Grupp Viljakainen

Fin-HIT – Hälsa i tonåren

Fin-HIT – Hälsa i Tonåren – är en uppföljningsundersökning med 11 400 barn (9–12 år vid starten) och cirka 10 000 föräldrar till dem. Syftet är att undersöka förekomsten av övervikt och fetma samt risk- och skyddsfaktorer kopplade till dessa.

Läs mer om Fin-HIT

Fin-HIT-undersökningen grundades för att studera viktutvecklingen från tidig pubertet till vuxen ålder. Vårt mål är att forska i hur livsstil, psykisk hälsa, familjen samt kroppens bakterieflora, genetiska och epigenetiska faktorer samverkar när det gäller viktutveckling och hälsa överlag på lång sikt. En av våra tyngdpunkter är att klargöra om salivens bakterieflora har ett samband med viktstatus och ifall salivprov i så fall kan användas till att identifiera de barn som har risk att utveckla övervikt och fetma. Detta har lett oss vidare till att utforska kopplingar mellan bakteriefloran och livsstilsfaktorer såsom kostvanor, skärmtid (konsumtion av digitala medier) och antibiotikaanvändning för att få mera kunskap om vilka faktorer som möjligen formar salivens bakterieflora.

Undersökningens första fas genomfördes åren 2011–2014, huvudsakligen i skolor. Geografiskt sett är en stor del av Finland representerad, i första hand tättbefolkade områden. Barnen fyllde i ett frågeformulär om bl.a. kost, motion, sömn, skärmtid och kroppsuppfattning. De vägdes, deras längd och midjeomkrets mättes och dessutom gav de ett salivprov. Barnens föräldrar fyllde också i ett frågeformulär.

Den första aktiva uppföljningen genomfördes åren 2015–2016. Även då insamlades frågeformulärsdata, uppgifter om längd, vikt och midjeomkrets och ett salivprov av både de unga och deras föräldrar. En uppföljning gör det möjligt att undersöka förändringar i vikten och hälsan samt vidare deras kopplingar med förändringar i bakteriefloran och epigenetik på långsikt. En andra uppföljning som omfattar ett webbformulär inleddes hösten 2020. Fokus är på de numera unga vuxnas kost och näringsintag samt psykiska hälsa.

Det insamlade forskningsmaterialet har sammanlänkats med information från nationella hälsoregister, vilka tillsammans skapar omfattande hälsoprofiler över deltagarna. Registren i fråga upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Folkpensionsanstalten, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Statistikcentralen. Salivproverna och en del av forskningsmaterialet kommer också att lagras vid THL Biobank.

Läs mera

Ledande forskare

Heli Viljakainen, LVD, Docent, Gruppledare

Post-Doctorala forskare

Nitin Agrawal, FD
Sohvi Lommi, FD
Laura Räisänen, FD

Doktorander

Catharina Sarkkola, LVM

Grundexamensstuderande

Emilia Ankkuri, BAP

Övrig personal

Kris Elomaa, LVM, dataanalytiker

Viljakainen H, Sorlí JV, Dahlström E, Agrawal N, Portolés O, Corella D. Interaction between genetic susceptibility to obesity and food intake on BMI in Finnish school-aged children. Sci Rep 13, 15265 (2023).

Viljakainen H, Engberg E, Dahlström E, Lommi S, Lahti J. Delayed bedtime on non-school days associates with higher weight and waist circumference in children: Cross-sectional and longitudinal analyses with Mendelian randomisation. J Sleep Res 2023;e13876.

Räisänen L, Kääriäinen S, Sund R, Engberg E, Viljakainen H, Kolho K-L. Antibiotic exposures and the development of pediatric autoimmune diseases: a register-based case–control study.  Pediatr Res 2022, 19 July.

Lommi S, Manzoor M, Engberg E, Agrawal N, Lakka TA, Leinonen J, Kolho K-L, Viljakainen H. The Composition and Functional Capacities of Saliva Microbiota Differ Between Children With Low and High Sweet Treat Consumption. Front. Nutr. 2022, 25 April.

Engberg E, Hietajärvi L, Maksniemi E, Lahti J, Lonka K, Salmela-Aro K, Viljakainen H. The longitudinal associations between mental health indicators and digital media use and physical activity during adolescence: A latent class approach. Ment. Health Phys. Act. 2022, 22.

Lommi S, Engberg E, Tuorila H, Kolho K-L, Viljakainen H. Sex- and weight-specific changes in the frequency of sweet treat consumption during early adolescence: a longitudinal study. Brit J Nutr 2021, Mar 31;1-21.

Raju S, Viljakainen H, Figueiredo RAO, Neuvonen PJ, Eriksson JG, Weiderpass E, Rounge TB. Antimicrobial drug use in the first decade of life influences saliva microbiota diversity and composition. Microbiome 8, 121 (2020).

Viljakainen H, Dahlström E, Figueiredo R, Sandholm N, Rounge TB, Weiderpass E. Genetic risk score predicts risk for overweight and obesity in Finnish preadolescents. Clinical Obesity 2019;e12342.

Figueiredo RAO, Simola-Ström S, Isomaa R, Weiderpass E. Body dissatisfaction and disordered eating symptoms in Finnish preadolescents. Eating Disorders. Jul 24:1-18.

Folkhälsans forskningsstiftelse

Finlands Akademi

Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa (“Life and Health Medical Fund”)

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse

Svenska kulturfonden 

Yrjö Jahnssons stiftelse

Päivikki and Sakari Sohlbergs stiftelse 

Juho Vainios stiftelse 

Waldemar von Frenckells stiftelse

Suomen Kulttuurirahasto

Minerva Foundation Institute for Medical Research

Lastentautien tutkimussäätiö

Institute for Molecular Medicine Finland, Helsinki

Finnish Institute for Health and Welfare (THL)

THL Biobank

CRIG group, Ghent University, Belgium

University of Helsinki, Children’s Hospital

Panic Study, University of Eastern Finland

Department of Psychology and Logopedics, University of Helsinki

Department of Oral and Maxillofacial Diseases, University of Helsinki and Helsinki University Hospital

Laboratory of Probiogenomics, Department of Chemistry, Life Sciences and Environmental Sustainability, University of Parma, Italy

Department of Preventive Medicine, University of Valencia, Spain

Gruppens egen webbplats: www.finhit.fi

FinHITStudy X

Gruppledare

  • Heli Viljakainen

   Docent, gruppledare

  • tfn:
   050 4485660

  • Kontakta