Massörsutbildning

Utbilda dig till massör!

Är du intresserad av att jobba inom social-, hälso- och idrottsområdet, främst inom rehabilitering och idrott? Då är massörsstudier ett bra val! Nytt för i höst är specialyrkesexamen för massör. Utbildningen är för dig som redan är utbildad massör.

Ansök här

Det finns lediga studieplatser till deltidsprogrammet yrkesexamen för massör!
Ta kontakt redan i dag!

Ansökan inleds: 14.12.2018

Ansökan avslutas: 21.1.2019
Urvalsprovet hålls: 24.1.2019

Pris

Terminsavgift: 450 euro  
Kurslitteratur och anatomiapplikation: 250-300 euro
Priserna moms 0%

Yrkesexamen för massör kan du avlägga på Norrvalla i Vörå och Solvalla i Esbo. Vi är den enda som erbjuder utbildning på svenska. Vi har ett professionellt team inom massörsutbildningen som leder undervisningen och utvecklingen.

Vi har en ettårig utbildning med studier på heltid på Norrvalla. Det finns också möjlighet att studera på halvtid på både Norrvalla och Solvalla och då är studierna flerformsstudier.

NYTT! Specialyrkesexamen för massör

Bredda och fördjupa din behandlingskompetens genom att avlägga specialyrkesexamen för massör / specialyrkesexamen i massage på Norrvalla.

Utbildningen är för dig som avlagt yrkesexamen för massör och är utbildad massör. Programmet ordnas som flerformsstudier på deltid, dvs. du kan jobba samtidigt som du studerar. 

Specialyrkesexamen för massör har funnits från tidigare men inte ordnats på svenska sedan 2010.

Kommande utbildningar

Klicka på en kurs om du vill få fram mer detaljerad information. Om inga kurser visas så finns i nuläget inga kurser insatta. Om du vill fråga om kommande kurser kan du kontakta en av personerna längst ned på sidan eller som anges på kursen.

Studier på heltid

Du ska ha fyllt 18 år och ha en grundutbildning (grundskola eller motsvarande). För studierna sammanställs en personlig studieplan (PSP) där motsvarande tidigare avlagda kurser beaktas.

Studierna genomförs som flerformsstudier, dvs. när- och distansstudier, med betoning på närstudier men också distansstudier. Närstudierna sker måndag-onsdag.

Inlärning i arbete ingår som en del av studierna.

Du läser ämnen som massage, fysikalisk behandling, naturvetenskapliga ämnen (anatomi, fysiologi, mikrobiologi och epidemiologi), medicinska ämnen, social- och hälsovård, beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen, företagsekonomi, kommunikationsfärdighet, gymnastik och hälsolära samt första hjälpen.
Examentillfällena består av tre obligatoriska examensdelar och en valfri examensdel och för examensprocessen sammanställs en personlig examensplan (PEP).

Obligatoriska delar

 • Massörens arbete
 • Massage som vårdprocess
 • Massören som företagare

Valfri del

 • En examensdel från specialyrkesexamen för massör 
 • Främjande för rörlighet i leder

 

Om du har någon av följande examen sedan tidigare ersätts den valfria examensdelen med den tidigare examen:
• En examensdel från grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen:

 • Stöd för utveckling och handledning
 • Stöd för rehabilitering
 • Vård och omsorg

• En examensdel från grundexamen i idrott
• En examensdel från yrkesexamen i idrott

Ersättandeprocessen förbereds av skolan och beviljas av examensbedömarna.

Du betalar en terminsavgift på 450 euro (fr.o.m. hösten 2017) samt studiematerial för ca 250–300 euro. 

Urvalsprovet hålls 7.8.2018 på Norrvalla

Det är obligatoriskt att bifoga betyg till din ansökan. Minimikravet på betyg är grundskolebetyg, men du kan även göra sin ansökan på basen av ditt gymnasiebetyg eller yrkesutbildning. Som bilaga 2 kan du fritt välja vad du bifogar, t.ex. annat betyg, intyg eller CV.

