Dataskydd registrering Folkhalsan.fi

Registrering på Folkhalsan.fi

Dataskydd folkhalsan.fi registrering

Information till den registrerade i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) art. 13-14


1. Personuppgiftsansvarig
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
Topeliusgatan 20
00250 Helsingfors

Kontaktperson:
Jean Forsman
(förnamn.efternamn@folkhalsan.fi)

2. Dataskyddsombud
Johan Huldén, chefsjurist
dataskydd(at)folkhalsan.fi

3. Ändamål och rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att möjliggöra deltagande i motions- och andra kampanjer som ordnas av Folkhälsan i enlighet med det avtal som ingås vid registreringen samt utveckling av tjänsten med stöd av den personuppgiftsansvariges berättigade intresse.

Vartefter våra system utvecklas och integreras kan registrerade användare i kampanjen komma att ändras till allmänna konton för inloggning på Folkhalsan.fi.

Med den registrerades samtycke kan denne även motta nyhetsbrev och information om evenemang, utbildningar, kurser och annan verksamhet inom Folkhälsan.

4. Personuppgifter som behandlas och uppgiftskällor
Registret kan innehålla följande personuppgifter om den registrerade:

- Namn
- Kontaktuppgifter (e-postadress)
- Uppgifter om utförda aktiviteter
- Tillstånd och samtycken

Uppgifterna fås av den registrerade själv i samband med registreringen av kontot och aktiviteterna.

5. Behandlingstid
Den registrerades personuppgifter bevaras så länge personen ifråga är aktiv som deltagare och fram tills det har gått fem år sedan dennes senaste inloggning, ifall det inte föreligger en rättslig skyldighet för längre bevaring.

6. Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifter överlåts inte utanför Folkhälsan utan den registrerades samtycke. Inom organisationen behandlas uppgifterna enbart av personer som på arbetets vägnar har rätt att hantera dem.
Den personuppgiftsansvariga kan i behandlingen anlita underleverantörer som behandlar uppgifterna för den personuppgiftsansvarigas räkning och enligt dennes instruktioner. Den personuppgiftsansvariga anlitar enbart underleverantörer som förbundit sig till att uppfylla kraven i den allmänna EU-förordningen och säkerställa att dina rättigheter skyddas.

7. Skydd av personuppgifterna
Elektroniska uppgifter sparas i system och datorer som är vederbörligt skyddade från obehörigt tillträde med brandmurar och lösenord. Endast namngivna personer har åtkomst till uppgifterna.

Eventuellt material i pappersform förvaras i låsta utrymmen med begränsad tillgång.

8. Överföring av uppgifter utanför EU/EES
Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES.

9. Automatiskt beslutsfattande
Uppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande.

10. Användning av kakor (”cookies”)

Läs mer om användning av kakor på Folkhälsans webbplats här (https://folkhalsan.fi/om-folkhalsan/dataskydd/cookies/)

11. Den registrerades rättigheter
Som registrerad har du under i lagstiftningen nämnda förutsättningar rätt att
- få tillgång till dina personuppgifter;

- rätta dina personuppgifter;

- radera dina personuppgifter, ifall behandlingen baserar sig på samtycke eller uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlats in;

- begränsa behandlingen av dina personuppgifter, ifall du bett om korrigering av felaktiga uppgifter, under den tid det tar för den personuppgiftsansvarige att kontrollera om uppgifterna är korrekta;

- rätt att få ut de personuppgifter du själv tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig, om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat;

- invända mot behandlingen av dina personuppgifter om grunden för behandlingen är allmänt intresse, myndighetsutövning eller berättigat intresse och du har skäl som hänför sig till din specifika situation eller om uppgifterna används för direktmarknadsföring.

- inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering.

Om behandlingen grundar sig på samtycke har du när som helst rätt att återkalla samtycket. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten i behandlingen innan samtycket återkallades.

Du kan utöva dina ovannämnda rättigheter företrädesvis genom att skicka ett e-postmeddelande till ovannämnd kontaktperson eller till dataskydd(at)folkhalsan.fi

Du har också rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett sätt som strider mot dataskyddslagstiftningen:

Dataombudsmannens byrå, besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors, postadress: PB 800, 00531 Helsingfors, e-post: tietosuoja(at)om.fi, telefonväxel: 029 566 6700.