Regler

Folkhälsan Swimrun är en ÖtillÖ-partner och våra tävlingsregler följer ÖtillÖ-reglerna. Vi rekommenderar att du läser tävlingens regler noggrant.

Folkhälsan Swimrun

1. Organisation

1.1. Tävlingsorganisation

Folkhälsan Swimrun arrangeras av Folkhälsan: Folkhälsan Sport Ab, Nouxvägen 82, 02820 Esbo, Finland. Tävlingsledare: Mats Almqvist, mats.almqvist@folkhalsan.fi, +358 44 757 8885

Tävlingens jury: Mats Almqvist (tävlingsledare), Heikki Kiili (banchef), Robin Rapo (logistikansvarig)

2. Krav för att delta

2.1 För att delta i FOLKHÄLSAN SWIMRUN måste du vara simkunnig och ha fyllt 18 år. Yngre deltagare behöver tillstånd av tävlingens jury.

2.2 Varje enskild deltagare måste ha en giltig swimrun-försäkring.

2.3 Anmälan är bindande. Tävlingsorganisationen betalar inte tillbaka anmälningsavgiften. Ifall av skada som uppstått före tävlingen kan juryn besluta att anmälningsavgiften betalas tillbaka, för detta krävs läkarintyg.

2.4 Det är tillåtet att byta ut en lagmedlem mot en person av samma kön som den utbytta.

2.5. Det är inte tillåtet för en deltagare att sälja rätten till deltagande vidare till tredje part.

3. Tävlingsrutten

3.1 Tävlingsrutten
3.1.1 Tävlingsrutten är tydligt markerad
3.1.2 Deltagarna måste följa den markerade rutten
3.1.3 Deltagare som inte följer den markerade rutten blir diskvalificerade

3.2 Vattenstationer
3.2.1 Ett flertal vatten- och matstationer finns längs med tävlingsrutten

3.3 Första hjälpen-stationer
3.3.1 Ett flertal första hjälpen-stationer finns längs med rutten för deltagare som behöver hjälp under tävlingen
3.3.2 Sjukvårdspersonal och -utrustning finns på plats längs rutten i båtar och på land. 

4. Utrustning

4.1 Allmänt om utrustningen
4.1.1 Alla lag måste bära med sig sin utrustning från start till mål.
Diskvalificering följer om all utrustning inte är med när laget går i mål. All utrustning, inklusive mellanmål och motsvarande, måste märkas med deltagarens namn, lagets namn eller tävlingsnummer.

4.2.1 Obligatorisk utrustning per lag
1 vattentätt förpackat tryckförband för första hjälp / lag
2 våtdräkter, en per person, ämnade för rådande vattentemperatur 
2 visselpipor, en per person
1 räddningsfilt / lag
2 muggar, en per person. Det finns inte engångsmuggar på servicestationerna.

4.2.2 Obligatorisk utrustning för deltagare i de individuella klasserna
1 vattentätt förpackat tryckförband för första hjälp
1 räddningsfilt
1 våtdräkt, ämnad för rådande vattentemperatur 
1 kompass eller GPS-klocka 
1 visselpipa
1 dolme eller övrigt flythjälpmedel

4.3 Obligatorisk utrustning som arrangören förser deltagarna med
Nummervästar (måste bäras och vara synliga från start till mål)
Kartor
Tidtagningschip (vi debiterar 100 € / chip som försvunnit eller inte återlämnas)
Badmössor (måste bäras och vara synliga på alla simetapper)

4.4 Rekommenderad utrustning
4.4.1 draglina
4.4.2 vätskeblåsa
4.4.3 kompass eller GPS-klocka

4.5 Kontroll av utrustning
Vi kommer att genomföra slumpmässiga utrustningskontroller före och efter tävlingen. OBS! Lag som inte har med sig den obligatoriska utrustningen riskerar att diskvalificeras.

4.6 Förbjuden utrustning
4.6.1 Flythjälpmedel större än:
4.6.1.1. 40 cm x 30 cm x 15 cm (gäller ÖtillÖ Merit race)
4.6.1.2. 100 cm x 60 x 15 cm (gäller Endurance, Sprint och Super Sprint)
4.6.2 Att dekorera våtdräkterna med färg eller målarfärg som kan lösas upp i vattnet är förbjudet och leder till direkt diskvalificering.
4.6.3 Simfenor med över 15 cm långa fenor är INTE tillåtna. Fenan mäts från tån till fenans yttersta punkt. 

5. Tidtagning

5.1 Tidtagning
5.1.1 Tiden mäts från start till mållinjen
5.1.2 Laget måste passera alla kontrollpunkter samt gå i mål tillsammans med max tre (3) meter avstånd. Båda deltagarna i laget får en tid. Den sämre tiden blir lagets sluttid.

5.2 Tidsgränser
5.2.1 Längs med rutten finns det kontrollpunkter som lagen måste passera inom en viss tid för att få fortsätta tävlingen.
5.2.2 Närmare information om tidsgränserna publiceras dagen innan tävlingen. 

6. Deltagarnas ansvar

6.1 Allmänt
6.1.1 Deltagarna måste känna till och följa reglerna.
6.1.2 Deltagarna bör respektera övriga deltagare, arrangörerna, åskådarna och de lokala invånarna.
6.1.3 Deltagarna får inte ta till otillåtna medel för att nå framgång i tävlingen.
6.1.4 All form av dopning är förbjuden. Folkhälsan Swimrun följer de gällande riktlinjerna fastslagna av Finlands centrum för etik inom idrotten, FCEI. Vi förutsätter att alla deltagare känner till och följer reglerna och riktlinjerna.
6.1.5 Deltagarna är förpliktade att hjälpa till i nödfall om arrangören ber om hjälp.