Urvalsprovets delområden

- teoriprov
- ledarskaps- och instruktionsövningar
- styrketest i form av griptest
- personlig intervju

Teoriprov - Litteratur till inträdesförhör

Huvudsaklig instuderingslitteratur
O. Sand et al. (2007) Människokroppen - Fysiologi och anatomi Stockholm: Liber ISBN 978-91-47-08435-7
Kapitel 7, skelettet (s.216–229)
Kapitel 8, musklerna (s.236–263)

Alternativ/kompletterande instuderingslitteratur:
Rörelseapparatens anatomi (2002) Finn Bojsen-Möller
Kapitel 2, stödjevävnader och deras mekaniska egenskaper, avsnittet: ledlära (s.34–42)
Kapitel 3, muskellära (s.43-54)
Människans fysiologi och anatomi (1982 eller nyare upplaga) Nienstedt-Hänninen-Arstila-Björkqvist-Franson-Kvist
- Kapitel 1 Inledning (s. 1–5)
- Kapitel 3 Vävnader avsnitt Muskelvävnad (s. 40–50)
- Kapitel 5 Rörelseapparaten avsnitt Skelett, fogar och leder (s.56–58) avsnitt Muskler (s.80–90)

Ledarskaps- och instruktionsövningar och styrketest

Sökande ska instruera två övningar för en adept
- övning 1: knäböj med käpp ovanför huvudet (raka armar)
- övning 2: ett ergonomiskt korrekt lyft

Förbered dig för en instruktionen genom att bekanta dig med övningarna på förhand (använd egna källor). Avslutningsvis gör sökande ett griptest.

Personlig intervju

Ta med dig de blanketter som du får med kallelsen till urvalsprovet till den personliga intervjun.
De sökande får poäng för de olika delmomenten och antagningen görs utifrån totala poäng.

Kontaktpersonen för tilläggsansökan är David Fred david.fred@folkhalsan.fi

1.7.1 Examensspecifika krav på hälsotillståndet i yrkes- och specialyrkesexamina

Syftet med de examensspecifika kraven på hälsotillståndet är att främja säkerheten i yrkes- och specialyrkesexamina, som avläggs som fristående examina, och senare i arbetslivet.
På utbildning som förbereder för en fristående examen tillämpas bestämmelserna om tillgänglighet och om förutsättningarna för antagning som studerande (bestämmelsen i 11 § (952/2011) i lagen om vuxenutbildning om hänvisning till 27, 27 a och 27 b § (951/2011) i lagen om yrkesutbildning). En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antagning av den sökande som studerande. Som studerande kan dock inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till utbildning som förbereder för en fristående examen, när studierna är förbundna med krav som hänför sig till minderårigas säkerhet eller patient- eller kundsäkerheten eller säkerheten i trafiken.
Detta förutsätter att de säkerhetskrav som hänför sig till studierna inte kan uppfyllas och att hindret inte med rimliga åtgärder kan undanröjas exempelvis med tjänster från studerandevården och studerandehälsovården, med hjälpmedel eller med annat stöd. Om skyddet av en annan persons hälsa och säkerhet eller trafiksäkerheten förutsätter det kan ett hinder för att anta en person som studerande vara att personen i samband med ansökan om rätt att få avlägga yrkesexamen eller specialyrkesexamen undanhållit information om ett tidigare fattat beslut om indragning av studierätt.
Med anledning av det ovannämnda ska de examensspecifika kraven på hälsotillstånd beaktas vid den personliga tillämpningen i samband med ansökan till en fristående examen och till utbildning som förbereder för en sådan examen och i samband med att den behövliga yrkesskickligheten förvärvas. De examensspecifika kraven på hälsotillstånd ingår i grunderna för de yrkes- och specialyrkesexamina som anges i statsrådets förordning (1033/2011) och som finns inom det humanistiska och pedagogiska området, teknik och kommunikation, naturbruk och miljöområdet samt social-, hälso- och idrottsområdet.
Utbildningsanordnare som ordnar utbildning som förbereder för en fristående examen ska informera (L 952/2011, 13 a §) dem som ansöker om att bli antagna som studerande om de examensspecifika kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga. De sökande ska på begäran ge den som ordnar utbildning som förbereder för en fristående examen de uppgifter om sitt hälsotillstånd som förutsätts för beslut om antagning som studerande samt eventuella uppgifter om ett tidigare beslut om indragning av studierätten. I samband med urvalsförfarandet räcker det med att de sökande själva beskriver sitt hälsotillstånd vid den aktuella tidpunkten. De som ordnar utbildning som förbereder för fristående examen ska vid behov samarbeta med olika utbildningsnivåer eller med myndigheterna när det gäller erhållande och givande av uppgifter som behövs vid antagningen av studerande.
Med tanke på rättsskyddet för dem som ansöker om att bli antagna som studerande är det motiverat att de inte antas till sådan examensförberedande utbildning i vilken ingår praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet som de på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte skulle kunna utföra. Vid antagningen av studerande bör man dock beakta de mångskiftande uppgifter som ingår i yrkena och arbetet. Inom en examen kan det finnas examensdelar med olika krav på hälsotillstånd eller funktionsförmåga, vilket möjliggör individuella lösningar för den studerande under den examensförberedande utbildningen. Utbildningsanordnare som ordnar utbildning som förbereder för en fristående examen ska vid behov i samråd med den studerande och studerandevården utreda den studerandes möjligheter att söka till utbildning som förbereder för någon annan fristående examen.
Om den studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga förändras får detta inte avbryta den studerandes examensförberedande utbildning eller leda till ett ogenomtänkt byte av utbildningsyrke eller -område. De praktiska problem som förändringar i hälsotillstånd och funktionsförmåga förorsakar under examensförberedande utbildning bör man i första hand kunna lösa med lämpliga individuella studiearrangemang och personlig tillämpning. Studiehandledning, stödåtgärder, handledning i ergonomiska arbetssätt och användning av hjälpmedel är till stöd under den examensförberedande utbildningen. När en studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga förändras är det nödvändigt med samarbete mellan studerandevården, studerandehälsovården och arbetsplatsernas företagshälsovård.


