Närståendevård

Närståendevård

Folkhälsans verksamhet finns för dig som tar hand om en närstående hemma. Närstående är alla som vårdar och har omsorg om en nära person som inte klarar sig självständigt i vardagen.

Eurocarers: Omsorgen ska vara delad och rättvis

I EU utförs 80 procent av all vård och omsorg av informella omsorgsgivare, det vill säga anhöriga. Över hälften (59 procent) av de anhöriga som är 18 år eller äldre är kvinnor. Omsorgsgivandet riskerar att påverka dessa personers hälsa, karriär och ekonomi negativt.

Yrkesverksamma kvinnor i EU lägger i snitt 22 timmar i veckan på obetalt omsorgsarbete, medan motsvarande tid bland yrkesverksamma män är mindre än tio timmar i veckan. Tiden som anhöriga lägger på att vårda, hjälpa och stötta sina närstående beräknas dessutom öka till följd av covid-19-pandemin. Detta får negativa konsekvenser för kvinnors möjligheter till sysselsättning och deras arbetstider. Ett långvarigt ansvar för vård av närstående tenderar att förvärra löne- och pensionsskillnaderna mellan könen – som redan existerar till följd av omsorg om de egna barnen.

Eftersom det finns skillnader i hur mycket omsorg som kvinnor och män ger till närstående, finns det också skillnader i vilket stödbehov de har. Kvinnor upplever större problem med sin psykiska hälsa än män gör (54 procent respektive 46 procent) och fler kvinnor än män anser att det behöver erbjudas fler stödinsatser kopplat till psykisk hälsa och välmående (54 procent respektive 46 procent).

Forskning från The European Institute for Gender Equality (EIGE) visar att fördelningen av omsorg och ansvar i hemmet bland kvinnor och män tillhör ett av de mest problematiska områdena inom EU när det gäller jämställdhet.

Verksamhet för närståendevårdare och unga omsorgsgivare

Börja med att välja region för att se vad som ordnas nära dig. Klicka sedan på en av kurserna för att få mer detaljerad information