LOTS: för förebyggande och bemötande av våld i nära relationer

Startdatum: 19.11.2022
Kursperiod: 19.11.2022 - 19.11.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Okänd plats
Kontakt: Karin Storbacka
karin.storbacka@folkhalsan.fi
044-7886309
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.12.2021 00.00
Anmälan stänger: 13.11.2022
Kurskod: 18FM0018003
Anmäl dig här

Mål: Att utbilda LOTSar, som inom sina egna arbetsgemenskaper ökar medvetenhet om otrygghet och våld samt utbildar och stöder sina kollegor i att identifiera, bemöta och stöda våldsutsatta samt att förebygga våld inom det egna verksamhetsområdet.

Målgrupp: Frivilliga eller professionella som möter människor till vardags* och vill arbeta med att förebygga och identifiera våld i nära relationer. (* t.ex. inom hobbyverksamhet, barn- och mödrarådgivning, småbarnspedagogik, skola, ungdomsverksamhet, handikappservice, vuxensocialarbete, familjetjänster, vård och omsorg samt primärvård, missbrukarvård och mentalvård. Rekommendation: 1–2 LOTSar per 50 verksamma.)

Innehåll: Traumamedvetenhet, identifiering av våldsutsatta, modeller för tidigt ingripande och hur man kan ta upp sin oro samt bemöta misstänkta fall av våld i nära relationer. I utbildningen utnyttjas material som tagits fram av Turun Ensi- ja turvakoti och bl.a. THL:s webbutbildning Skapa förtroende – Skydda barnet.

Genomförande: heldagsutbildning 19.11.
- Kursplats meddelas närmare inbokat datum och beror på var intresset att delta är som störst. Utbildningen kan därför innebära resande eftersom den kan komma att ordnas i Nyland, Åboland eller Österbotten.
- Vi önskar minst två deltagare från varje kontext/verksamhet.
- Folkhälsans förbund genomför utbildningen i samarbete med Turun ensi- ja turvakoti.
- Som utbildare fungerar Saija Westerlund-Cook (sakkunnig i familjearbete) och Britt-Helen Tuomela-Holti (sakkunnig i familjearbete).
- Utbildningen är kostnadsfri!
- Sista anmälningsdag är 13.11.


Vad då för Lots?
Utbildningen erbjuder verktyg för att bemöta barn och unga eller klienter och deras känslor av trygghet och otrygghet samt verktyg som hjälper dig att orka i ditt uppdrag eller arbete.
Förmågan att ta upp frågan om otrygghet och trygghet är ett naturligt kompetensområde för varje människa eller medarbetare som möter människor i sitt uppdrag.
Våld i nära relationer definieras i omfattande kontext som alla typer av faktorer i människans närmaste nätverk som försvagar trygghetskänslan, även psykiskt våld såsom skolmobbning.
Vilka utmaningar man kan stöta på när man möter en våldsutsatt människa?
Hur bemöter jag en våldsutsatt människa? Hur stöder jag hen vidare? 


I fortsättningen ser LOTSarna till att alla nya kollegor eller medarbetare inom det egna verksamhetsområdet introduceras i LOTS-verksamheten; att identifiera och bemöta våld i nära relationer samt upprätthåller kollegornas kompetens. I Egentliga Finland ingår LOTSerna i ett mångprofessionellt LOTS-nätverk som koordineras av Regionförvaltningsverket (RFV) där de får fortbildning och stöd i LOTS-arbetet.

Anmäl dig här

Tider :

19.11.2022 00.00 - 00.00 Platsen saknas