EXAMENSSPECIFIKA KRAV PÅ HÄLSOTILLSTÅNDET

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antagning av den sökande som studerande. Som studerande kan dock inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna, om kraven på säkerhet vid studierna i de examina inom social-, hälso- och idrottsområdet som anges i statsrådets förordningar (1032 och 1033/2011) så förutsätter och om hindret inte kan undanröjas med rimliga åtgärder. När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituationen i fråga om sjukdomarna.

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning av en studerande:
• psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan
• fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom sjukdomar eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem
• en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
• missbruk eller beroende av berusningsmedel.

 

Datumplan för närstudietillfällena för vuxenhalvtidsstudieprogrammet Specialyrkesexamen för massör, valfri examensdel från examensgrunderna 47/011/2012

De två (2) valfria examensdelarna från specialyrkesexamen för massör enligt examens-grunder 47/011/2012 som erbjuds är:
Examensdel 3.3 Muskelvård för idrottare
Examensdel 3.5 Främjande av rörligheten i leder

En (1) av de ovannämnda examensdelarna väljs!
Omfattning för den valfria examensdelen är totalt 9 studieveckor:
En valfri examensdel: 22.10 – 21.12.2018 10 studieveckor

Gemensam datumplan för de valfria examensdelarna, närstudietillfällen (obligatorisk närvaro) hålls på Campus Norrvalla:
Närstudietillfälle 1, 25-26.10.2018 tor.-fre. klo.08:45-15:15
Närstudietillfälle 2, 8.11.2018 tor. klo.08:45-15:30
9.11.2018 fre. klo.08:45-15:15
Närstudietillfälle 3 23.11.2018 fre. klo.08:45-15:15
Närstudietillfälle 4 7.12.2018 fre. klo.08:45-15:15

Datumplan för Webbinarier, BERÖR ENDAST studerande som valt examensdel 3.5, Främjande av rörligheten i leder (obligatoriskt deltagande):
Webbinarium 1 1.11.2018 tor. klo.10:00-12:00
Webbinarium 2 15.11.2018 tor. klo.10:00-12:00
Webbinarium 3 29.11.2018 tor. klo.10:00-12:00

Examenstillfälle 3.3 eller 3.5, beroende på vilken examensdel du valt, hålls:
Examenstillfälle 3.3 13-14.12.2018 to.-fre. klo.09:00-16:00
Examenstillfälle 3.5 17-18.12.2018 må-ti. klo.09:00-16:00
Examenstillfälle 3.3 & 3.5, en valfri examensdel genomförs på Campus Norrvallas skolklinik.

Steg 1, inleds 22.10.2018

Valfri examensdel från examensgrunderna 47/011/2012
3.3, Muskelvård för idrottare
3.5, Främjare av rörlighet i leder

Steg 2, inleds januari 2019

Examensprocessen fortsätter enligt de nya examensgrunderna som träder i kraft 1.1.2019

Examen mäts härifrån i kompetenspoäng, fullgjord examen ger 180KP. 
Två kompetensområden erbjuds varav ett (1) väljs:
1. Kompetensområdet inom Idrottsmassage.
2. Kompetensområdet inom Smärtbehandling.

