Folkhälsans höstmöte godkände budget och diskuterade fastigheter - Folkhälsan

15 december 2021

Folkhälsans höstmöte godkände budget och diskuterade fastigheter

Folkhälsans högsta beslutsfattande organ samlades den 14 december 2021 till höstmöte på Hanaholmen i Esbo. Höstmötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för år 2022. I budgeten finns understöd till Folkhälsans forskningscentrum på 5,2 miljoner euro och till Folkhälsans förbund på 6,2 miljoner euro.

Understöden finansieras dels med direktavkastningen på placerade medel och dels med uttag från självtäckande fonder som Samfundet förvaltar.

De styrelseledamöter som stod i tur att avgå, det vill säga Jennie Elfving, Lisbeth Fagerström, Marcus Rantala samt Bengt Beijar, ordförande för Landskapsföreningen Folkhälsan i Österbotten, omvaldes.

Den nya ordföranden för Landskapsföreningen Folkhälsan i Åboland Riina Forsman valdes till ny styrelsemedlem, i stället för Minna Nilsson, som tidigare fungerade som ordförande i Åboland och nu lämnar Folkhälsans styrelse.

Höstmötet godkände att huvudkontorets framtid på Topeliusgatan 20 utreds

Höstmötet behandlade också fastighetsfrågor, bland dem Folkhälsans huvudbyggnad på Topeliusgatan 20 i Helsingfors.

Höstmötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att utreda en eventuell framtida försäljning av fastigheten Topeliusgatan 20 för att avgöras vid ett senare föreningsmöte. En mellanrapport avses att ges till vårmötet i maj 2022. Topeliusgatan fungerar inte längre optimalt som kontor i ett arbetsliv där distansarbete blir vanligare, lokalerna utnyttjas inte heller till fullo och de inbringar årligen en förlust i Folkhälsans budget.

Höstmötet beslöt också att från 2022 ersätta styrelsemedlemmarna för deras insats med ett årsarvode. Arvodet fastställdes till 1 500 euro för styrelsemedlemmar. Vice ordförande och skattmästaren erhåller 4 500 euro och styrelsens ordförande 13 500 euro.

Som Samfundet Folkhälsans ordförande fungerar Siv Sandberg.

 

Tilläggsuppgifter:

Georg Henrik Wrede, vd för Samfundet Folkhälsan, tfn 044 788 6000

Samfundets medlemmar är dels arbetande, understödjande, korresponderande ledamöter och hedersledamöter, dels Samfundets inregistrerade landskapsföreningar.

De arbetande ledamöterna kan vara högst 60 till antalet. Medlemmarna, Samfundets högsta beslutande organ, samlas årligen till två ordinarie möten, vår- och höstmöte.

Samfundets styrelse har ansvaret för att leda Samfundet Folkhälsan och har som sitt stöd en förvaltningsnämnd. Medlemmarna i styrelsen och förvaltningsnämnden väljs för en mandatperiod på tre år.