Dataskydd kontaktregister

Dataskydd kontaktregister

Kontaktregister

Information till den registrerade i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) art. 13-14


1) Personuppgiftsansvarig
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
Topeliusgatan 20
00250 Helsingfors

Kontaktperson:
Karin Lassenius
karin.lassenius(at)folkhalsan.fi
044 788 5990

2) Dataskyddsombud
Johan Huldén, chefsjurist
dataskydd(at)folkhalsan.fi

3) Ändamål och rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att initiera, administrera, verkställa och utveckla kontakten och samarbetet med personer, företag och organisationer.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är den personuppgiftsansvarigas berättigade intresse. Med den registrerades samtycke kan denne även motta nyhetsbrev och information om evenemang, utbildningar, kurser och annan verksamhet inom Folkhälsan.

4) Personuppgifter som behandlas och uppgiftskällor
Registret kan innehålla följande personuppgifter om den registrerade:

- Namn, födelsetid, kontaktuppgifter, organisation och titel
- Uppgifter om samarbete med den personuppgiftsansvarige (avtal eller dylikt)
- Information om deltagande i den personuppgiftsansvariges verksamhet
- Om den registrerade prenumererar på nyhetsbrev följer den personuppgiftsansvarige även upp aktivitet relaterad till nyhetsbrevet

Kontaktuppgifterna fås från den registrerade själv eller från samarbetsavtalet eller annat dokument i samband med att samarbetet inleds eller det sker ändringar i kontaktuppgifterna. Information kan också fås från offentliga källor.

5) Behandlingstid
Uppgifterna lagras den tid den registrerade eller företaget eller organisationen denne representerar samarbetar med Folkhälsan samt maximalt 5 år därefter.


6) Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifter överlåts inte utanför Folkhälsan utan den registrerades samtycke. Inom organisationen behandlas uppgifterna enbart av personer som på arbetets vägnar har rätt att hantera dem.
Den personuppgiftsansvariga kan i behandlingen anlita underleverantörer som behandlar uppgifterna för den personuppgiftsansvarigas räkning och enligt dennes instruktioner. Den personuppgiftsansvariga anlitar enbart underleverantörer som förbundit sig till att uppfylla kraven i den allmänna EU-förordningen och säkerställa att dina rättigheter skyddas.

7) Skydd av personuppgifterna
Elektroniska uppgifter sparas i system och datorer som är vederbörligt skyddade från obehörigt tillträde med brandmurar och lösenord. Endast namngivna personer har åtkomst till uppgifterna.

Eventuellt material i pappersform förvaras i låsta utrymmen med begränsad tillgång.

8) Överföring av uppgifter utanför EU/EES
Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES.

9) Automatiskt beslutsfattande
Uppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande.

10) Den registrerades rättigheter
Som registrerad har du under i lagstiftningen nämnda förutsättningar rätt att
- få tillgång till dina personuppgifter;

- rätta dina personuppgifter;

- radera dina personuppgifter, ifall behandlingen baserar sig på samtycke eller uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlats in;

- begränsa behandlingen av dina personuppgifter, ifall du bett om korrigering av felaktiga uppgifter, under den tid det tar för den personuppgiftsansvarige att kontrollera om uppgifterna är korrekta;

- rätt att få ut de personuppgifter du själv tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig, om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat;

- invända mot behandlingen av dina personuppgifter om grunden för behandlingen är allmänt intresse, myndighetsutövning eller berättigat intresse och du har skäl som hänför sig till din specifika situation eller om uppgifterna används för direktmarknadsföring.

- inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering.
Om behandlingen grundar sig på samtycke har du när som helst rätt att återkalla samtycket. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten i behandlingen innan samtycket återkallades.
Du kan utöva dina ovannämnda rättigheter företrädesvis genom att skicka ett e-postmeddelande till ovannämnd kontaktperson eller till dataskydd(at)folkhalsan.fi
Du har också rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett sätt som strider mot dataskyddslagstiftningen:
Dataombudsmannens byrå, besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors, postadress: PB 800, 00531 Helsingfors, e-post: tietosuoja(at)om.fi, telefonväxel: 029 566 6700.

 

Kontakt

    • Dataskydd

    • Om du har frågor om våra dataskyddsprinciper eller vår behandling av personuppgifter ber vi dig vänligen kontakta oss genom att klicka på Kontakta. Ifall du har ett serviceförhållande med en kommun i vilket Folkhälsan Välfärd Ab fungerar som tjänsteproducent, ber vi dig vänligen vända dig till ifrågavarande kommun i personuppgiftsrelaterade frågor.

      Visa mer
    • Kontakta