Jämlikt föräldraskap

Jämlikt föräldraskap

I Jämlikt föräldraskap stöder vi jämlikhet och jämställdhet för föräldrar på olika sätt. Detta gör vi genom att ge olika verktyg för jämlikhet, skapa grupper för föräldrar, utbildningar för professionella som arbetar med familjer och genom att sprida kunskap om jämlikt och jämställt föräldraskap.

Vi vill öka jämställdheten mellan könen i familjer – t.ex. i arbets- och ansvarsfördelning i hemmet. Vi vill också lyfta fram olika slags familjeformer och ge dem plats och synlighet, som regnbågsfamiljer eller familjer med annan kulturell bakgrund. Medan jämställdhet betyder könens lika behandling och delaktighet är jämlikhet ett bredare begrepp som innefattar alla grupper.

Vi tror på jämställdhet och jämlikhet som något vi bygger tillsammans. Scrolla neråt för att se vårt material Byggklossar för jämlikt föräldraskap som kan användas både av familjer och professionella! Där hittar du också andra verktyg och länkar.

Papparum

Ett papparum är en grupp för pappor av alla slag där man kan träffas, utbyta erfarenheter, tala föräldraskap och få en gemenskap. Grupperna ordnas på olika orter.

Är du en pappa eller blivande pappa som är intresserad av att delta i eller själv dra en grupp? Kontakta Maria Lindell eller Tomislav Krstevski. Det finns också möjlighet att ordna grupper för mammor enligt samma koncept.

Vad leder jämlikt föräldraskap till?

Forskning visar att barn mår bättre då de får tillbringa tid med båda föräldrarna och fått möjlighet att knyta an. Även vuxna mår bättre när man har möjlighet att dela ansvar och arbete lika. Familjer som t.ex. delar hushållsarbetet och barnomsorgen jämnare rapporterar också högre tillfredsställelse i förhållandet och separerar i mindre grad.

En familj är inte nödvändigtvis den traditionella bilden av mamma, pappa och barn utan kan se ut på många sätt. Om alla känner sig speglade i bilden av vad en familj är så mår vi också bättre och lever i ett mera rättvist samhälle.

Samhälle, individ och normer

Familjer påverkas av samhället och familjer påverkar samhället. Jämlikhetsfrågor har alltid ett större sammanhang som vi måste vara medvetna om. Hur är arbetsplatskulturen kring föräldraskap t.ex. - är det lika enkelt för alla att ta ut familjeledigheter? Hur är normerna kring familjer och kön, funktionsvariationer och etnicitet i media?Läs mera om Folkhälsans normarbete!

Du hittar oss även på Facebook

Aktuella kurser

3 st. i

Jämlikhetsverktyg för familjer

Inom ramen för det Stea-finansierade projektet Jämlikt föräldraskap har vi skapat materialet ”Byggklossar för ett jämlikt föräldraskap”. Att tala om jämlikt föräldraskap kan vara både intressant och knepigt. Varje familj är unik och utomstående kan inte komma in och ge rekommendationer eller säga hur var och en ska göra. Du eller ni känner bäst till er egen familj. Att säga hur du eller ni ska göra skulle inkräkta på er frihet. Jämlikhet är en fråga som var och en själv behöver förhålla sig till. Vi vill med detta material väcka frågor, nyfikenhet och ge praktiska råd på hur man kan tänka själv och tillsammans i familjen. 

Läs mera här.

Varför ett jämställt och jämlikt föräldraskap?

Forskning visar att barn och vuxna överlag mår bättre i familjer där arbetet och ansvaret är jämnt fördelat. Listan på fördelar är lång: bättre prestationer hos barnen i skolan och mindre riskbeteenden, mindre risk för separationer och överbelastning för föräldrarna med mera. Delaktighet och jämställdhet gör ofta att alla mår bättre.

Bekanta dig med resten av materialet här. 

Det finns en skillnad mellan att tycka om jämlikheten som en idé och att faktiskt arbeta för jämlikhet i sitt vardagliga liv. Utan en idé om hur vi vill vara är det svårt att veta i vilken riktning vi vill röra oss. Men utan konkreta sätt att arbeta för denna idé så faller vi lätt tillbaka på vanor och gamla mönster. Ett exempel som synliggjorde detta kan vi se  i en studie från Sverige från 2017 där många familjer upplever att de var jämställda men där arbetsfördelningen ändå var ojämnt fördelad inom familjen. Det kan ses som ett avstånd mellan handling och tanke. 

Bekanta dig med hela texten här.

Det konkreta är alltid en nödvändig del av jämlikheten. Vi kan lära oss de rätta orden och tankesätten men om vi inte faktiskt gör något i praktiken så har de ingen effekt. Här följer frågor och redskap för att behandla tid, rum, pengar och arbete. 

Bekanta dig med hela texten här. 

En familj kan ses som en del av ett större system av relationer. Dels finns släktingar, nära och fjärran, vänner och bekanta, dels daghemspersonal, grannar, lokalföreningar och mycket mera. En familj är ett system. Men olika familjer har också olika nätverk. Vissa kan t.ex. ta hjälp av mor- och farföräldrar som barnvakter och andra har inte den möjligheten.

Bekanta dig med hela materialet här. 

Du kan även använda dig av det bifogade släktträdet. 

En utgångspunkt för jämlikhet är att allas röster ska bli hörda. Detta gör att kommunikationen blir en viktig del. Men en ärlig och öppen dialog kommer inte alltid av sig själv. I vårt dagliga sätt att kommunicera kan det smyga sig in olika sätt att tala som gör kommunikation mindre jämlik. Det kan vara förminskande av den andra, antaganden, avfärdanden, övertolkande eller olika sätt att använda makt. Ojämlikheten i kommunikationen kan vara medveten eller omedveten.

Bekanta dig med hela texten här. 

Ett samhälle genomsyras av olika normer. De kan ses som oskrivna eller skrivna regler för hur mänskor förväntas vara och bete sig. De kan vara medvetna, halvmedvetna eller omedvetna. Som exempel kan vi ta hur en man, en kvinna, en finländare eller en familj ska vara - vad som anses normalt och vad som anses onormalt. Olika grupper inom samhället kan ha olika normer medan vissa normer är mera accepterade inom hela samhället. Normer förmedlas genom lagstiftning, media, kultur, sociala sammanhang, samtal, politik - överhuvudtaget där flera mänskor än en har att göra med varandra. 

Bekanta dig med hela materialet här. 

Jämlikhetsverktyg för dig som jobbar med familjer

Familjefigurerna för jämlikhet kan

 • användas i pedagogisk verksamhet
 • klippas ut eller diskuteras utifrån
 • användas som sagotering

Använd sagan som finns här som stöd (på kommande)

Figurerna:
Barn
Mindre barn och djur
Ungdomar
Vuxna 1
Vuxna 2
Vuxna 3
Vuxna 4

Ta kontakt

  • Maria Lindell

   projektledare, Jämlikt föräldraskap

  • tfn:
   044 788 1055

  • Marias stationeringsort är Vasa.

   Visa mer
  • Kontakta