Talterapi – för barn

Talterapeuten på Mottagningen för barn, unga och familjer jobbar med utredningar och med habilitering och handledning.

Utredning

Den talterapeutiska utredningen fokuserar på barnets förmåga till växelverkan och på dess kommunikativa och språkliga förmåga. Dessutom kartlägger och utreder talterapeuten barnets språkliga förutsättningar för inlärning. Bedömningen är individuellt anpassad och görs utifrån barnets ålder, förutsättningar och frågeställning.

Talterapeuten utreder även

  • behov av kompletterande undersökningar (ex. finskspråkig utredning, foniaterundersökning)
  • oral- och verbalmotorikens inverkan på uttrycksförmågan
  • oralmotorikens inverkan på ätandet
  • röstkvalitet och röstanvändning
  • avvikelser i talrytm, prosodi
  • hörselskadans inverkan på barnets kommunikativa och språkliga utveckling
  • AKK-behov och vidare rekommendationer för lämpligt kommunikationshjälpmedel

Habilitering

Talterapeuterna på Habben erbjuder även möjlighet till individuell talterapi och multiprofessionell terapi. Ditt barn kan få talterapi med offentliga medel om terapin ingår i habiliteringsplanen eller om du har en remiss, men du kan också få den privat.

Målet för talterapin ställs upp utgående från undersökningsresultat och analys av faktorer som påverkar funktionsmöjligheter och funktionshinder i vardagen. Metoderna i terapin väljs enligt målsättningen och de individuella förmågorna. Samarbetet med föräldrarna och pedagogerna är grunden för målsättningen.

Talterapin är lekfull och rolig. I talterapin använder vi oss av spel och lekar, som kan anpassas till de metoder som valts. Vi jobbar för att stärka groparna i utvecklingen samtidigt som vi stöder barnet att kompensera med sina individuella styrkor. Ju äldre barnet är, desto mer kan vi jobba metakognitivt, dvs. jobba med barnets eller den ungas egna strategier i kommunikationen. För att säkerställa att de förmågor barnet hittat i terapin överförs till vardagen, samarbetar vi intensivt med både föräldrar och pedagoger under hela processen.

Vid behov kan samarbetet också utökas med handledning, som riktar sig till barnets näromgivning. Också handledningen sker dialogiskt på ett brainstormaktigt sätt.