmärkningar och att informera om deras rättigheter. Patient- och socialombuden bevakar också utvecklingen i fråga om patienters och klienters rättigheter och ställning och sammanställer en årlig redogörelse till tjänsteanordnarna. I stället för de tidigare benämningarna med ombudsman är benämningarna patientombud och socialombud.

Patient- och socialombudens verksamhet ordnas i sin helhet som en offentlig tjänst.

Välfärdsområdena och Helsingfors stad ordnar patientombudens och socialombudens verksamhet inom den offentliga och den privata social- och hälsovården samt inom företagshälsovården och småbarnspedagogiken.

Privata tjänsteproducenter inom hälso- och sjukvården ska inte längre ordna patientombudsverksamheten för sina egna verksamhetsenheter, men de ska fortsättningsvis informera sina patienter om möjligheten att göra en anmärkning, behandla inlämnade anmärkningar och ansvara för egenkontrollen av sina tjänster. Avsikten är att förenhetliga patient- och socialombudens verksamhet genom att koncentrera verksamheten till välfärdsområdena.

Har du behov av patient- eller socialombudets tjänster hänvisar Folkhälsan Välfärd Ab dig till patient- eller socialombudet i ditt välfärdsområde eller Helsingfors stad.

De som ordnar patientombudens och socialombudens verksamhet är personuppgiftsansvariga för de handlingar som rör verksamheten.

Mer information om den nya lagstiftningen hittas här: En ny lag om patientombudens och socialombudens verksamhet träder i kraft i början av 2024 - Social- och hälsovårdsministeriet (stm.fi)

Folkhälsan Välfärds program för egenkontroll hittar du här.

Uppföljningsrapport 1.1.-30.4.2024 för sektorn Boende och socialservice, som innefattar service för äldre samt för personer med funktionsnedsättning, hittar du här

Kontakt

  • Anna Litonius

   vd, Folkhälsan Välfärd Ab

  • tfn:
   044 541 9042

  • Kontakta

Folkhälsan Välfärd Ab styrelse

Ordförande

Talling Niklas

0503373830
niklas.talling@folkhalsan.fi

Styrelsemedlem

Brännkärr Malin

Holmström Christer

0505898029
christer.holmstrom@folkhalsan.fi

Huldén Johan

0503657418
johan.hulden@folkhalsan.fi

Rosenlew Charlotta