Doktorsavhandling: Daghemmets måltidspraxis har en koppling till barns kostintag - Folkhälsan

13 mars 2020

Doktorsavhandling: Daghemmets måltidspraxis har en koppling till barns kostintag

Barn äter mer grönsaker och får mer fiber från kosten i sådana daghem där det finns mer skriftliga policyn om måltider och måltidspraxis. Dessutom finns det ett samband mellan daghemspersonalens positiva uppfattning om daghemsmaten och barnens högre frukt- och grönsakskonsumtion, uppmuntran till att äta frukt och grönsaker och ett högre fiberintag.

Detta framgår i resultaten i en doktorsavhandling av magistern i livsmedelsvetenskaper Reetta Lehto vid Helsingfors universitet. I doktorsavhandlingen undersökte hon sambandet mellan daghemmets måltidsmiljö och kost- och näringsintaget hos barn i åldern 3–6 år. Matsituationen och måltidsmiljön i daghem har knappt studerats i Finland tidigare.

Studien visade att om daghemmets föreståndare upplevde att det fanns utmaningar i samarbetet med matservicen så var sannolikheten lägre att barnen konsumerade frukt- och bär under daghemstid. Detta tyder på att ett smidigt samarbete mellan matservicen och daghemmen är värt att uppmärksamma.  Resultaten visar också på att kommunen har en större roll i daghemmets måltidspraxis än den socioekonomiska statusen i området där daghemmet ligger.

Det finns rekommendationer för småbarnspedagogik

Den första rekommendation för måltiderna inom småbarnspedagogik som publicerades av Livsmedelverket år 2018 innehåller rekommendationer om både näringskvaliteten för daghemsmaten och om måltidspraxis. Rekommenderad praxis inkluderar: att personalen som modell äter med barnen och låter barnen själv servera sin mat på sina tallrikar. Enligt doktorsavhandlingen får emellertid endast en tredjedel av barn över 3 år servera sig själv och två tredjedelar av personalen äter dagligen daghemsmaten. Denna andel varierade kraftigt beroende på kommunens politik för ersättning av personalmåltider.

Sockerintaget i daghem är lågt

Studien fann också att barn fick endast lite tillsatt socker från daghemsmåltider. Energi-intaget från det tillsatta sockret stod för mindre än 5% av barnens totala energi-intag i daghem. Det rekommenderas att energin från socker inte bör överstiga 10%. Ett barn i heltidsvård rekommenderas enligt måltidsrekommendationerna att få cirka 2/3 av sitt energibehov uppfyllt under daghemsdagen. Enligt forskningsresultat uppfylldes emellertid inte denna rekommendation och energi-intaget förblev omkring 55% av hela dagens energi-intag.

Doktorsavhandlingen är en del av DAGIS-forskningsprojektet som genomförs vid  Folkhälsans forskningscentrum och Helsingfors universitet. 66 kommunala daghem i Nyland och södra Österbotten deltog i studien åren 2015–2016. Personalen på daghemmen förde kostdagbok över  barnens ätande. I studien användes data från 586 barn. Frågeformulär gällande måltidspraxis besvarades av personalen och daghemsföreståndaren på daghemmen  och forskarna observerade lunchsituationerna i daghemgrupperna.

Reetta Lehto disputerar för doktorsgraden vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet med ämnet ” Preschool and children’s dietary intake – the role of preschool mealtime environment in children’s dietary intake at preschool”. Disputationen hålls lördagen 14.3 klockan 12 i Metsätalo (Unionsgatan 40). Opponent är docent Sirpa Sarlio från social- och hälsovårdsministeriet och kustos professor Mikael Fogelholm.