Forskning: Fin-Hit

Hälsa i tonåren - forskning kring ungas hälsa

Fin-HIT (Hälsa i Tonåren) är en nationell vetenskaplig undersökning om barns och ungas hälsa och livsstil. Fin-HIT genomförs av Folkhälsans forskningscentrum i samarbete med bland annat Helsingfors universitet.

Syftet är att undersöka hur gener och livsstil påverkar barns och ungas hälsa, nu och i framtiden. I första hand undersöker vi faktorer som är kopplade till viktutveckling och söker tidigare okända orsakssamband. Undersökningen behandlar bland annat sömn, kost, motion och skärmtid. Forskningsmaterialet gör det också möjligt att studera långvariga sjukdomar såsom typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Ett av de största forskningsintressena handlar om salivmikrobiom och viktutveckling. Vi undersöker inverkan av bakterier i saliv med diet, fysisk aktivitet, psykisk hälsa och användning av antibiotika som potentiella faktorer av viktutveckling. På lång sikt är frågan om man kan, med hjälp av saliven, upptäcka personer som har förhöjd risk för över- eller undervikt.

Undersökningen påbörjades år 2011 och mer än 10 000 9-12-åringar har deltagit i undersökningen från olika delar av Finland. Majoriteten av de unga deltog i undersökningens första skede i sin egen skola på lektionstid. Sammanlagt har ca 500 grundskolor från 44 kommuner i Nyland, Egentliga Finland, Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland, Norra Savolax och Norra Österbotten varit med (se kartan). Drygt 1 400 barn på olika håll i Finland deltog i undersökningens första skede hemma.

De barn som deltar i undersökningen har gett salivprov, fyllt i frågeformulär och låtit väga sig och mäta sin längd och sitt midjemått. En av barnets vårdnadshavare har bjudits in att delta och besvara egna frågeformulär.

Levnadsvanorna under hela uppväxten påverkar hälsan också senare i livet. Undersökningen fortlöper därför under 25 år. Med hjälp av uppföljningen kan vi följa med förändringar som sker i livsmiljön över tid och som kan påverka hälsan. Uppföljning av deltagarna kommer också att ske genom nationella befolknings- och hälsoregister.

Kontakt

  • Heli Viljakainen

   Docent, gruppledare

  • tfn:
   050 4485660

  • Kontakta