Dataskydd kurssystemet

Dataskydd e-kurs

Ditt integritetsskydd är av största vikt för oss på Folkhälsan. Folkhälsans dataskyddsprinciper följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och nationell dataskyddslagstiftning.

Den här beskrivningen gäller uppgifter du lämnar i samband att du anmäler dig till en kurs, ett läger, en klubbverksamhet, ett eftis eller motsvarande.

Vilken Folkhälsanenhet som är personuppgiftsansvarig varierar och beror på inom vilken juridisk enhet den specifika verksamheten bedrivs. Personuppgifterna behandlas endast för det ändamål de samlats in och endast av den Folkhälsan-enhet och de personer som har rätt till dem och bara då de behövs för att arrangera och informera om verksamheten.

Om du är registrerad i vårt kurssystem ser du själv uppgifter om alla de kurser du har anmält dig till även om de sker i olika enheter regi. Däremot kan de personer som behandlar uppgifterna i de olika juridiska enheterna endast se information som hänger ihop med de kurser som de administrerar.

 Nedanstående dataskyddsbeskrivning innehåller uppgifter om

1)     För vilka ändamål vi samlar in personuppgifter

2)     Vilken rättslig grund vi har för att behandla uppgifterna och vilka uppgifter som behandlas

3)     Om vi får uppgifter via någon annan källa än direkt av dig.

4)     Hur länge vi sparar dina uppgifter

5)     Med vem kan vi dela dina uppgifter

6)     Behandling av uppgifter utanför EU och EES

7)     Överlåtande av uppgifter för direktmarknadsföring

8)     Användning av automatiserat beslutsfattande

9)     Dina rättigheter gällande dina personuppgifter och hur  du kan kontakta oss

10)  Hur vi informerar om uppdateringar och ändringar

 

1)     För vilket ändamål vi samlar in personuppgifter

Registrets syfte är att administrera uppgifter om deltagare och de verksamheter de deltar i. Uppgifterna kan användas för att skicka information och annan kommunikation riktad till deltagare (och då det är frågan om minderåriga till deras anhöriga), fakturering, uppgifter som lärare och ledare behöver för att kunna sköta sitt arbete, samt för att uppgöra statistik till finansiärer och för att utveckla verksamheten.

 

2)     Vilken rättsliga grund vi har för att behandla uppgifterna och vilka uppgifter som behandlas

Den rättsliga grunden för behandling är intresseavvägning och rättslig förpliktelse. Vilken rättslig grund och vilka uppgifter som samlas in varierar beroende på verksamhetens art och vilka regler och lagar som gäller för verksamhetens finansiering.

För att vi skall kunna sköta kommunikation och fakturering begär vi att få kontaktuppgifter så som namn, adress, epost och telefonnummer. Om deltagarna är minderåriga eller om betalaren av någon annan anledning är en annan begär vi också att få kontaktuppgifter för denna.

För att kunna ge dig service på det språk du önskar kan vi registrera vilket språk du önskar använda i kontakten med oss.

Vi kan föra logg över vår kommunikation med dig för att säkerställa att den person som betjänar dig har tillgång till den information du gett och de synpunkter och önskemål du framfört.

För att med rimlig säkerhet kunna särskilja personer med samma namn begär vi också att få födelsetid. Födelsetiden kan också krävas för att vi skall kunna ge nödvändig statistik till finansiärer samt för att kontrollera att deltagarna fyller åldersvillkor som kommer sig av verksamhetens karaktär eller lagstiftning förknippad med finansieringen.

Vi ber också att få uppgifter om kön för att kunna göra upp statistik för såväl eget behov samt för att fylla krav som är förknippade med finansieringen.

För uppföljning av verksamheten kan kursledaren eller läraren föra kursdagbok med uppgifter om närvaro och då kursens karaktär kräver det även prestationer.

För en del verksamheter kan uppgifter om allergier och hälsa vara nödvändiga för att deltagarnas behov skall kunna beaktas vid servering och av ledare. Då du ger oss dessa uppgifter ger du samtidigt ditt samtycke till att vi kan behandla dem för de ändamål de samlats in.

 

3)     Om vi får uppgifter via någon annan källa än direkt av dig

Vi kan på eget initiativ uppdatera uppgifter om det framkommer att de kontaktuppgifter vi har är föråldrade. Om du prenumererar på något av våra nyhetsbrev kan uppgifter samlas in via ifrågavarande tjänst och uppgifterna kan användas för att sammanställa statistik som behövs för att utveckla verksamheten.

 

4)     Hur länge vi sparar dina uppgifter

Hur länge vi sparar uppgifterna beror på uppgiftens art och lagstiftning.

 

5)     Med vem kan vi dela dina uppgifter

För utskick av information, fakturor, nyhetsbrev samt kommunikation via andra kanaler kan vi använda tjänster från företag. Då Folkhälsan anlitar underleverantörer vid behandlingen av dina personuppgifter använder vi enbart underleverantörer som förbundit sig till att uppfylla kraven i den allmänna EU-förordningen för att säkerställa att dina rättigheter skyddas.

 

6)     Behandling av uppgifter utan för EU eller EES

Personuppgifterna behandlas inte utanför EU eller EES.

 

7)     Överlåtande av uppgifter för marknadsföring

Vi överlåter inte dina uppgifter för direktmarknadsföring om du inte särskilt gett ditt samtycke till det.

 

8)     Automatiserat beslutsfattande

Folkhälsan använder inte personuppgifter för automatiserat beslutsfattande.

 

9)     Dina rättigheter och hur du tar kontakt

Som registrerad i våra personregister har du enligt gällande dataskyddslagstiftning vissa rättigheter i fråga om dina personuppgifter. Dessa rättigheter framgår i den allmänna EU-förordningens kapitel III, artiklarna 15 – 18 samt 20 – 21, och inkluderar:

-        rätt att få tillgång till dina personuppgifter

-        rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter

-        i vissa fall rätt till radering av personuppgifter

-        under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling

-        under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandlingen

-        rätt att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig ifall behandlingen baserar sej på ditt samtycke eller ditt avtal med oss

 

Om du har frågor om våra dataskyddsprinciper eller vår behandling av personuppgifter ber vi dig vänligen kontakta oss på adressen dataskydd@folkhalsan.fi.

Vi ber dig observera att tillgång till personuppgifter samt utnyttjandet av de övriga rättigheter som tillkommer dig förutsätter att vi kan identifiera dig på ett tillförlitligt sätt. Detta för att säkerställa att dina personuppgifter inte hamnar i fel händer.

Ifall du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

 

10)  Hur vi informerar om ändringar och uppdateringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera våra dataskyddsbeskrivningar vid behov. Vi informerar dig om väsentliga ändringar i dataskyddsbeskrivningarna på ett synligt sätt, till exempel genom att lyfta fram dem på vår webbsida.

Kontakt

    • Dataskydd

    • Om du har frågor om våra dataskyddsprinciper eller vår behandling av personuppgifter ber vi dig vänligen kontakta oss genom att klicka på Kontakta. Ifall du har ett serviceförhållande med en kommun i vilket Folkhälsan Välfärd Ab fungerar som tjänsteproducent, ber vi dig vänligen vända dig till ifrågavarande kommun i personuppgiftsrelaterade frågor.

      Visa mer
    • Kontakta