Neuropsykiatrisk coachning – för barn, unga och unga vuxna

Personlig neuropsykiatrisk coachning är en form av handledning och stöd som kompletterar andra tjänster som samhället erbjuder personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, ADD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Neuropsykiatrisk coachning är en målinriktad och planerad verksamhet som baserar sig på de behov personen/familjen har.

Coachningen handlar om att tillsammans hitta nya lösningar på praktiska utmaningar i vardagen och att ta vara på barnets, den ungas och familjens resurser. Målsättningen är att stärka personens självuppfattning om sina funktionsmöjligheter och hjälpa barnet eller den unga att i framtiden klara sig så självständigt och som möjligt och samtidigt öka möjligheterna och förmågorna till delaktighet. Det handlar oftast om att prova sig fram på olika lösningar på specifika utmanande situationer i vardagen.

Den neuropsykiatriska coachen stöder personen/familjen dels genom att ge information och handledning, dels genom att öva/genomföra situationer i vardagen tillsammans. Coachens arbetssätt kan variera beroende på klientens ålder och behov och på familjens behov, men präglas alltid av ett intensivt samarbete med familjen och daghemmet/skolan.