Theraplay – för barn

Theraplay är en terapimetod som stärker barnets anknytning, sunda självkänsla och sociala färdigheter. Den baserar sig på den aktiva, intensiva växelverkan man ser i det lilla barnets och förälderns trygga relation.

Theraplay är en fysisk, lekfull vuxenledd terapimetod som fokuserar på, och utgår från barnet. Inom Theraplay betonas fem viktiga grundelement, alla centrala i en god föräldra–barn-relation; engagemang (intensiv kontakt), struktur, omvårdnad, utmaning och lekfullhet.

Inom Theraplay förstärks en positiv emotionell kontakt mellan barnet och föräldern. Barnet känner sig värdefullt och älskat.

Theraplay är en korttidsterapi. Antalet sessioner varierar, men är i medeltal 10–20 gånger, vanligen en gång per vecka. I terapin arbetar två terapeuter, en med barnet och den andra med föräldern. Theraplaysessionerna videoinspelas och används tillsammans med föräldrarna vid genomgång av Theraplaystunderna.