Vårt sätt att jobba

I Folkhälsans medicinska verksamhet förverkligas de etiska värderingarna kompetens, engagemang och omsorg i vårt praktiska arbete i vardagen.

Många av de medicinska tjänsterna i Folkhälsan sker på högt respekterad specialsjukvårdsnivå, bl.a. tjänster vid Mottagningen för barn, unga och familjer och Genetiska kliniken. Dessutom erbjuds också tjänster inom primärhälsovård och primärsjukvård, företagshälsovård samt privata tjänster. Folkhälsan Syd och Folkhälsan Botnia är inhemska allmännyttiga icke-vinstdrivande bolag.  Bolagen ägs av Samfundet Folkhälsan.

Individcentrering

Vi ser individen som en helhet, med en förmåga att själv fatta beslut som stärker hälsan ifall den relevanta informationen formuleras i dialog på rätt nivå tillsammans med den medicinska expertisen. Individerna blir alltså medproducenter av sin egen hälsa. Vi utvecklar ständigt detta individcentrerade arbetssätt.

Salutogenes i en patogen värld

Den salutogena filosofin och praktiken fungerar som vår vardagliga referensram. Vi vill se individen som hel och fullvärdig medlem av samhället oberoende av sjukdom eller funktionshinder. Vi eftersträvar att i varje insats öka individens känsla av hanterbarhet i det läget livet inte blev som förväntat. Vi arbetar för att hen ska få en känsla av ett sammanhang, där hen inte är ensam om sin situation. Vi söker efter friskfaktorer och försöker öka eller utnyttja dem för att förstärka känslan av hälsa, det vill säga faktorer som ökar resiliensen. Vi gör utredningar och är realistiska gällande vilka hinder det finns i invididens vardag och funderar tillsammans om det finns något att göra åt det som hindrar upplevelsen av ett gott och fullvärdigt liv sjukdomen eller funktionshindren till trots.

Näromgivningsbottnat arbetssätt

Vi ser på individen i sitt eget sammanhang i alla de medicinska verksamheterna på lite olika sätt. När alla kring individen vill väl, engagerar sig konstruktivt och använder sig av varandras kunskap blir effekterna av individinsatserna mer vardagsnära och därför relevanta för alla. När det gäller tjänster för barn beaktar vi alltid familjen och daghem/skola i både utredningarna och habiliteringarna. Gällande unga och unga vuxna i sin tur hoppas vi att få inkludera familjen för att uppnå bästa effekt, men givetvis enbart då det gynnar den unga. Om den unga så önskar, samarbetar vi gärna också med partnern, utbildningsstället eller t.ex. företagshälsovården eller arbetskraftsbyrån. Också samarbetet med lokal medicinsk personal är viktigt ur många synvinklar på många av våra kliniker och mottagningar.