"Viktigt att ringa varandra, vara kreativa och påhittiga" - Folkhälsan

05 oktober 2020

"Viktigt att ringa varandra, vara kreativa och påhittiga"

– En positiv sak vi lärt oss under epidemin är att kontakten via nätet kan ge möjlighet för fler att delta. Alla kan kanske inte resa eller umgås i stora grupper, säger Folkhälsans förbundsordförande Helena Ewalds som talade under lördagens Hela Hälsan-konferens.

Bli frivillig

Folkhälsans Hela hälsan-dagar har av tradition varit en möjlighet för styrelseaktiva i Folkhälsans lokalföreningar runtom i Svenskfinland att få träffas, ta del av intressanta föredrag och utbyta erfarenheter. I stället för ett gemensamt veckoslut i Vasa ordnades i år fyra regionala evenemang under lördagen den 3 oktober. Det blev en hybridversion med mindre regionala träffar och gemensamt virtuellt program.

– Vi ville förverkliga Hela hälsan trots pandemin för att vi vet hur betydelsefullt det är för vårt välbefinnande att få träffas och umgås, säger Helena Ewalds (bilden), styrelseordförande för Folkhälsans förbund och enhetschef på Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Den här speciella situationen hade ökat människornas vilja att hjälpa andra.

Ewalds poängterar behovet av att lyfta fram glädjeämnen och framgångar i vardagen. 

– En positiv sak vi lärt oss under epidemin och i samband med den här konferensen är att kontakten via nätet kan ge möjlighet för fler att delta. Alla kan kanske inte resa eller umgås i stora grupper. Vi kunde också notera att den här speciella situationen hade ökat människornas vilja att hjälpa andra!

Under lördagen diskuterades mycket hur man ska hantera all den information som matas i en.

– Just nu tycker jag att det är viktigt att hålla humöret uppe, vara kreativ och hitta på saker man kan göra tryggt trots restriktioner i stället för att klaga över det vi inte just nu kan göra. De grupper som är speciellt utsatta är de som är beroende av andras hjälp eller på annat sätt är isolerade. Glöm inte bort att de flesta fortfarande har en telefon, säger Ewalds.

Att fånga hälsan i tiden

Årets tema var både den fysiska och den psykiska hälsan. Föreläsarna och aktiviteterna belyste hälsotemat från olika vinklar. Hälsomedvetenhet i kristid är utmanande men oerhört viktigt.

Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör vid MIELI Psykisk Hälsa Finland r.f., talar för främjande av den psykiska hälsan. ”Tala hellre om psykisk hälsa än om psykisk ohälsa”, poängterar Wahlbeck.

– Viktigt just nu är uthålligheten. Det är viktigt att vi alla håller modet uppe i kampen mot corona-epidemin. Därför är det speciellt viktigt att nu beakta också den psykiska hälsan och välbefinnandet. Ingen vill se en tredje våg av corona i form av en epidemi av psykisk ohälsa. Centralt för den psykiska hälsan är växelverkan med andra. Att fokusera på det positiva, leva här och nu, och komma ihåg att vi alla sitter i samma båt kan också vara till hjälp.

Kristian Wahlbeck är Utvecklingsdirektör vid MIELI Psykisk Hälsa Finland r.f. / Foto: Betty Marschan

Psykisk hälsa är en oskiljaktig del av hälsan. WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. Psykisk hälsa är alltså inte detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom. (WHO 2013). 


– Stödet från tredje sektorn är speciellt viktig just nu under pandemin, när den offentliga sektorn har körts ned. Hela hälsan blev ett praktiskt exempel på hur man trots epidemin kan hålla igång verksamheten och minimera smittorisken genom trygga avstånd och god handhygien. En viktig del av dagen var utbytet av information om olika verksamhetsformer. Själv imponerades jag av Chilla ute-konceptet, som utnyttjar naturen i hälsofrämjande syfte och lämpar sig ypperligt i dessa coronatider, säger Wahlbeck.

Det är viktigt att återknyta kontakterna, på ett innovativt sätt utan att riskera smitta.

Wahlbeck ser på nära håll i sitt vardagsarbete som utvecklingsdirektör för Mieli, föreningen för psykisk hälsa i Finland, hur illamåendet vuxit i vissa utsatta grupper. 

– Jag är bekymrad dels för barn och unga, dels för de äldre. Många barn och unga har blivit utan det stöd skolan och klasskamrater kan ge, och här är det viktigt att skolan och elevvården diskuterar med varje elev och hens föräldrar om situationen. Varje elev har rätt att bli sedd och hörd som en individ med resurser. Många äldre har haft mindre kontakt med sina närstående och ålderskamrater under epidemin. Det är viktigt att återknyta kontakterna, på ett innovativt sätt utan att riskera smitta. Också sjukvårdens personal och de som drabbas av arbetslöshet eller ekonomiska problem behöver stöd, säger Wahlbeck.

Vad kan vi göra för att främja den psykiska hälsan?

1. Håll kontakt
2. Var aktiv
3. Lär dig något nytt
4. Lev här och nu
5. Dela med dig


Hur främja den psykiska hälsan under coronaepidemin?

1. Håll tät kontakt med nära och kära
2. Dela dina bekymmer, känslor och tankar
3. Var väl förberedd och gör upp egna regler
4. Håll fast vid dina rutiner och skapa vid behov nya
5. Dygnsrytm och uteliv
6. Fokusera på det positiva, begränsa mediekonsumtionen

Naturen hjälper

Ute i naturen är smittorisken liten. Vi är lyckligt lottade i Finland som har naturen nära oss och tillgänglig för alla. Experter och forskare påpekar utelivets betydelse. Men vi är också sociala djur. Vi behöver varandra. Och vi behöver påminna om hur viktigt det är att inte glömma bort någon.

En av aktiviteterna i Nyland under föreningskonferensen var paddling. Foto: Betty Marschan

 I Noux var paddlingen en populär del av Hela Hälsan-dagen. En av paddlarna, Eva Biaudet, talar varmt om att hålla kontakt med varandra. Hon är viceordförande för Folkhälsans förbund och ordförande i Landskapsföreningen i Nyland och funderar därför också mycket på föreningarnas roll i samhället.

Riksdagsledamot Eva Biaudet är viceordförande för Folkhälsans förbund och ordförande i Landskapsföreningen i Nyland Foto: Betty Marschan

Viktigt är nu att påminna om att hälsan betyder mer än att vi inte blir sjuka i covid-19. Särskilt när begränsningarna blir långvariga måste vi fundera på hur vi kan skapa möjligheter till gemenskap. Det här gäller alldeles särskilt dem som inte kan rå om sina liv själva, till exempel på olika boenden. Eller om man lever i ensamhet. Ingen skall isoleras från allt mänskligt. Vi behöver få röra oss ute i naturen, skratta och kanske gråta tillsammans och även att få kramas med våra närmaste. Vår uppgift, också inom Folkhälsan, kan vara att hitta på nya sätt att så tryggt som möjligt kunna umgås och hålla kontakt. Vi behöver bland annat diskutera mer om vad som är viktigt för gamla människors livskvalitet. Friska starka människor har större styrka, fler stödande nätverk, att själva hitta utvägar ur isolering än de vars krafter är ringa och handlingsförmåga svagare.

Text och foto: Betty Marschan