Folkhälsan beaktar konjunkturer och satsar på hållbarhet - Folkhälsan

16 juni 2022

Folkhälsan beaktar konjunkturer och satsar på hållbarhet

Folkhälsan har haft en ambitiös investeringsbudget för renovering och byggnation de närmaste åren på nästan 80 miljoner euro, men gällande nybyggen ska investeringsplanen ses över i höst.

Vi investerar och bygger inte utgående från en placeringssynvinkel, utan för att förverkliga den verksamhet som vi ska upprätthålla enligt vår ändamålsparagraf *), förklarar Johan Johansson, vd för Folkhälsans Fastigheter Ab och fastighetsdirektör på Samfundet Folkhälsan. Vad gäller investeringsplanen på 80 miljoner är Folkhälsans egen andel ungefär hälften av den totala summan.

– I de projekt där vi har ägarlägenheter med utomstående finansiärer kommer det alltså därtill finansiering från det hållet, men 80 miljoner är så att säga risken för oss. Jag brukar säga att en medelstor finlandssvensk stad investerar ungefär 5–8 miljoner per år, så vi är en stor investerare, säger Johansson.

Det globala läget och de ökade kostnaderna inom byggbranschen har gjort att Folkhälsans investeringsplan gällande nybyggen kommer att ses över under hösten.

– Folkhälsan är en organisation som ska leva över tiden och därför kan vi beakta konjunkturerna i våra investeringar. Vi behöver inte investera i nya verksamhetspunkter i sådana här osäkra tider, vi har möjlighet att vänta ut läget, säger Johansson.

Renoveringsskuld åtgärdas

Investeringarna riktar sig framför allt i våra verksamhetsfastigheter.

– Vi vet att det fortfarande finns ett behov av äldreomsorgsfastigheter på svenska i Finland. Vårt koncept med Folkhälsanhus, med allt vad det innebär, är fortfarande välfungerande. Beredningen av den nya socialvårdslagen i riksdagen just nu utgår från samma koncept vi tog fram redan för 25 år sedan. Inte minst det visar att vi har varit inne på rätt linje, säger Johansson.

I investeringsplanen ingår också en del grundrenoveringar och grundsaneringar. Johansson konstaterar att Folkhälsan har en relativt stor renoveringsskuld som måste börja betas av.

– Fastigheterna är en del av vårt kapital och måste hållas i gott skick.

Solvalla i Esbo är det största enskilda renoveringsobjektet, där investerar man 10,3 miljoner på att riva gammalt, renovera, bygga nytt och modernisera. Klart ska det bli 2024.

– Det är viktigt att vi också prioriterar utbildningsverksamheten och att den ska ha ändamålsenliga utrymmen, säger Johansson.

Folkhälsans Fastigheter Ab:s vd och Samfundet Folkhälsans fastighetsdirektör Johan Johansson berömmer konceptet med Folkhälsanhus som hållit för tidens tand.

Bland de stora nyinvesteringarna finns Kristinagården i Helsingfors, där den nuvarande byggnaden ska rivas och ersättas av två nya, så att antalet lägenheter fördubblas. Den totala budgeten är närmare 20 miljoner euro.

– Vi hoppas att den tekniska planeringen ska kunna inledas på allvar i sommar eller höst, vilket skulle innebära att vi 2023 eller 2024 skulle komma igång med byggandet. Det går lite långsamt i början, speciellt planeringsbiten – tidtabellerna kan vi inte alltid själva påverka, för Kristinagårdens del försköts tidtabellen med två år på grund av besvär angående stadsplanen.

Det finns också tankar om att bygga nytt i nära anslutning till Folkhälsanhuset i Korsholm, en investering på omkring 5 miljoner euro.

– Bland de större renoveringarna har vi Emeliehemmet i Karleby där vi i våras fattade investeringsbeslut att göra den renoveringen. Budgeten är 3 miljoner euro.

Jordvärme och solpaneler

Byggnads- och fastighetsbranschen är av tradition konservativ i hållbarhetsfrågor. Folkhälsan vill dock även här vara i framkanten.

– Vårt nybygge i Solvalla kommer bland annat att framöver värmas med jordvärme, vi planerar in laddningsstolpar för elbilar till alla våra fastigheter, och i Karleby utreder vi ibruktagande av solpaneler i samband med renoveringen där, säger Johansson.

– Vi är på god väg men mycket finns ännu att göra, både i vardagen men även på längre sikt för en bättre miljö.

Text: Mira Honkavaara
Foto: Mikko Käkelä och Mira Honkavaara

*) "Samfundet Folkhälsan i svenska Finland har till uppgift att verka för folkhälsans främjande i svenska Finland, dels genom allsidig vetenskaplig undersökning av befolkningens andliga och kroppsliga hälsa, dels genom praktiska åtgärder ägnade att gynnsamt inverka på denna." – utdrag ur ändamålsparagrafen i Samfundet Folkhälsans stadgar