Forskning: Styrka, glädje, medkänsla

Stärka barns hälsa genom positiv psykologi

"Styrka, glädje och medkänsla" är ett forskningsprojekt som har som mål att stärka hälsa hos barn genom positiva psykologiska insatser i skola och familj.

För att åstadkomma hållbara resultat är det viktigt med interventioner som förankras i barnens näromgivning och hos viktiga vuxna runt barnen. Föräldrarna har den viktigaste rollen, men andra viktiga vuxna för barn i lågstadieåldern är lärare, övrig skolpersonal och eftermiddagspersonal. Därför är syftet med projektet också att öka välbefinnandet hos föräldrar och skolpersonal. Studien utförs i två steg. I ett första skede genomförs pilotstudier för att säkerställa effektiviteten och kvaliteten i de olika delmomenten (insatser för elever, föräldrar, skolpersonal).

I skolinterventionen utgörs deltagarna av elever på årskurs 5 och 6 i huvudstadsregionen och Vasaregionen. Elever i årskurs 5 från en annan skola i regionen utgör kontrollelever. Interventionen syftar till att mångsidigt öka psykologiskt välbefinnande. Programmet innefattar både emotionella, kognitiva och sociala teman kring välbefinnande. Programmet pågår under ett helt läsår 2016-2017 och omfattar totalt 36 lektioner. Lektionerna genomförs i samarbete med och tillsammans med klassernas lärare.

Föräldrainterventioner hölls i Helsingfors och Åboland hösten 2016 och våren 2017. Syftet med interventionerna är att öka barns, föräldrars och familjers välbefinnande tex. medvetenhet om och användning av styrkor, medveten närvaro i samvaron med sina barn, ökad problemslösnings- och stresshanteringsförmåga. Grupperna samlas 8 gånger, två timmar per vecka. Varje träff har olika teman med teori om positiv psykologi, diskussioner och övningar. Nya grupper startar hösten 2017 förutsatt att det finns intresse.

I personalinterventionen utbildas hela skolans personal innan läsåret börjar. Omfattningen av utbildningen är en och en halv dag. Innehållet i utbildningen består av information om positiva psykologiska metoder och genomgång av konkreta verktyg som kan användas i skolvardagen. I utbildningen betonas också personalens eget välbefinnande. Under läsåret 2017-2018 handleds och utbildas personalen regelbundet av forskargruppen. Interventions- och kontrastskolorna ligger i huvudstadsregionen.

I de olika delstudierna används mångsidiga tekniker för utvärdering och analys: fysiologiska mätningar av stress och hälsa, mätningar av upplevelser och problemlösningsförmåga i nuet samt frågeformulär till barn, föräldrar och skolpersonal. Utgående från resultaten och utvecklingen av delstudierna sammanställs och testas ett helhetsprogram för en skola i välbefinnande. Målet är att ha ett helhetsprogram för skolor klart att genomföras och testas i större skala från och med hösten 2019.

Kontakt

  • Irene Henriksson

  • tfn:
   044 788 1033

  • Kontakta
  • Mari Laakso

  • tfn:
   044 788 3711

  • Kontakta
  • Nina Hongell-Ekholm

  • tfn:
   050 430 6091

  • Kontakta
  • Åse Fagerlund

  • tfn:
   044 788 3710

  • Kontakta