Folkhälsans fjolår: Tuffa tider, solidaritet och satsning på personalen - Folkhälsan
24 maj 2023

Folkhälsans fjolår: Tuffa tider, solidaritet och satsning på personalen

Samfundet Folkhälsans högsta beslutsfattande organ, dess medlemmar, möttes för vårmöte den 23 maj. Fjolårets verksamhetsberättelse och bokslut godkändes. Diskussionerna präglades av fjolårets krisstämningar, vårdarbrist och tuffa ekonomiska tider, liksom ljusglimtar i verksamheten.

År 2022 var utmanande på grund av pandemi, Rysslands anfallskrig i Ukraina och hög inflation. Som en följd av ökade risker för kriser och störningar jobbade Folkhälsans ledning med att på olika sätt höja beredskapen inom organisationen.​

Vad gäller bokslutet uppgick koncernens disponibla resultat till 1,9 miljoner euro. Resultatet belastas av nedskrivningar av vissa av Folkhälsans fastigheter. Värdet på Folkhälsans placeringar sjönk, men resultatet kan i en jämförelse ses som hyggligt. Direktavkastningen blev något bättre än förväntat och överskred något föregående års nivå. Det långsiktiga målet om en direktavkastning på 3,5 procent av portföljernas marknadsvärde uppnåddes inte.​

Hållbarhet lönar sig även ekonomiskt

Placeringarnas avkastning i relation till hållbarhet följs systematiskt upp via koldioxidavtryck och ESG-risker (ESG = environmental, social and governance, vilket på svenska ofta översätts till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning).

– Hållbarhet lönar sig. Att placera hållbart innebär att miljön och samhället gynnas och varumärket stärks, men också att man får ekonomisk nytta. Folkhälsans placeringar har en jämförelsevis låg ESG-risk, likaså är koldioxidavtrycket lågt i en jämförelse med motsvarande organisationer.  Avkastningsmässigt klarar vi oss likaså hyggligt, analyserar Samfundet Folkhälsans skattmästare Marcus Rantala.

År 2022: Nya ledamöter, solidaritet och vårdarbrist

Verksamhetsberättelsen för 2022 lyfter fram både positiv utveckling och mera utmanande helheter i Folkhälsans mångsidiga verksamhet. Några plock: 

  • Åtta nya arbetande ledamöter valdes. Samfundets medlemmar var vid årets slut 4 hedersledamöter, 20 korresponderande ledamöter och 60 arbetande ledamöter samt de fyra landskapsföreningarna. ​
  • Fem personaldagar för Folkhälsans cirka 1 400 anställda ordnades runtom i Svenskfinland, med målet att skapa gemenskap och förverkliga Folkhälsans strategi.
  • Folkhälsan Välfärd hade 951 anställda, främst vårdare. Man satsade på personalens välmående och jobbade med arbetsgivarbild och rekrytering. Året innebar även förhandlingar med nya välfärdsområden, i en tid av stigande kostnader.
  • Samfundet Folkhälsan köpte Blomsterfondens fastighet i Kottby och namnet ändrade till Folkhälsan Kottby. ​Här erbjuds bostäder och serviceboende för äldre.
  • För att visa solidaritet med Ukraina genomfördes en kampanj i pressen i samband med Majblomman, där Samfundet Folkhälsan betalade två euro per såld majblomma via Röda Korsets katastroffond till Ukraina.​
  • Under 2022 förnyades Folkhälsans varumärke, lanseringen gjordes i början av år 2023.
  • Genetikforskningen vid Folkhälsans forskningscentrum firade 60-årsjubileum och FinnDiane-studien firade 25 år​​. Forskningscentret publicerade ett stort antal vetenskapliga artiklar som håller en internationellt sett hög kvalitet.
  • Folkhälsans kvarter i Mariehamn utvecklades i en anda av framtidstro.
  • Folkhälsan Utbildning hade rekordmånga deltagare i språkakademin och på idrottens skolläger. Ekonomiska utmaningar fanns på grund av pandemin, kriget i Ukraina samt på grund av renovering stängda lokaler i Solvalla.
  • Folkhälsans förbund startade två strategiska projekt för att stöda unga: Ungdomslokal online samt Växthus. Betydligt fler fysiska evenemang ordnades jämfört med år 2021. Totalt ordnades över 1 100 evenemang, även i samarbete med andra aktörer.

Samfundet Folkhälsans vd Georg Henrik Wrede (t.v.), ordförande Siv Sandberg och förvaltningsdirektör Niklas Talling.

Vårmötesdeltagare.

Bekanta dig med Folkhälsans verksamhetsberättelse och bokslut för 2022 här (pdf)