Neuropsykologisk utredning – för barn och unga

Neuropsykologisk utredning görs för att kartlägga färdigheter som barn och unga behöver för att klara av sin vardag dvs. daghem, skola, hemmet, kamraterna och hobbyer.

En positiv jagbild byggs upp när dessa pusselbitar är någorlunda i harmoni. För ett barn är det mycket viktigt att i ett tidigt skede få förståelse för sina specialsvårigheter och att hitta sina styrkor och strategier att kompensera sina svagheter. Föräldrarnas förståelse för barnets beteende ökar och med barn i skolåldern blir läxläsningssituationer mera hanterliga och samarbetet med skolan bättre. I utredningen utgår neuropsykologen från familjens och näromgivningens berättelser, beaktar familjens och näromgivningens berättelse, resurser och möjligheter samt eventuella särskilda behov i näromgivningen. I utredningen beaktas också tidigare undersökningar och testresultat.

Målet med utredningen är att öka förståelsen för barnet som helhet och samarbeta med de vuxna i barnets vardag för att hitta lösningar att stöda barnet på ett helhetsmässigt och klokt sätt.

En neuropsykolog kartlägger barnets:

  • utvecklingsnivå och kognitiva färdigheter (tanke- och slutledningsförmåga)
  • språkliga och visuella basfunktioner
  • fin- och visuomotorik
  • minnesfunktioner
  • uppmärksamhet och exekutiva färdigheter (planera, organisera, utföra och utvärdera sin verksamhet)
  • skolmognad
  • inlärningsförmåga (t.ex. för att utreda eventuella läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter)
  • neuropsykiatriska frågeställningar (t.ex. för att utreda eventuell ADHD, ADD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom)

En neuropsykologisk undersökning kan göras privat med eller utan läkarremiss. Med läkarremiss kan en del av kostnaderna ersättas av FPA samt vissa privata sjukförsäkringar. Om man kommer med en remiss eller betalningsförbindelse från primär- eller specialsjukvården förutsätts det oftast att grundutredningen av psykologen är gjord på hemorten t.ex. på hälsocentralen eller av skolpsykologen i skolan.

Beroende på helheten och specifika frågeställningar kan en neuropsykologisk utredning utföras på 3–6 besök. Därtill kommer eventuella observations- och samarbetsbesök/nätverksmöten i skola/daghem.

Läs mera om neuropsykologiska utredningar på HNS:s webbplats (på finska)