Steg 3, januari-februari 2019. 

Examensprocessen fortgår enligt valt kompetensområde.
Avlagd valfri examensdel från steg1 räknas tillgodo (erkännande av kunnande) i examensprocessen.
Beräknas kunna nå examen i december 2019. 

OBS! NYA examensgrunderna som träder ikraft 1.1.2019 (Steg 2) är 27.9.2018 INTE ännu fastslagna och publicerade, återkommer med information om dessa så fort de finns tillgängliga!
Examensgrunderna i föreskrift 47/011/2012 som utbildningen inleds efter hittas på följande länk:
https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/3353592 

Studier på halvtid

Utbildningen är för dig som saknar examen i yrkesutbildning, behov av omskolning, inte möjlighet att studera heltid.

Studierna genomförs som flerformsstudier, dvs. när- och distansstudier med betoning på distans- och nätstudier. Närstudierna sker två dagar var tredje vecka.

Inlärning i arbete ingår som en del av studierna.

För studie- och examensprocessen sammanställs en personlig studieplan (PSP) och examensplan (PEP).

Studieprogrammet indelas i tre (3) studie-/examensmoduler enligt följande:
Modul 1: Massörens arbete 28 veckor (se tidtabell)
Modul 2: Massage som vårdprocess 24 veckor (se tidtabell)
Modul 3: Massören som företagare och valfri examensdel 19veckor

Totalt: 71 veckor

Modul 1 och 2 inkluderar ett examenstillfälle vardera, modul 3 inkluderar två examenstillfällen.

Du betalar 450 euro/modul (termin), och ca 250–300 euro i kurslitteratur och anatomiapplikation.
För att kunna ta del av utbildningen behöver du en pc och nätuppkoppling.

Yrkesexamen för massör/deltidsstudier inleds januari 2019 (exakt datum meddelas senare).
Ansökan inleds: 14.12.2018
Ansökan avslutas: 21.1.2019
Urvalsprovet hålls: 24.1.2019

Urvalsprovets delområden

- teoriprov
- ledarskaps- och instruktionsövningar
- styrketest i form av griptest
- personlig intervju

Teoriprov - Litteratur till inträdesförhör

Huvudsaklig instuderingslitteratur
O. Sand et al. (2007) Människokroppen - Fysiologi och anatomi Stockholm: Liber ISBN 978-91-47-08435-7
Kapitel 7, skelettet (s.216–229)
Kapitel 8, musklerna (s.236–263)
Alternativ/kompletterande instuderingslitteratur:
Rörelseapparatens anatomi (2002) Finn Bojsen-Möller
Kapitel 2, stödjevävnader och deras mekaniska egenskaper, avsnittet: ledlära (s.34–42)
Kapitel 3, muskellära (s.43-54)
Människans fysiologi och anatomi (1982 eller nyare upplaga) Nienstedt-Hänninen-Arstila-Björkqvist-Franson-Kvist
- Kapitel 1 Inledning (s. 1–5)
- Kapitel 3 Vävnader avsnitt Muskelvävnad (s. 40–50)
- Kapitel 5 Rörelseapparaten avsnitt Skelett, fogar och leder (s.56–58) avsnitt Muskler (s.80–90)

Ledarskaps- och instruktionsövningar och styrketest

Sökande ska instruera två övningar för en adept
- övning 1: knäböj med käpp ovanför huvudet (raka armar)
- övning 2: ett ergonomiskt korrekt lyft
Förbered dig för en instruktionen genom att bekanta dig med övningarna på förhand (använd egna källor). Avslutningsvis gör sökande ett griptest.

Personlig intervju

Ta med dig de blanketter som du får med kallelsen till urvalsprovet till den personliga intervjun.
De sökande får poäng för de olika delmomenten och antagningen görs utifrån totala poäng.

