60 år av genetisk forskning vid Folkhälsan - Folkhälsan

09 juni 2022

60 år av genetisk forskning vid Folkhälsan

Folkhälsans forskningscentrum har bedrivit genetisk forskning i 60 år nu och forskningen har utvecklats mycket. Forskarna har gått från blygsamma faciliteter och metoder till moderna uppsättningar och hela genomet omfattande sekvenseringsmetoder. För att fira jubileet lanseras Samfundet Folkhälsan Albert de la Chapelle priset i medicinsk genetik, som tilldelas en ung framstående forskare inom området.

Under de sex gånga decennierna har Folkhälsans genetikforskning bevittnat den enorma utvecklingen inom vetenskapen, som omfattar analys av genetiska sjukdomar från kromosomer, till enstaka genmolekyler och slutligen till hela genomet och encelliga transkriptomnivåer. Redan från början ställde sig forskningen vid institutet i den genetiska vetenskapens framkant med nya forskningsmetoder. Under decennierna gjordes många banbrytande vetenskapliga upptäckter så som upptäckten och dokumenteringen av XX-syndromet (även kallat de la Chapelle syndrom) som ledde till upptäckten av genen som påbörjar mannens könsutveckling, identifieringen av hälften av alla gener som ingår i det finländska sjukdomsarvet, och bedriften av ett av världens mest inflytelserika diabetesforskningsprojekt.

Priset på 20 000 euro delas i år för första gången ut till en ung forskare, etablerad i ett av de nordiska länderna, som har gjort exceptionella insatser inom medicinsk genetik.

När det gäller personalstyrka och tillgängliga faciliteter började verksamheten vid institutet mycket blygsamt. Under de första åren var ett nära samarbete med Minervastiftelsens institut för medicinsk forskning avgörande för Folkhälsans genetiska forsknings överlevnad. Dessutom behövdes en stark, visionär person för att bana väg för institutets framgång. Den här personen var Albert de la Chapelle, som nybliven post-doktor började leda verksamheten. När de la Chapelle 1974 blev den första professorn i medicinsk genetik i Finland fördes institutet närmare Helsingfors universitet. Albert ledde institutet fram till 2004 utan att någonsin mista intresset för institutets verksamhet, som han fortsatte att följa tills han gick bort 2020.

Professor Albert de la Chapelle

Under sin karriär handledde professor de la Chapelle många unga forskare, av vilka flera blev internationellt erkända experter. de la Chapelle var en internationellt erkänd pionjär inom genetik och publicerade mer än 800 vetenskapliga artiklar under sin livstid. Hans forskningsintressen var olika och täckte könsutveckling, identifiering av gener för sällsynta sjukdomar och cancergenetik, vilket förblev ett forskningsfokus under hela hans karriär. För att uppmärksamma professor de la Chapelles livsverk har Samfundet Folkhälsan beslutat att inrätta ett pris. Priset på 20 000 euro delas i år för första gången ut till en ung forskare, etablerad i ett av de nordiska länderna, som har gjort exceptionella insatser inom medicinsk genetik. I år är denna forskare Professor Kajsa Paulsson från Lunds Universitet.

Professor Kajsa Paulsson är den första mottagaren för Albert de la Chapelle priset

Folkhälsans genetiska forsknings 60 års jubileum firas idag med ett vetenskapligt symposium i Helsingfors. I symposiet deltar ett hundratal forskare från hela världen och flera framstående internationella föreläsare.