Forskning LärMiljö

Undervisning utomhus gör att eleverna rör mera på sig under skoldagen

Utomhusundervisning kan vara ett bra sätt att öka den fysiska aktiviteten under skoltid. Det visar studien LärMiljö vid Folkhälsans forskningscentrum som har kartlagt användningen av utomhusundervisning i svenskspråkiga skolor i Finland, samt vilka effekter lärmiljöer utomhus kan ha på elevers lärande, fysiska aktivitet, hälsa och välbefinnande.

Bekanta dig med studien LärMiljö

Två barn med kepsar på huvudet bygger en koja i skogen av gräs och tjocka kvistar.

Bristen på fysisk aktivitet bland barn och unga är en oroande trend i samhället som kan få förödande hälsokonsekvenser. Färska studier har visat att endast en tredjedel av barnen och ungdomarna rör på sig enligt rekommendationerna.

Ett sätt att få in mera rörelse i skolvardagen kunde vara att öka mängden utomhusundervisning, visar en ny studie vid Folkhälsans forskningscentrum.

– Regelbunden utomhusundervisning innebär ofta att eleverna rör på sig mera och sitter stilla mindre, säger Nina Simonsen, som är projektledare för studien LärMiljö.

Målsättningen med studien var dels att ta reda på i vilken utsträckning utomhusundervisning används i Finland, dels att undersöka vilka effekter utomhusundervisningen har på elevernas fysiska aktivitet, hälsa, välmående och inlärning.

– Det finns endast lite kunskap om användningen av utomhuspedagogik och dess effekter i Finland. Internationella studier tyder på att utomhuspedagogik har små till måttliga positiva effekter på lärande och skolprestationer, fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande, säger Simonsen.

De nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen i Finland som trädde i kraft 2016 betonar användningen av mångsidiga lärmiljöer. I studien LärMiljö klassade man som utomhuspedagogik all den undervisning som sker utanför skolbyggnaden och som baserar sig på läroplanen.

Forskarna Nina Simonsen, Nanna Wackström och Jenny Ray har kartlagt hur mycket utomhusundervisning som ordnas i skolorna i Svenskfinland.

 

Inte bara skogen

Den första delen av studien bestod av en kartläggning bland rektorer och lärare i svenskspråkiga grundskolor (årskurserna 1–6) i Finland. Nästan hälften av skolorna i Svenskfinland deltog i studien. Av dem har 60 procent utomhuspedagogik inskrivet i läroplanen, och 41 procent använder utomhusundervisning regelbundet.

Skogen och skolgården är de undervisningsmiljöer som oftast används utomhus, medan hälften av lärarna uppgav att de aldrig undervisar vid vattendrag, i parker eller bebyggd miljö.

– Det är positivt att skolgården lyfts fram i lärarnas svar. Det tyder på att man inte behöver gå långt, det räcker att gå utanför skoldörren så kan du ha en ypperlig lärmiljö, säger forskningsassistent Jenny Ray.

Då lärarna och rektorerna tillfrågades om hinder för utomhusundervisning uppgavs i många fall tidsbrist och lärarnas bristande motivation.

– Här är det bra att påminna om att utomhuspedagogiken inte ska vara något extra, utan en del av den vanliga undervisningen. Den ska gärna smälta in i helheten och inte ge mera jobb åt lärarna, säger Ray.

Mer aktivitet utomhus

Den andra delen av studien bestod av en elevstudie i utvalda kommuner bland elever, vårdnadshavare och klasslärare i årskurserna 3–6. Eleverna fick bära aktivitetsmätare, göra akademiska test, klasslärarna fyllde i loggböcker och elever, lärare och vårdnadshavare svarade på elektroniska enkäter. Totalt deltog 260 elever i 15 skolor på olika håll i Svenskfinland. Av eleverna hade 44 procent regelbunden utomhusundervisning, minst en lektion varannan vecka.

– Endast 24 procent av eleverna uppgav att de uppfyllde rekommendationen om fysisk aktivitet, och det är en oroväckande låg siffra, säger projektkoordinator Nanna Wackström.

De elever som hade utomhusundervisning under forskningsveckan hade i genomsnitt mer lätt, måttlig och ansträngande fysisk aktivitet och mindre stillasittande än de elever som inte hade utomhusundervisning.

– Resultaten tyder på att utomhusundervisning kan vara ett sätt att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen. Det här är mycket viktigt ur ett hälsofrämjande perspektiv, säger Wackström.

Däremot fanns inga signifikanta skillnader i inlärningen mellan elever som får regelbunden utomhusundervisning och dem som endast undervisas traditionellt i klassrum.

– Tidigare studier har undersökt de akademiska färdigheterna hos elever som får fem timmar utomhusundervisning i veckan, och sådana mängder verkar inte skolorna i Svenskfinland komma upp i. Eventuellt behövs en större mängd utomhusundervisning för att man ska se effekter på inlärningen.

 

Resultaten av studien LärMiljö: 

• Utomhuspedagogik används i åtminstone någon mån i årskurserna 1–6 i de flesta svenskspråkiga grundskolorna i Finland, men andelen som använder utomhusundervisning i stor utsträckning är liten.

• Utomhuspedagogik används mer i de lägre årskurserna.

• Utomhusundervisning kan vara ett sätt att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen.

Bekanta dig med studien LärMiljö: www.folkhalsan.fi/larmiljo. Du kan också ta del av inspelningen av webbinariet Rörelse, utomhuslärande och välmående i skolan som LärMiljö arrangerade i maj. På webbinariet behandlades både forskning kring utomhuspedagogik och praktiska tips för den som vill undervisa utomhus  

Text: Heidi Furu
Foto: Anders Wingren, Simon Granroth