Kontaktpersonen för tilläggsansökan är David Fred david.fred@folkhalsan.fi

1.7.1 Examensspecifika krav på hälsotillståndet i yrkes- och specialyrkesexamina

Syftet med de examensspecifika kraven på hälsotillståndet är att främja säkerheten i yrkes- och specialyrkesexamina, som avläggs som fristående examina, och senare i arbetslivet.
På utbildning som förbereder för en fristående examen tillämpas bestämmelserna om tillgänglighet och om förutsättningarna för antagning som studerande (bestämmelsen i 11 § (952/2011) i lagen om vuxenutbildning om hänvisning till 27, 27 a och 27 b § (951/2011) i lagen om yrkesutbildning). En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antagning av den sökande som studerande. Som studerande kan dock inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till utbildning som förbereder för en fristående examen, när studierna är förbundna med krav som hänför sig till minderårigas säkerhet eller patient- eller kundsäkerheten eller säkerheten i trafiken.
Detta förutsätter att de säkerhetskrav som hänför sig till studierna inte kan uppfyllas och att hindret inte med rimliga åtgärder kan undanröjas exempelvis med tjänster från studerandevården och studerandehälsovården, med hjälpmedel eller med annat stöd. Om skyddet av en annan persons hälsa och säkerhet eller trafiksäkerheten förutsätter det kan ett hinder för att anta en person som studerande vara att personen i samband med ansökan om rätt att få avlägga yrkesexamen eller specialyrkesexamen undanhållit information om ett tidigare fattat beslut om indragning av studierätt.
Med anledning av det ovannämnda ska de examensspecifika kraven på hälsotillstånd beaktas vid den personliga tillämpningen i samband med ansökan till en fristående examen och till utbildning som förbereder för en sådan examen och i samband med att den behövliga yrkesskickligheten förvärvas. De examensspecifika kraven på hälsotillstånd ingår i grunderna för de yrkes- och specialyrkesexamina som anges i statsrådets förordning (1033/2011) och som finns inom det humanistiska och pedagogiska området, teknik och kommunikation, naturbruk och miljöområdet samt social-, hälso- och idrottsområdet.
Utbildningsanordnare som ordnar utbildning som förbereder för en fristående examen ska informera (L 952/2011, 13 a §) dem som ansöker om att bli antagna som studerande om de examensspecifika kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga. De sökande ska på begäran ge den som ordnar utbildning som förbereder för en fristående examen de uppgifter om sitt hälsotillstånd som förutsätts för beslut om antagning som studerande samt eventuella uppgifter om ett tidigare beslut om indragning av studierätten. I samband med urvalsförfarandet räcker det med att de sökande själva beskriver sitt hälsotillstånd vid den aktuella tidpunkten. De som ordnar utbildning som förbereder för fristående examen ska vid behov samarbeta med olika utbildningsnivåer eller med myndigheterna när det gäller erhållande och givande av uppgifter som behövs vid antagningen av studerande.
Med tanke på rättsskyddet för dem som ansöker om att bli antagna som studerande är det motiverat att de inte antas till sådan examensförberedande utbildning i vilken ingår praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet som de på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte skulle kunna utföra. Vid antagningen av studerande bör man dock beakta de mångskiftande uppgifter som ingår i yrkena och arbetet. Inom en examen kan det finnas examensdelar med olika krav på hälsotillstånd eller funktionsförmåga, vilket möjliggör individuella lösningar för den studerande under den examensförberedande utbildningen. Utbildningsanordnare som ordnar utbildning som förbereder för en fristående examen ska vid behov i samråd med den studerande och studerandevården utreda den studerandes möjligheter att söka till utbildning som förbereder för någon annan fristående examen.
Om den studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga förändras får detta inte avbryta den studerandes examensförberedande utbildning eller leda till ett ogenomtänkt byte av utbildningsyrke eller -område. De praktiska problem som förändringar i hälsotillstånd och funktionsförmåga förorsakar under examensförberedande utbildning bör man i första hand kunna lösa med lämpliga individuella studiearrangemang och personlig tillämpning. Studiehandledning, stödåtgärder, handledning i ergonomiska arbetssätt och användning av hjälpmedel är till stöd under den examensförberedande utbildningen. När en studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga förändras är det nödvändigt med samarbete mellan studerandevården, studerandehälsovården och arbetsplatsernas företagshälsovård.


EXAMENSSPECIFIKA KRAV PÅ HÄLSOTILLSTÅNDET

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antagning av den sökande som studerande. Som studerande kan dock inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna, om kraven på säkerhet vid studierna i de examina inom social-, hälso- och idrottsområdet som anges i statsrådets förordningar (1032 och 1033/2011) så förutsätter och om hindret inte kan undanröjas med rimliga åtgärder. När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituationen i fråga om sjukdomarna.

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning av en studerande:
• psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan
• fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom sjukdomar eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem
• en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
• missbruk eller beroende av berusningsmedel.

 

Kontakt

  • Stefan Lillvik

   Lärare

  • tfn:
   050 016 0812

  • Kontakta