Stipendier och understöd

Stipendier och understöd

Folkhälsan är en förening, vars uppgift enligt stadgarna är att genom allsidig vetenskaplig forskning och praktiska åtgärder verka för folkhälsans främjande i svenska Finland.

Det här innebär att Folkhälsan skiljer sig från många andra av de så kallade ”stiftelserna och fonderna” så att vi inte i första hand är en utdelande organisation. Folkhälsan har alltså inte medel för att bevilja vare sig stipendier eller understöd.

Däremot har Folkhälsan fått i uppdrag att förvalta några fonder som delar ut medel enligt de specifika stipulationer som reglerar de här fonderna.

Stipendier och understöd

Stipendier och understöd som kan sökas genom Folkhälsan

Enligt stipulationerna för släktfonden kan stipendier ansökas av Ossian och Betsy Schaumans (Betsy född Lerche) syskonbarn eller deras inom äktenskapet födda efterkommande, tillhörande den svenska folkstammen i Finland (ej stadigvarande utomlands bosatta).

Understöd utdelas i första hand för högskolestudier, yrkesutbildning och vetenskaplig forskning.

Ansökningstid är februari.

Ansökningsblanketten hittas här. 

Ifall du har några frågor gällande ansökan kan du kontakta oss per e-post schauman@folkhalsan.fi.

Till ansökan bifogas studieintyg, studieutdrag, skattekort och släktutredning.

År 2024 ska ansökningen skickas in elektroniskt senast 29.2.2024. Skicka in ansökan krypterat via https://securemail.folkhalsan.fi till schauman@folkhalsan.fi.

Dataskyddsbeskrivning (PDF)

Understöd beviljas vartannat år. Fondens ändamål är att främja geriatrisk forskning och forskning i de äldres psykologiska sociala villkor. Ansökan kan inlämnas av såväl enskilda personer som forskningsteam.
Ansökan får vara fritt formulerad och till den skall biläggas en detaljerad forskningsplan, budget samt sökandens meritförteckning och publikationslista.

Ansökningarna lämnas in per krypterad epost.

År 2024 ska ansökningen skickas in elektroniskt senast 31.1.2024 (midnatt). Skicka in ansökan krypterat via https://securemail.folkhalsan.fi till janssonsfond@folkhalsan.fi.

Dataskyddsbeskrivning. (PDF)

Om du har några frågor gällande ansökan kan du kontakta oss per e-post: janssonsfond@folkhalsan.fi.