Talterapi Helsingfors

Barn, unga och vuxna kan behöva talterapi av många olika orsaker. Med hjälp av talterapi kan du eller ditt barn få hjälp med bland annat kommunikationen, språket och rösten. Det är viktigt att man tidigt identifierar utmaningarna och utreder dem.

Boka tid

Tid: Vardagar kl. 08.00-16.00
Plats: Folkhälsan huvudbyggnad
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd
Kontakt: barnmottagningen@folkhalsan.fi

Betalningsuppgifter

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, bashälsovård eller specialsjukvård. Du kan också kontakta oss som självbetalande.

 

Prisuppgifter

Besöken hos talterapeuten kan ske på mottagningen i Helsingfors men även i vardagsmiljö (t.ex. daghem, skola eller i hemmet). Möjlighet finns också till distansbesök.

Talterapi kan stöda personer med svårigheter inom bl.a. följande områden:

 • försenad tal- och språkutveckling
 • förståelse och produktion av tal
 • uttal
 • social växelverkan
 • läs- och skrivsvårigheter (dyslexi)
 • stamning

Samarbete med näromgivningen är viktigt för att talterapin ska ha bästa möjliga effekt för varje enskild person. Talterapin inkluderar även handledning i hur näromgivningen kan stöda i vardagen. Ibland handleder vi även näromgivningen i olika alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK).

Kartläggning av språkliga färdigheter

Utöver talterapi utför vi även talterapeutbedömningar, vilket inkluderar kartläggning av språkliga och kommunikativa färdigheter. Du kan komma med remiss eller som självbetalande för bedömning.

Välkommen till oss på Folkhälsan!

Talterapeuter

  • Talterapeut

   Rebecka Rönnblad

  • 044 788 1082
  • Jag jobbar med barn och unga som är i behov av talterapi på svenska. Jag gör även utredningar av barns språkliga färdigheter och deltar i anpassningskurser. Mitt arbetsområde är Helsingfors med omnejd och jag tar emot klienter med betalningsförbindelse från FPA, kommunen eller privat. Talterapin genomförs antingen på mottagningen eller i barnets närmiljö (d.v.s. i hemmet eller på daghem/skola). I talterapin övas färdigheter som barnet behöver stöd med, i samarbete med näromgivningen. Talterapin anpassas ofta enligt barnets egna intressen för att göra talterapistunderna så roliga och motiverande som möjligt. I talterapin inkluderar jag visuella stöd som exempelvis bilder och stödtecken. Det bästa med mitt jobb är att kunna vara med och se när barnet gör framsteg och lyckas. Det är också givande att kunna samarbeta med olika yrkesgrupper för att tillsammans kunna stöda och uppmuntra barnet att utvecklas.

  • Språkliga svårigheter
   Otydligt tal
   Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
   Hörselnedsättning
   Kontakt och växelverkan, autism
   WidgitGo

  • Kontakta
  • Talterapeut

   Saara Nylund

  • 044 788 1032
  • Jag arbetar med barn och ungdomar som har kommunikativa och språkliga utmaningar. Jag gör både bedömningar och ger talterapi. Som förälder kan man också kontakta oss om man är orolig över sitt barns kommunikation eller språkutveckling och vill diskutera. Barnet som går i terapin kan komma till mottagningen, eller så träffas vi på daghemmet eller i skolan. Att samarbeta med föräldrar och till exempel daghemspersonal är viktigt, bland annat för att man ofta tillsammans behöver hitta lösningar som underlättar kommunikationen i vardagen. Med klienterna har jag arbetat på svenska och på finska, men det går bra att ha samtal eller handledning med föräldrarna också på engelska. Det bästa med jobbet som talterapeut är till exempel att man får träffa och samarbeta med olika människor, kartlägga kommunikation och fundera på lösningar samt glädjas åt framsteg. Jag har tidigare jobbat i olika enheter i Finland och i Sverige. Jag arbetade en längre period konsultativt med familjer till barn och ungdomar med autismdiagnos.

