Föräldrastöd

Att få barn och se det växa upp kan vara en källa till både glädje och oro. Barn föds med olika behov och barnens behov förändras under deras uppväxt. För en förälder kan det ibland vara lättare och ibland svårare att se och svara på behoven. Det är också normalt att konfliktsituationer uppstår mellan föräldrar och deras barn. Vanligen är dessa svårigheter av övergående natur.

Men ett barn som sätter sig på tvären i allt, som reagerar med tårar eller ilska varje gång det inte får sin vilja igenom, som konstant protesterar mot regler eller som drar sig undan gemenskapen i familjen kan för en förälder leda till en känsla av frustration och osäkerhet och barnets känsla av trygghet kan rubbas.

Föräldrastöd riktas till de vuxna i familjen för att stärka föräldrarollen.