6.2 Före tävlingen
6.2.1 Deltagarna får träna på och bekanta sig med tävlingsrutten före tävlingen, men måste respektera de lokala invånarna och reglerna för allemansrätten. Vi skickar riktlinjer gällande träningen i den känsliga miljön i ett nyhetsbrev till deltagarna. Riktlinjerna måste följas.

6.3 Under tävlingens gång
6.3.1 Deltagandet i Folkhälsan Swimrun sker på egen risk och arrangören tar inte ansvar för olyckor under tävlingen.
6.3.2 Lagen är skyldiga att hjälpa andra lag som råkat ut för skador eller behöver första hjälp.
6.3.3 Ett lag som avbrutit tävlingen bör omgående meddela det till arrangören. 
6.3.4 Det är strängt förbjudet att lämna skräp i naturen. Lag som bryter mot förbudet blir diskvalificerade.
6.3.5 På grund av säkerhetsskäl är det FÖRBJUDET att använda draglina under den första löpetappen i samtliga klasser. 

7. Regler

7.1 Tävlingens jury
7.1.1 Tävlingens jury består av tävlingsledaren och två personer ur arrangörens organisation.
7.1.2 Det här gör tävlingens jury:
– Ser till att reglerna följs
– Beslutar om hur protester utfaller
– Beslutar om diskvalificering
– Beslutar om förändringar på tävlingsrutten och regelförändringar
7.1.3 Minst två jurymedlemmar krävs för att juryn ska kunna fatta beslut.
7.1.4 Tävlingens jury har rätt att använda “sunt förnuft” för att avgöra en situation som det inte finns klara regler för.
7.1.5 Ett beslut av tävlingens jury är slutgiltigt.

7.2 Protester
7.2.1 Protester måste vara skriftliga och lämnas till arrangören inom en timme efter målgång.
7.2.2 En protest måste inkludera:
– Tid och plats
– Lagets tävlingsnummer och lagmedlemmarnas underskrifter.
– Tävlingsnumret eller namnet på laget som protesten riktas mot.
– Orsaken eller orsakerna för protesten.
– (om möjligt) namnge ett vittne eller lagnumret på vittnet.
7.2.3 Protester som inte fyller kriterierna uppräknade i punkt 7.2.2 avslås.
7.2.4 Tävlingens jury informerar sitt beslut till de inblandade så fort som möjligt.

7.3 Diskvalificeringar
Lag som inte följer reglerna diskvalificeras omedelbart.

7.4 Utomstående hjälp
Att ta emot hjälp av personer som inte tillhör arrangörens organisation är förbjudet. Varje lag måste för egen kraft ta sig från start till mål. 

8. Säkerhet

8.1 Allmänna säkerhetsregler
8.1.1 Tävlingens arrangör måste göra en riskanalys och på basis av den vidta de åtgärder som krävs för att minimera riskerna under evenemanget, både för deltagarna och tävlingens personal.
8.1.2 Tävlingens arrangör måste se till att det finns tillräckligt med säkerhetspersonal på plats och tillräckligt med säkerhetsutrustning tillhanda under simetapperna.
8.1.3 Laget måste hålla ihop och dess båda medlemmar måste vara inom 10 meter från varandra från start till mål.
8.1.4 Arrangören kan förbjuda ett lag att fortsätta tävlingen om tävlingens jury anser att lagets medlemmar är för trötta eller deras fysiska tillstånd är sådant att en fortsättning innebär onödiga risker.
8.1.5 Lag som startat men av någon orsak inte kan fullfölja loppet måste så snabbt som möjligt anmäla till tävlingskontoret att man avbrutit tävlingen.
8.1.6 Lag som avbryter skall söka sig, om möjligt, till målområdet eller till den servicepunkt som är närmast.

9. Medie- och sponsorsynlighet

9.1 Sponsormärkningar
9.1.1 Det är tillåtet för lagen att ha sponsorer synliga på tävlingsutrustningen.

9.2 Nummervästar och tidtagningschip
Nummervästarna måste bäras och vara synliga genom hela tävlingen. Nummervästarna får inte modifieras på något sätt, de officiella sponsorernas logon får inte täckas och västarna måste bäras från start till mål. Folkhälsan Swimrun är en miljövänlig tävling och vi återanvänder nummervästarna. Vi ber er lämna tillbaka västarna i för ändamålet märkta korgar på tävlingsområdet.

9.3 Foto- och videorättigheter
Deltagarna tillåter arrangören att använda foto- och videomaterial från tävlingen utan ersättning i sin marknadsföring, i pressmaterial och på sin webbplats.
9.3.1 Alla lag fotograferas före tävlingen av säkerhetsskäl och för marknadsföringsändamål.
9.3.2 Om laget eller deltagaren inte vill synas i marknadsföringen eller på sociala medier, skall detta meddelas skriftligen (eller via e-post) senast vid bekräftelsen.

10. Godkännande av reglerna

Genom att delta i tävlingen godkänner varje enskild lagmedlen tävlingens regler i sin helhet.

11. Bildrättigheter

Arrangören reserverar rättigheterna till allt bildmaterial från tävlingen. Kommersiellt bruk av bildmaterial utan arrangörens tillstånd leder till rättsliga åtgärder.