Ungdomsundersökning 2023 på Åland har publicerats - Folkhälsan
02 november 2023

Ungdomsundersökning 2023 på Åland har publicerats

Årets ungdomsundersökning, som tidigare kallades Drogvaneundersökningen, har publicerats. Undersökningen genomförs årligen bland unga på Åland för att sammanställa och analysera ungas vanor kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spelande.

Ett gäng ungdomar går längs med gatan, men ryggarna vända mot kameran.

Ålands statistik- och utredningsbyrå har tillsammans med Folkhälsan på Åland sammanställt färska uppgifter om ANDTS-vanor bland unga på Åland samt om hur ungdomar spenderar sin tid.

I materialet ingår årskurserna 7–9 i grundskolan och årskurserna I och II på gymnasienivån. Totalt svarade 1 511 unga på undersökningen. Insamlingen av data skedde i början av läsåret 2023–2024 genom en elektronisk enkät.

– Då vi ser tillbaka på en längre tid på närmare 10 år, märker vi att resultaten i undersökningen överlag blivit bättre, säger Michaela Karlsson-Kronström, projektledare vid ANDTS.

Den fullständiga rapporten finns att läsa på ÅSUB:s hemsidor, nedan följer en kort sammanställning av resultaten.

Användning av alkohol bland unga

Totalt 20 procent av eleverna i årskurs 7 har druckit alkohol medan motsvarande andel är 70 procent i årskurs II. Endast fyra procent av eleverna i årskurs 7 har druckit sig berusade medan motsvarande andel är 54 procent i årskurs II. En markant större andel av flickorna jämfört med pojkarna uppger att de har druckit alkohol.

Av de elever som varit berusade har 16 procent uppgett att de någon gång kört moped, mopedbil, traktor eller bil berusade, medan 21 procent har åkt med en berusad förare. Av samtliga svarande elever har en av tio (10 %) åkt med en berusad förare.

Föräldrars och ungas förhållningssätt till ANDTS-vanor

Föräldrarnas hållningssätt till minderårigas alkohol- och tobaksbruk har ett samband med ungdomarnas ANDTS-vanor. Om föräldrarna är restriktiva i förhållande till barnets alkohol- och tobaksbruk är det mindre sannolikt att barnet har rökt, druckit alkohol eller använt narkotika.

För att få en uppfattning om hur unga uppskattar hälsoriskerna i samband med ANDTS-vanorna, ställdes i undersökningen frågor om både sporadiskt och regelbundet bruk av alkohol, cannabis, läkemedel och tobak. Regelbunden användning av droger, att köra berusad, regelbunden rökning samt regelbunden användning av cannabis är de vanor som de svarande upplever vara mest skadliga för hälsan.

En vanlig dag – vad spenderar de unga sin tid på?

I årets undersökning inkluderades en fråga om hur mycket tid de unga spenderar på olika aktiviteter på sin fritid. Frågan inkluderades för att få reda på hur mycket tid som spenderas på olika skärmar i förhållande till hur mycket tid som läggs på exempelvis motion eller läsning.
Sociala medier och att träffa kompisar upptar en stor del av de ungas fritid. Av de som svarade uppskattar 55 procent att de spenderar 3 timmar eller mer på sociala medier på sin fritid en vanlig dag, medan närmare 50 procent uppskattar att de träffar vänner 3 timmar eller mer per dag. 35 % av unga i högstadierna spenderar 5 timmar eller mer på mobilen, medan motsvarande siffra för ungdomarna i Lyceet är 47 % respektive 44 % för yrkesgymnasierna.

Resultaten visar att flickorna spenderar mer tid på mobilen än pojkar. Pojkarna däremot spenderar markant oftare 3 timmar eller mera på att spela datorspel per dag.

35 % av de unga uppger att de lyssnar 3 timmar eller mer på musik varje dag, ca 30 % ser på film, tv-program eller klipp på Youtube i samma utsträckning. 24 % spenderar 3 timmar eller mer på att spela spel på dator eller konsol och 22 % använder lika mycket tid på att träna eller motionera.

En längre sammanfattning samt rapporten i sin helhet är tillgängliga på Ungdomsundersökning 2022 – ANDTS-vanorna bland unga på Åland | Ålands statistik- och utredningsbyrå (asub.ax)

Mera information om Folkhälsans ANDTS-arbete på Åland och årets undersökning samt tidigare års undersökningar finns i Powepoint-format här.