Öppet universitet

Studera vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi

Det öpp­na uni­ver­si­te­tet är en stu­die­form som ger dig möj­lig­het att be­dri­va uni­ver­si­tets­stu­di­er och av­läg­ga aka­de­mis­ka kur­ser utan att vara in­skri­ven vid ett uni­ver­si­tet.

Studerande vid Folkhälsans utbildningsenhet

Pris

 
Åbo Aka­de­mis stu­di­e­av­gift är 50 euro per ter­min och faktureras efter kursstart  
Folkhälsans egen av­gift till­kom­mer, 10 euro/ studiepoäng dvs 50 euro/ 5 sp faktureras efter kursstart. Ma­te­ri­al­av­gift kan till­kom­ma.  

Stu­di­er­na inom det öpp­na uni­ver­si­te­tet le­der inte till ex­a­men men räk­nas till godo om du sö­ker in och blir an­ta­gen till uni­ver­si­te­tet.

Kur­ser­na ar­ran­ge­ras i sam­ar­be­tet med Åbo Aka­de­mis öpp­na uni­ver­si­tet. Åbo Aka­de­mis stu­di­e­av­gift är 50 euro per ter­min och faktureras efter kursstart.

Mera info hit­tas på www.abo.fi/opu

Öpuleden
Studier vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi (Öpu) fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Du kan läsa uni­ver­si­tets­kur­ser utan att vara in­skri­ven vid ett uni­ver­si­tet och få kur­ser och avlagda stu­die­po­äng till godo ef­ter att du sökt in och bli­vit an­ta­gen.
Att ta en el­ler fle­ra Öpukur­ser är ett bra sätt att be­kan­ta sig med uni­ver­si­tets­stu­di­er och oli­ka äm­nen, för att se vad som är in­tres­sant. Via Öpuleden kan du söka in till universitetet på basis av avlagda Öpukurser. Mera information finns på www.abo.fi/opuleden 

Kurser som ordnas just nu

Klicka på kursens rubrik för att läsa mer om kursinnehållet. Om inga kurser visas så finns i nuläget inga kurser insatta. Om du vill fråga om kommande kurser kan du kontakta en av personerna längst ned på sidan eller som anges på kursen.

Tilläggsinformation

Den som anmält sig till en kurs men inte kan delta bör utan dröjsmål annullera sin anmälan via sin egen profil på kursportalen. Eventuell annulleringen kan göras med egna inloggningsuppgifter på kurssidan eller till kontaktpersonen längst ned på sidan. Om annulleringen görs senare än tre vardagar innan kursstart uppbärs 20 euro i annulleringsavgift förutom i force majeure-situationer (såsom sjukdomsfall och liknande) som bör kunna bestyrkas med läkarintyg eller annat motsvarande intyg. Detta gäller även dem som är befriade från terminsavgiften.

100% närvaro är önskvärd. Fyll alltid i deltagarlistan som sänds runt vid varje kurstillfälle. Denna bekräftelse ligger som grund för registreringen av kursresultat.

Om du är nyfiken på dina kursvitsord eller behöver intyg över avlagda kurser kan du kontakta 06-324 7128 på Öppna universitetet Åbo Akademi. Obs! Kursresultaten meddelas inte automatiskt!

Önskar ni logi på Norrvalla under kursen kan ni kontakta Norrvallas information. 

Kontakt

  • Victor Ohlis

   Verksamhetsutveckling och försäljning Norrvalla

  • tfn:
   050 345 8974

  • Jobbar på Norrvalla med verksamhetsutveckling och försäljning

   Visa mer
  • Kontakta