Socialarbetarens mottagning – för föräldrar till barn och unga

I samband med barnets poliklinikbesök eller undersöknings-/habiliteringsperiod erbjuder socialarbetaren föräldrarna besök vid behov. De här tjänsterna har man tillgång genom privat betalning eller med betalningsförbindelse via offentlig instans, till exempel hemkommunens hälsovårdscentral eller specialsjukvården.

Socialarbetarens huvuduppgift är att fungera som resurs för att utreda de lokala möjligheterna och koppla dem till barnets och familjens individuella behov. Föräldrarna har också möjlighet att med sin socialarbetare diskutera barnets utveckling och framför allt sina egna tankar och känslor i anslutning till sitt barns behov i den för tillfället aktuella situationen, eller de förändringar i livet en eventuell ny diagnos hos barnet för med sig.

Socialarbetaren är också vid behov med i det team som undersöker barnet och är på det sättet införstådd i teamets tankar kring barnets stödbehov, trots att hon själv jobbar enbart med föräldrarna.

Detta sätt att arbeta ger barnets föräldrar möjlighet att hos sin socialarbetare söka samtalsstöd och få stöd att bearbeta sina egna personliga känslor. En familj som har sin egen socialarbetare på Folkhälsan kan kontakta denna per telefon eller e-post också utanför utredningsperioden.

Socialarbetaren ger också information om den del av det lagstadgade socialskyddet i Finland som det enskilda barnets problematik aktualiserar och kan vid behov fungera som en tredje part vid utredning av de lokala möjligheterna inom sociala sektorn för familjen.

Om familjen av olika skäl inte klarar av att ansöka om de tjänster den har rätt till, kan socialarbetaren också hjälpa i den processen.