Sunrise

SUNRISE Finland

SUNRISE Finland on osa laajempaa kansainvälistä SUNRISE-tutkimusta, jonka tarkoituksena on tutkia Maailman terveysjärjestö WHO:n asettamien varhaisvuosien liikunnan, paikallaanolon ja nukkumisen suositusten toteutumista ympäri maailman.

Ota yhteyttä

SUNRISE Finland -tutkimus on osa kansainvälistä SUNRISE-tutkimusta, jossa on mukana yli 60 maata ympäri maailman. Tutkimuksen koordinointikeskus sijaitsee Wollongongin yliopistossa Australiassa. Tutkimuksen tarkoituksena on määrittää, kuinka suuri osa 3–4-vuotiaista lapsista eri puolilla maailmaa täyttää Maailman terveysjärjestön (WHO) varhaisvuosien 24 tunnin suositukset koskien liikuntaa, paikallaanoloa (mukaan lukien digitaalisen median käyttö) ja unta. Tutkimuksessa tutkitaan myös lasten karkea- ja hienomotorisia sekä kognitiivisia taitoja (työmuisti ja tarkkaavaisuuden säätely). SUNRISE Finland -tutkimuksen tavoitteena on lisäksi tunnistaa lasten liikuntakäyttäytymiseen yhteydessä olevia tekijöitä, keskittyen sosioekonomisiin tekijöihin, kaupunki- ja maaseutuympäristöjen ja sukupuolten välisiin eroihin, sekä vanhempien elintapoihin ja henkiseen hyvinvointiin. Tutkimus koostuu pilottitutkimuksesta ja päätutkimuksesta. Pilottitutkimus suoritettiin alkuvuodesta 2022 Etelä-Suomen päiväkodeissa. Päätutkimukseen osallistui yli 1000 3─4-vuotiasta lasta huoltajineen Helsingin, Espoon, Turun, Kuopion ja Oulun seuduilta kaupunki- ja maaseutupäiväkodeista kesäkuun 2022 ja marraskuun 2023 välisenä aikana. 

Kansainvälinen SUNRISE-tutkimus on ensimmäinen tutkimus, joka tuottaa maailmanlaajuista tietoa pienten lasten liikunnasta, paikallaanolosta ja unesta. SUNRISE Finland mahdollistaa Suomen mukanaolon kansainvälisessä tutkimuksessa. Lisäksi tutkimus tuottaa uutta tutkimustietoa siitä, mitkä yhteiskunnalliset ja perheeseen ja lapseen liittyvät tekijät ovat yhteydessä suomalaisten päiväkoti-ikäisten lasten liikuntakäyttäytymiseen. Tutkimuksen tulokset edesauttavat terveellisten elintapojen ja sitä kautta terveellisen kasvun mahdollistamisessa tasavertaisesti kaikille lapsille. Varhaisvuosien liikuntakäyttäytymisen tutkiminen on tärkeää koko väestön terveydenedistämisen kannalta.

Lue lisää

Ryhmänjohtaja

Eva Roos, Professor

Projektinvetäjä, vanhempi tutkija

Elina Engberg, dosentti

Väitöskirjatutkijat

Nanna Wackström 
Tea Karppinen

Tutkimusassistentit

Karoliina Uusitalo 
Roosa Louhi

De Craemer M, Veldman SLC, Azevedo,...Engberg E, et al.
Practical steps needed to achieve impact of the WHO 2019 movement behaviour guidelines for children under the age of 5: the SUNRISE Study Europe Group evaluation.
The Lancet Regional Health – Europe. Accepted for publication January 2024. https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2024.100869

Engberg, E., Ojala, A., Paasio, H, et al. Sociodemographic factors, parental mental health and movement behaviours in the early years: the SUNRISE Finland study protocol.
Journal of Activity, Sedentary and Sleep Behaviors 3, 3 (2024). https://doi.org/10.1186/s44167-023-00042-4

Okely T, Reilly JJ, Tremblay MS,…Roos E, et al.
Cross-sectional examination of 24- hour movement behaviours among 3- and 4-year-old children in urban and rural settings in low-income, middle-income and high-income countries: the SUNRISE study protocol. BMJ Open 2021;11:e049267. 
 http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2021-049267

Pro gradu -tutkielmat

Lilja Öhman, Jyväskylä universitet 2023:
Barns fysiska aktivitet, sömn och skärmtid i relation till familjens socioekonomiska ställning. En tvärsnittsstudie gjord på finska 3–4-åriga barn och deras föräldrar – SUNRISE Finland pilotstudie. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202306093665

Olli-Jussi Makkonen, Turun yliopisto 2023:
Vanhemman liikunta-aktiivisuuden ja sosioekonomisen aseman yhteydet 3–4-vuotiaan lapsen fyysisen kunnon arviointiin.

Pragga Bhattacharjee, Lund University 2023:
The associations of parental screen time, nomophobia and social media self-control failure with preschool-aged children’s screentime: a cross-sectional study in Southern Finland.

 

SunriseFinland esittelyartikkeli

Professor Tony Okely, University of Wollongong, Australia

Professor Pasi Koski, Faculty of Education, University of Turku, Finland

Professor Katri Vehviläinen-Julkunen, Faculty of Health Sciences, University of Eastern Finland and Kuopio University Hospital, Finland

Professor Raija Korpelainen, Center for Life Course Health Research, University of Oulu, Finland, and Oulu Deaconess Institute Foundation sr.

Dr Elena Jansen, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Johns Hopkins School of Medicine, USA

Dr Ilona Merikanto, SLEEPWELL Research Program, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland

Professor Jari Lahti, Department of Psychology and Logopedics, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland

Dr. Lauri Hietajärvi, Research Group for Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences, University of Helsink

Liiku (Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry)

Professor John J Reilly, Department of Psychological Sciences and Health, University of Strathclyde
Glasgow, Scotland

Professor Marie Löf, Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet

Dr Tuija Tammelin, Principal researcher, JAMK University of Applied Sciences, Finland

Dr Erika Maksniemi, Research Group for Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki

The International Study of Movement Behaviours in the Early Years (SUNRISE)

JOYPAM project (Piilo-tutkimus), Likes by JAMK, Finland

Joy in Motion Programme (Liikkuva varhaiskasvatus), Finnish National Agency for Education

Samfundet Folkhälsan

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Juho Vainion Säätiö

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö

Ryhmäjäsenet

  • Elina Engberg

   Tutkijatohtori, projektinjohtaja

  • puh:
   0447883738

  • Ota yhteyttä