Företagshälsovård

Företagshälsovården vid Hälsotorget

Vi erbjuder heltäckande företagshälsovårdstjänster åt företag i västra Nyland.

Vi samarbetar med företagare och företag, som representerar olika sektorer inom näringslivet.

Hälsotorgets företagshälsovårdsteam leds av en specialist inom företagshälsovård. Till vårt team hör företagsläkare, företagshälsovårdare, vårdsekreterare, företagspsykolog och företagsfysioterapeut.

Hälsotorgets allmänläkare, specialistläkare och laboratorium står till tjänst för företagshälsovårdskunder enligt avtal.

Vårt företagshälsovårdsteam erbjuder sakkunnig service på båda inhemska språken. Vår personal är vänlig, kunnig och erfaren och en stor del har jobbat länge hos oss. Till våra styrkor hör också bra lokalkännedom!

Våra mottagningar

Om företagshälsovård

Hälsa och arbetsförmåga går hand i hand. Personalens välmående är en grundläggande faktor i företagets framgång.

Företagshälsovården arbetar/fungerar för att främja arbetstagarnas hälsotillstånd samt arbets- och funktionsförmåga och utveckla arbetsförhållanden. Dess målsättning är att stöda arbetsförmågan under hela arbetskarriären.

Grunden till välfungerande företagshälsovård är samarbetet mellan företaget och den som producerar företagshälsovården.

Företagshälsovården erbjuder sakkunskap kring arbetshälsa och arbetsförmåga.

Alla anställda i Finland har rätt till lagstadgad företagshälsovård. Lagstadgad företagshälsovård förebygger arbetsrelaterade hälsoskador och upprätthåller arbetsförmågan. Företagshälsovården är gratis för de anställda.

Det är arbetsgivarens ansvar att ordna företagshälsovård för de anställda. Ar-betsgivaren kan antingen producera ser-vicen själv eller köpa den av en utomstå-ende serviceproducent.
För en företagare är företagshälsovården frivillig, men av många orsaker nyttig.

Kundföretaget och producenten planerar tillsammans innehållet i företagshälso-vården utgående från företagets behov.

Lagen och förordningen om företagshäl-sovård styr innehållet i företagshälsovår-den samt vilka kostnader som ersätts av FPA.

Arbetsgivaren bestämmer, hur omfattande företagshälsovårdservice företaget erbjuda de anställda. Servicen kan delas i två grupper enligt FPAs ersättningsklasser. 

Klass I (lagstadgad, förebyggande företagshälsovård)
Arbetsplatsutredningar och hälsogranskningar utgör kärnan i denna verksamhet. Till klass I hör också att ge information, råd och vägledning, att göra bedömning av arbetsförmåga, att hänvisa till rehabilitering och att stöda arbetsgemenskapen.
Klass II (frivillig)
Arbetsgivaren kan ordna sjukvård inriktad på arbetshälsa på allmänläkarnivå för sina anställda. I den kan det också ingå specialläkarkonsultationer och radiologiska eller andra medicinska undersökningar, som behövs för att ställa en diagnos eller bedöma arbetsförmåga.

FPA ersätter arbetsgivaren 50-60 procent av kostnaderna för företaghälsovården.

Grundavgiften faktureras av de företag som har bara lagstadgad (klass I) företagshälsovård. Den faktureras enligt antalet anställda. De företag som erbjuder sjukvård åt sin personal (klass II) betalar ingen grundavgift. Kostnader för arbetsplatsutredningar, hälsogranskningar, arbetshälsosamtal och eventuell annan service räknas enligt använd tid. Sjukdomsmottagning hos läkare och hälsovårdare faktureras enligt antalet besök.

Mera information finns i vår prislista, som skickas på begäran.

Folkhälsan är en icke-vinstdrivande social- och hälsovårdsorganisation. Vi jobbar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum.
Folkhälsans Hälsotorg är en privat läkarstation i Karis. Vi erbjuder heltäckande service inom företagshälsovården. Vi samarbetar med företagare och med både mindre och större kundföretag, som representerar olika sektorer i näringslivet.

Hälsotorgets företagshälsovårdsteam leds av en specialläkare i företagshälsovård. Till vårt team hör företagsläkare, företagshälsovårdare, vårdsekreterare, företagspsykolog och företagsfysioterapeut.
Hälsotorgets allmänläkare och specialläkare står också till tjänst för företagshälsovårdskunder enligt avtal.
Hälsotorgets laboratorium betjänar företagshälsovårdens klienter.


Hälsotorget erbjuder sakkunnig hjälp på båda inhemska språken. Vår personal är vänlig, kunnig och erfaren och en stor del har jobbat länge hos oss. Också bra lokalkännedom är vår styrka.

Är ditt företag intresserat av att samarbeta med oss? Vänligen kontakta oss genom kontaktkortet på längst ned på sidan eller genom att fylla i formuläret, vi behöver era kontaktuppgifter och uppgifter om företagets storlek och bransch. Vår hälsovårdare tar kontakt inom två veckor och ger er den information ni behöver för att besluta om ett eventuellt fortsatt samarbete.   

Ta kontakt

    • Hälsotorget tidsbeställning

    • tfn:
      019 278 6141

    • Kontakta