Siktet inställt på stjärnorna - Folkhälsan

08 oktober 2020

Siktet inställt på stjärnorna

– Med hjälp av den här stjärnbilden och de tillhörande korten, får vi ett välfungerande verktyg när vi arbetar med barn, unga och familjer inom barnskyddet, berättar Maria Sevon som är enhetschef för Hemboet. Inom Folkhälsans barnskydd har man i lite mer än två års tid använt sig av det brittiska utvärderingsverktyget Outcomes star.

Idag används metoden inom ett stort antal organisationer, både statliga och icke-statliga, samt många kommuner i Europa. Programmet är översatt till sex olika språk.

– Programmet finns inte på svenska ännu men Folkhälsans barnskydd använder sig av det finska Tulostähti som bland annat Tammerfors stad varit med och utvecklat genom ett pilotprojekt, berättar Sevon.

Från Folkhälsans sida tog man kontakt med Outcomes star under våren 2017. Målet var att hitta ett kvalitetssystem för barnskyddet, på samma sätt som man tidigare infört verktyget RAI (Resident Assesment Instrument) inom äldrevården.

– Outcomes star har idag färdiga modeller och verktyg för 30 olika arbetsområden, till finska finns 6 av dem översatta. Det finns stjärnor för bland annat barnskydd, familjearbete, mental hälsa, ungdomsarbete och arbete med äldre.


Villa Familias fasad.

Arbetsredskapet är en illustrerad stjärna med många spetsar. Varje stjärnspets är ett delområde i barnets, ungdomens eller familjens liv: hälsa, boende, säkerhet och trygghet, relationer, känslor och beteende, kompisar, självkänsla och förtroende, skola och inlärning.

Stjärnspetsarna är graderade från 1 till 5 och beskriver i vilket läge man befinner sig just nu. Närmast stjärnans rot är 1 och det är ofta det läget man börjar i när stödåtgärder sätts in. I läge 2 fungerar det på något sätt, och så vidare stegvis en utveckling mot det bättre, i läge 4 fungerar barnet eller ungdomen med stöd av en vuxen och i läge 5 är man så långt att en placering eller andra stödåtgärder är obefogade.

– Familjen, barnet eller den unga personen är i centrum när vi arbetar med Outcomes star. Hur var och en inom barnskyddets enheter använder sig av Outcomes star är lite olika. Olikheterna uppstår främst på det individuella planet, eftersom arbetet ser olika ut om det genomförs med ett barn eller en familj.

Att arbeta med Outcomes star gör processen mera visuell och strukturerad.

Till stjärnan finns kort som illustrerar varje nivå skilt. En ny bedömning av var på skalan man befinner sig görs med 3 månaders mellanrum, det krävs tid och arbete för att uppnå en förändring i individens liv.

– Illustrationen med stjärnan och de tillhörande korten fungerar som ett visuellt stöd åt processen. Med hjälp av den kan både barnet, ungdomen, familjen och de som jobbar inom barnskyddet lättare bedöma situationen och fundera tillsammans kring läget just nu och vad som kan eller behöver göras för att komma vidare. I samband med utvärderingen av resultaten som stjärnan ger, görs en handlingsplan med målsättningar upp för det fortsatta arbetet med barnet eller familjen.


Vardagsrummet i Hemboet.

Med stjärnan framför sig blir arbetet målinriktat för alla parter som är med i processen. Barnet och ungdomen får sin röst hörd. Läget kan kommuniceras vidare till alla inblandade såsom föräldrar, skola och socialarbetare.

– När saker och ting börjar fungera bättre kan stödåtgärderna tas bort en i taget och resurser frigörs för nya familjer. Hur det hela ser ut tidsmässigt är väldigt individuellt. En del är snabbare och en del avancerar långsammare mot stjärnspetsens ända. Det viktigaste är att förstå deras situation och att man kan få igång ett fungerande samarbete.

Till Outcomes star-stjärnan finns kort som illustrerar varje nivå i processen.

Folkhälsans barnskydd är centrerat till Mjölbolsta i Raseborg. Till enheterna hör Hemboet och Villa Familia. Barnskyddet bedriver också öppen vård och familjearbete.

På Hemboet bor omhändertagna och/eller långtidsplacerade ungdomar i åldern 12–17 år. Villa Familia erbjuder familjerehabiliteringstjänster och är också ett skyddshem. Till skyddshemmet kommer personer som har blivit utsatta för våld eller hotade om våld. Man får skydd mot våldet och hjälp för att få ett slut på våldet samt stöd och information on praktiska saker.

Till Villa Familia hör även barnhemmet Barnens Väl, för barn i åldern 017 år.