Samhällsforskaren Siv Sandberg leder Samfundet Folkhälsan - Folkhälsan
17 december 2019

Samhällsforskaren Siv Sandberg leder Samfundet Folkhälsan

Politices licentiat, samhällsforskaren Siv Sandberg har som första kvinna valts till styrelseordförande för Samfundet Folkhälsan. Det enhälliga beslutet fattades vid Samfundets höstmöte i Helsingfors 17.12.2019. Siv Sandberg känner bra till Folkhälsans breda verksamhet efter att ha verkat som viceordförande sedan år 2010.

Vid höstmötet godkändes också Samfundet Folkhälsans budget för år 2020. Samfundet använder drygt 5 miljoner euro på sin forskningsverksamhet, vars helhetsbudget ligger vid 10,6 miljoner euro. De till koncernen hörande icke vinstdrivande tre verksamhetsbolagen Folkhälsan Välfärd Ab, Folkhälsan Utbildning Ab och Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab ger inga överskott utan fortsätter med en plus minus noll budget. Omsättningen ligger i linje med tidigare år. Därtill stöder Samfundet hälsofrämjande och medborgararbete inom Folkhälsans förbund rf med drygt 6 miljoner euro. Förbundet fungerar som centralorganisation för de 99 lokala Folkhälsanföreningarna i Svenskfinland.

Samfundets vd Georg Henrik Wrede understryker att det kommande årets satsningar är starkt inriktade på framtiden. Under år 2020 verkställs ett strategiarbete som en del av förberedelserna inför Folkhälsans 100 års jubileum, som infaller år 2021. Samfundet har även beredskap att stöda serviceproduktionen genom renoveringar av befintliga byggnader och vid behov även genom nya investeringar. Beslutet kring genomförandet av social- och hälsovårdsreformen är förutom den nya strategin avgörande för hur organisationen tar ställning till nya etableringar, förklarar Georg Henrik Wrede.

Nya ledamöter

Siv Sandberg efterträder professor Mats Brommels, som varit ordförande i tjugo år (1999–2019) och som undanbett sig återval. Till viceordförande valdes professor Tom Böhling som också är prorektor för Helsingfors universitet. Till ny styrelsemedlem valdes forskningsprofessor Kristian Wahlbeck med ett specialkunnande i mental hälsa. Han ersätter rehabiliteringsöverläkare Hedvig Grannas-Honkanen som också hon undanbett sig återval. 

Fem nya arbetande ledamöter utsågs. De arbetande ledamöterna, som enligt Samfundets stadgar är högst 60 personer, bildar med representanter för de fyra landskapsföreningarna Folkhälsans högsta beslutande organ. De nya arbetande ledamöterna är vicehäradshövding Nina Immonen, professor Tom Böhling, docent Nina Lindfors, pol.mag. Jaan Siitonen och forskningsprofessor Kristian Wahlbeck. Förutom arbetande ledamöter finns också korresponderande ledamöter samt hedersledamöter.

Professor Tom Böhling. Foto:Linda Tammisto

Forskningsprofessor Kristian Wahlbeck. Foto: THL.

Styrelsens sammansättning år 2020 är följande:

 • Ordförande Siv Sandberg, pol.lic.
 • Vice ordförande Tom Böhling, professor (NY)
 • Skattmästare Marcus Rantala, pol.mag.
 • Bengt Beijar, företagare (Österbotten)
 • Eva Biaudet, riksdagsledamot (Nyland)
 • Jennie Elfving, ekonomie doktor
 • Helena Ewalds, HVM, utvecklingschef
 • Lisbeth Fagerström, professor
 • Christel Gripenberg-Lerche, fil.dr
 • Ilse Julkunen, professor
 • Minna Nilsson, förmånshandläggningschef (Åboland)
 • Stefan Törnqvist, dipl.ing., ekon.mag.
 • Thor-Björn Wik, lektor (Åland)
 • Kristian Wahlbeck, forskningsprofessor (NY)

Förvaltningsnämndens sammansättning år 2020 är:

 • Ordförande Siv Sandberg, pol.lic.
 • Alexander Bargum, vd
 • Marcus Rantala, pol.mag.
 • Tom Böhling, professor, vice ordförande med närvaro- och yttranderätt
 • Georg Henrik Wrede, vd