Skolfreden

Skol- och dagisfred för alla!

Skolfreden utlyses i skolorna i början av varje läsår. Målsättningen med utlysningen är att påminna om att alla i skolan har rätt till en trygg och jämlik inlärningsmiljö. Samtidigt vill man uppmärksamma skolans psykiska och fysiska säkerhet. Förmågan att fungera i grupp övas upp redan i dagisåldern, därför har Dagisfreden utvecklats som en del av Skolfredsprogrammet.

Läs texten för skolfredens utlysning 2021

Skolfreden utlyses i Joensuu den 17.8.2022 för 32:a gången. Mer information om Skolfreden samt utlysningtexter och skolfredsmaterial kommer senare att hittas på www.skolfreden.fi

En skola som upplevs trygg

Idén med skolfredsprogrammet är att åstadkomma en skola som upplevs trygg i psykisk, fysisk och social bemärkelse. Det centrala är att skolelevernas har en aktiv roll i processen. Målet är att främja samhörighetskänslan och jobba för en god atmosfär i skolan. Ingen ska bli mobbad, ingen lämnad ensam utan varje elev ska varje dag känna sig som en accepterad och viktig del av skolan.

Ett stort skolfredsevenemang löper som en stafettpinne från en ort till en annan. Den organisation som lokalt är ansvarig för arrangemangen väljer en arbetsgrupp som planerar hur Skolfreden ska utlysas och hur programmet ska byggas upp under läsåret. I arbetsgruppen ingår alltid flera elever och representanter för lärarna, skolväsendet och kommunen samt andra samarbetsparter.

Dagisfreden påminner om rätten till ett trivsamt daghem

Förmågan att fungera i grupp övas upp redan i dagisålder, och därför har Dagisfreden utvecklats som en del av Skolfredsprogrammet. Syftet med Dagisfreden är att förebygga mobbning och ensamhet bland barn före skolåldern. Dagisfreden ska påminna barn, pedagoger och vårdnadshavare om barnens rätt till ett tryggt och trivsamt daghem. 

Många av Folkhälsans daghem har deltagit i Dagisfred-arbetet som innebär ett systematiskt trygghetsarbete på daghemmen där man värnar om barnens vänskapsrelationer och barns delaktighet i det mobbningsförebyggande arbetet. För att uppmärksamma den nationella dagen för Skol-och dagisfred har vi uppmuntrat daghemmen att ordna egna fester på enheterna. 

Mera information om Dagisfreden och material för att jobba med den på din enhet hittar du på sidan folkhalsan.fi/dagisfred. 

Skolfreden genomförs som ett samarbete mellan Polisen, Suomen Vanhempainliitto, Utbildningsstyrelsen, Mannerheims barnskyddsförbund och Folkhälsan.

Kontakt

  • Maria Lingonblad

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   050 304 2163

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta
  • Tove Ajalin

   Sakkunnig, skola

  • tfn:
   044 788 6285

  • Mobbningsförebyggande arbete i skolan

   Visa mer
  • Kontakta