  • Olika konferenser om kommunikation och språk samt föreläsningar och konferenser inom temat autismspektrum
   Tema- och metoddagar för logopeder
   Grundkurs i tillämpad beteendeanalys och habilitering, Stockholms universitet
   Typisk och avvikande språkutveckling, fördjupningskurs för logopeder
   Bas AKK
   Talking Mats/Talking Mats Limited
   Introduktionskurs i Pragmatic Organisation Dynamic Display (PODD)
   Föreläsning: Kuinka käyttää dialogista lukemista puheen ymmärtämisen kuntoutuksessa 4-6 -vuotiailla lapsilla?
   PECS/Pyramid Educational Consultants, Level 1
   PRT, Pivotal Response Training

  • Kontakta
  • Talterapeut

   Lena Lindblom

  • 044 788 3765
  • Jag har jobbat som talterapeut sedan början av 2021. Jag arbetar främst med olika språkliga svårigheter; språkförståelse, uttrycksförmåga, grammatik och artikulation, men har även erfarenhet av att jobba med afasi och röst. För tillfället jobbar jag mest med barn, men jag tar gärna emot personer i alla åldrar. Jag jobbar även med stamning. Jag träffar klienter på mottagningen eller i skolor, daghem eller hemma hos klienten. Jag jobbar huvudsakligen på svenska, men vid behov även på finska och engelska. Jag tar emot FPA-klienter. Det är givande att försöka hitta ett arbetssätt som passar varje enskild klient och deras individuella behov, så att terapin känns värdefull och motiverande. Jag tycker om att jobba tillsammans med klienterna på ett roligt, kreativt, ändamålsenligt och motiverande sätt. Mitt jobb är roligt, kreativt, mångsidigt och givande. Det känns meningsfullt att kunna hjälpa klienten och familjerna.

  • Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
   Fördjupning i läs- och skrivsvårigheter (dyslexi)

  • Kontakta
  • Överläkare, mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors

   Saskia Öhman

  • Saskia arbetar som överläkare vid Mottagningen för barn och familjer och vid Mottagningen för unga och unga vuxna i Helsingfors. Specialistläkare i barnpsykiatri. Specialkunskap i neuropsykiatri och barnmedicinsk allmänsjukhuspsykiatri. Språkkunskaper: svenska, finska, tyska (modersmål)

Information för FPA-klienter

Information om redskap och kösituation.

Helsingfors, Västra Nyland

För närmare information och val av terapeut, se terapeuternas beskrivningar högre upp på sidan.

Helsingfors, Västra Nyland: 3 månader

Stödtecken, symbolkommunikationsstöd med olika kommunikationshjälpmedel som bildstöd och digitala hjälpmedel.

 • Träningsmaterial och test för uttal, oralmotorik samt språkliga och kommunikativa färdigheter.
 • Oralmotoriska redskap, bildmaterial, spel, leksaker och ipad.

Service- och assistentdjur är välkomna till vår mottagning, men bör anmälas på förhand, så vi kan ta hänsyn till allergiska klienter.

Kompetensbeskrivning

Grundkurs i tillämpad beteendeanalys och habilitering
Typisk och avvikande språkutveckling
Alternativ och kompletterande kommunikation
Talking Mats
Ät- och sväljsvårigheter
Introduktionskurs i Pragmatic Organisation Dynamic Display (PODD)
Dialoginen lukeminen puheen ymmärtämisen kuntoutuksessa
PECS – Picture exchange communication system
Etäkuntoutus
PRT Pivotal response training
Temadagar och konferenser för talterapeuter

Kompetensområden:

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Widgit Go (Introduktion)

Grundkurs i tecken som stöd

Grundkurs i Blisskommunikation

Habilitering av sensoriska och motoriska ätsvårigheter

Verbal Dyspraxi

Läs- och skrivsvårigheter
Dyslexi
AKK
Stamning