Jämlikt föräldraskap

Jämlikt föräldraskap

Inom Jämlikt föräldraskap-projektet strävar vi efter att i olika former främja jämlikheten för småbarnsföräldrar.

Detta innebär att vi vill både behandla de skillnader som kan uppstå mellan könen i familjer – t.ex. i arbets- och ansvarsfördelning - men också lyfta upp olika slags familjeformer och ge dem plats, som regnbågsfamiljer eller familjer med annan kulturell bakgrund.

Vår strävan är att alla ska bemötas på samma grunder och att alla, oberoende kön, kultur, sexualitet eller situation skall ha en röst och möjligheter att påverka. Jämlikhet sträcker sig över alla kategorier.

Du hittar oss även på Facebook

Aktuella kurser

Jämlikt föräldraskap

Medan jämställdhet syftar på könens lika behandling är jämlikhet ett bredare begrepp som även innefattar andra grupper.

Som begrepp är jämlikhet i sig självt mångbottnat och ger många infallsvinklar. I vårt projekt fokuserar vi mycket på jämlikhet som något grundat i reflektion och dialog – två begrepp som vardera går in i varandra.

Reflektionen gör en medveten om ens egna beteenden och växelverkan mellan en själv, familjen och samhället. Genom att ställa frågor som leder till eftertanke får man nya insikter – Hur är jag som förälder? På vilket vis vill jag vara? Hur behandlas jag? Skapar jag trygghet eller otrygghet i min familj? Reflektion är ett sätt att vara i dialog med sig själv.

Utöver att reflektera och på så vis vara i dialog med sig själv, krävs även att man är i dialog med andra. Genom att dela upplevelser, tankar och känslor så får och ger man nya sätt att se på sig själv. Om reflektion är att vara i dialog med sig själv kan dialog vara ett sätt att reflektera med andra.

Dialogen är också ett sätt att kommunicera sin åsikt till andra - t.ex. sin partner, dagvårdspersonal, samhället ­­ och göra sig hörd. Vi försöker skapa situationer där dialog är möjlig och jämbördig.

Utöver dialog och reflektion kan man ändå inte tala om jämlikhet utan att också gå in på mera konkreta frågor som fördelning av hushållsarbete och ansvar, jämlikt bemötande för professionella, samt representation. 

(Här är ett verktyg för att mäta hushållsarbete från det svenska projektet Jämställt föräldraskap).  

Jämlikhet kan ses som vårt mål men också som en utgångspunkt. Det betyder att vi redan i början ser allas röster och åsikter som lika värdefulla.

Eftersom många pappor upplever en brist på stöd och gemenskap i föräldrarollen arrangerar vi grupper för småbarnspappor som vi kallar papparum. Papparum är trygga ställen där småbarnspappor kan träffas och diskutera föräldrarollen, göra något trevlig tillsammans, utvecklas och påverka samhället. Är du intresserad av att gå med i ett papparum? Anmäl dig genom att klicka på denna text.

Fakta om jämlikt föräldraskap

Trots att Finland globalt sett ligger i bräschen vad gäller många jämlikhetsfrågor, finns det flera områden vi sackar efter i en nordisk kontext. Till exempel tas minst föräldraledighet ut av pappor i Finland.[1]

Många pappor i Finland använder sig bara av den tillskrivna pappamånaden.[2] Fördelningen av föräldraledigheten leder i sin tur till inkomstskillnader mellan könen och senare även skillnader i pensionerna. 

Det finns också skillnader i upplevelsen av föräldraskap. Mammor upplever oftare att de är överarbetade som föräldrar, och får oftare föräldraburnout.[3]

Pappor upplever ibland att de blir behandlade som en slags andrahandsföräldrar av samhället och upplever ett utanförskap i sin föräldraroll.[4] Mammor ses å andra sidan som mera naturliga vårdare. Forskning pekar ändå på att båda mammor och pappor är lika kapabla att knyta an till och vårda sina barn.  

Bilden av vad en familj är kan lätt bli snäv och inte ge utrymme åt olika slags familjekonstellationer som regnbågsfamiljer eller familjer med olika kulturella bakgrunder. Många professionella på t.ex. barnrådgivningar och daghem upplever själva att de saknar kunskap för att bemöta olika slags familjeformer.[5] Då förståelse för olika familjeformer saknas i samhället ökar även risken för att medlemmar i sådana familjer blir stigmatiserade.[6] För att ett jämlikt föräldraskap ska uppnås måste även dessa få plats och en röst.


[1]State of Nordic Fathers, Nordic Council of Ministers 2019, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1367228/FULLTEXT01.pdf

[2]  “Familjeledigheten ska delas jamnare bada föräldrarna ska få 164-dagar”,Yle, https://svenska.yle.fi/artikel/2020/02/05/familjeledigheten-ska-delas-jamnare-bada-foraldrarna-ska-fa-164-dagar

[3]”Uupumus pakotti äidin sairauslomalle omasta perheestään – Uusi suomalaistutkimus: Muiden odotukset suurin syy vanhemmuudessa uupumiseen”, Yle, https://yle.fi/uutiset/3-10742810

[4]  Isätietoa opas, Miessakit, https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/63888/Isatietoa_opas_Kekkonen_Lilja_Nieminen.pdf?sequence=2

[5] http://www.monimuotoisetperheet.fi/wp-content/uploads/2014/07/KPS_selvitys_ammattilaiset_ja_opiskelijat_nettiin_final.pdf

[6] Förutsättningar för uppväxt, lärande och delaktighet för alla, Statsrådets publikationer 2019:8,  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161561/VN_2019_8_Forutsattningar_for_uppvaxt_larande_och_delaktighet_for_alla.pdf

Forskning om jämlikt föräldraskaps hälsoeffekter

Jämlikt föräldraskap-projektet är även förankrat i forskning kring jämlikhetens hälsoeffekter. 

 

Det finns en korrelation mellan föräldrars delaktighet i sina barns liv och barnets fysiska och psykiska välmående på sikt.[1] Barn mår i regel bra av många anknytningar till vuxna. 

Familjer som t.ex. delar hushållsarbetet och barnomsorgen jämnare rapporterar också högre tillfredsställelse och separerar i mindre grad.[2][1]Early fathering as a predictor of Later Psychosicla Functioning Among Preschool Children with Behaviour Problems”, Journal of Abnormal Child Psychology, S. Herbert et al., 2012.

[2] “Does Fathers’ Involvement in Childcare and Housework Affect Couples’ Relationship Stability?”, Social Science Quarterly 11/2018, H. Norman et al.,

Ta kontakt

  • Maria Lindell

   projektledare, Jämlikt föräldraskap

  • tfn:
   044 788 1055

  • Marias stationeringsort är Vasa.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Valter Holmström

   projektledare, Jämlikt föräldraskap

  • tfn:
   044 788 1096

  • Valters stationeringsort är Helsingfors.

   Visa mer
  • Kontakta