Barn som vistas i naturen tillsammans med sina föräldrar sover bättre och är mer fysiskt aktiva - Folkhälsan

27 januari 2022

Barn som vistas i naturen tillsammans med sina föräldrar sover bättre och är mer fysiskt aktiva

En färsk studie av Folkhälsans forskningscentrums Naturkraft-projekt, publicerad i International Journal of Environmental Research and Public Health, visade att barn som ofta besöker naturen tillsammans med sina föräldrar också sover längre om nätterna natten och är mer fysiskt aktiva. Att främja naturutflykter kunde vara ett kostnadseffektivt sätt att öka den fysiska aktiviteten och förbättra sömnen bland barn.

Läs mera om Naturkraft här

Naturen erbjuder möjligheter för familjer att delta i flera typer av fritidsaktiviteter. Tidigare studier har visat att vistas i naturen har ett positivt samband med många hälsofaktorer bland barn, exempelvis ökad fysisk aktivitet, ett samband med hur mycket barnen kommer att vistas i naturen senare i livet, och bättre motorisk utveckling. Vistelse i naturen korrelerar också negativt med beteendestörningar och ADHD-liknande symtom. Begränsad tillgång till naturmiljöer är å andra sidan förknippat med problem bland annat sömnproblem.

En nyligen genomförd studie vid Folkhälsans forskningscentrum undersökte sambandet mellan frekvensen av föräldra-barn naturbesök, sömn, måttlig till ansträngande fysisk aktivitet och viktstatus bland tre- till sexåriga förskolebarn i Finland. 864 föräldrar och deras barn deltog i tvärsnittsstudien som genomfördes 2015 till 2016. Sammanlagt 798 föräldrar fyllde i ett frågeformulär om hur ofta de besöker naturen tillsammans med sina barn. Formuläret innehöll också frågor om sociodemografiska faktorer, och barnens sömnvanor, som läggdags- och väckningstider. Dessutom bar barnen en accelerometer i sju dagar för att mäta sin fysiska aktivitet. Barnens vikt och längd mättes också.

Baserat på dessa data genomförde forskarna regressionsanalyser, en statistisk modelleringsmetod för att beräkna inverkan som olika variabler kan ha på varandra. Analysen påvisade ett signifikant samband mellan mer frekvent vistelse i naturen och längre nattsömn och bättre sömnkonsistens bland barnen. Sambandet för sömnkonsistens och vistelse i naturen observerades inte bland pojkarna i studien, medan flickorna som besökte naturen ofta var mer benägna att ha bättre sömnkonsistens än de som inte gjorde det. Frekventa naturbesök var signifikant förknippade med mer fysisk aktivitet, på basis av informationen från accelerometrarna. Inget samband hittades mellan naturvistelse och barnens viktstatus.


– I framtida studier skulle det vara bra att undersöka den optimala varaktigheten och frekvensen av barns naturbesök för att uppnå hälsofördelar, säger Naturkraft-forskningsprojektets koordinator Juuli-Mari Kokkonen.

Studiens resultat pekar på att frekventa naturbesök med familjen är förknippade med längre nattsömn, högre fysisk aktivitet bland barn och, bland flickor, bättre sömnkonsistens. Eftersom det här var en tvärsnittsstudie kan vi inte dra slutsatser om orsakssamband mellan variablerna. Studien belyser ändå den betydelse som friluftsliv och tillgång till naturmiljöer kan ha för ett barns hälsa. Att främja familjers möjligheter till friluftsliv kan med andra ord vara en strategi som är värd att beakta i hälsofrämjande projekt.

– Våra resultat understryker behovet av samverkan mellan kommuner och organisationer för att informera allmänheten om möjligheter till friluftsliv, samt att planera strategier för att öka familjens naturbesök. I Finland har vi turen att vara omgivna av mångsidiga naturområden och det är viktigt att bevara de här obebyggda områdena även för kommande generationer, avslutar Kokkonen.

Källa: 

Kokkonen, J.-M.; Vepsäläinen, H.; Abdollahi, A.; Paasio, H.; Ranta, S.; Erkkola, M.; Roos, E.; Ray, C. Associations between Parent–Child Nature Visits and Sleep, Physical Activity and Weight Status among Finnish 3–6-Year-Olds. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 12426. https://doi.org/10.3390/ijerph182312426.

Simon Granroth, Vetenskapskommunikatör