Psykologutredning – för barn och unga

Vid en psykologisk utredning vill vi skapa en helhetsbild av ett barns/en ungdoms helhetsutveckling och socioemotionella mognad. Vi beaktar alltid helhetssituationen och hör barnets/den ungas, familjens och näromgivningens samt den eventuella remitterarens berättelse och frågeställning.

Psykologen reder ut vad som ligger bakom ett problem eller en konflikt för att tillsammans med de vuxna i barnets näromgivning kunna arbeta fram lämpliga insatser. Målet är alltid att stöda barnets/den ungas välmående, stärka känslan av att kunna förstå och påverka sin situation och stöda funktionsmöjligheter.

Psykologen gör en basutredning av den kognitiva helhetsmässiga utvecklingen (det språkliga och visuella tänkandet/slutledningen) om det finns misstankar om en försenad utveckling eller specifika svårigheter. Då frågeställningarna är mer komplexa, sker psykologutredningen ofta tillsammans med andra yrkesgrupper i ett mångprofessionellt team, vilket möjliggör en ännu bättre helhetsbild av barnet och den vardag barnet lever i och de möjligheter där finns. 

När det handlar om mera emotionella eller mångfacetterade svårigheter såsom nedstämdhet, utagerande eller ångestreaktioner gör vi olika test, med mindre barn gör vi lekobservation, medan vi med äldre barn och ungdomar för , dialogiska diskussioner. Vi träffar också familjen och vid behov personalen i daghem/skola
Psykologen deltar även i nätverksmöten och konsulterar daghems- och skolpersonal. 

Barnen/ungdomarna kan komma till psykologutredning rekommenderade från kommunens hälsovård eller via specialsjukvården. Psykologutredningar kan ske på svenska, finska eller engelska. Familjerna har möjlighet att komma som privatbetalande och med läkarremiss kan en del av kostnaderna ersättas av FPA och via eventuell privat sjukförsäkring.