Tjänster kring skolfrånvaro

Oroväckande skolfrånvaro är ett synligt och allvarligt och ofta också svårbehandlat symtom hos unga. Det kan vara symtom på t.ex. inlärningssvårigheter, problem med den fysiska och psykiska hälsan, mobbning eller tonårsuppror.

Skolfrånvaro har en tendens att bli en lösningsmodell för eleven och även en kort frånvaro ökar risken för utslagning. Det är ett mycket komplext fenomen som kräver samarbete och kunskap för att kunna åtgärdas effektivt. Skolfrånvaro har ett samband med utslagning och psykisk ohälsa också senare i livet.
Vi erbjuder konsultation, föreläsningar och fortbildningar om skolfrånvaro, vad skolfrånvaro kan bero på och hur man jobbar för att komma tillbaka till skolan efter frånvaro. Vi föreläser även om ungdomars psykiska hälsa och kopplingen till skolfrånvaro och skolframgång. Är ni intresserade av att göra en handlingsplan för skolfrånvaro i er skola hjälper vi gärna till med tips och stöd. 

Föreläsningarna kan innehålla följande rubriker:

  • Vad är skolfrånvaro? Oroväckande skolfrånvaro
  • Bakgrundsfaktorer: psykisk hälsa, omgivningens inverkan
  • Vad kan man göra för att minska frånvaro och främja närvaro?
  • Bemötande av elever, föräldrar, lärare och övrig personal
  • Casestudier

Medling i utmaningar i samarbete mellan hem och skola

Ibland kan den hjälplöshet eller frustration vuxna känner inför en elevs beteende skapa stora konflikter mellan parter som egentligen bara vill eleven väl. Det kan vara svårt att nå lösningar med interna resurser ifall konflikterna är riktigt eldfängda. Vi erbjuder gärna medling i sådana frågor. Vi använder oss av neutrala medlingsmetoder och för ingens talan, men arbetar för att alla får sin röst hörd och blir både förstådda och tolkade rätt. Vi hjälper också till att hitta en nivå av samarbete där alla är uppriktigt förbundna att försöka sitt allra bästa.

Metoder för att främja närvaro för skolor och familjer

Att främja närvaro är väldigt viktigt. Vi har skapat ett material som kan användas som hjälp för det. Materialet är i första hand tänkt som förebyggande åtgärder. Kapitlen behandlar områden i elevens liv som kan poängteras i främjandet av närvaro. Om den unga har svårigheter med något av områdena kan man också använda materialet då problemen redan är ett faktum. Men, även om orsakerna till skolfrånvaro ligger på något av dessa områden är ofta orsakerna till frånvaron så komplexa att enstaka insatser på ett specifikt område inte hjälper nämnvärt. Helheten måste beaktas och åtgärderna skräddarsys för varje enskild elev.

Kommunens handlingsplan för att främja närvaro i skolorna

I skolorna behövs klara riktlinjer för registrering av frånvaro. Hur och när meddelar skolan vårdnadshavare om frånvaro? Meddelas båda vårdnadshavarna om det finns två? Vårdnadshavare ska också meddela skolan om eleven är frånvarande. Är systemet för detta klart och tydligt? Vet vårdnadshavaren om detta system även om man inte deltagit på föräldramöten?

Det är bra för alla parter om det finns ett systematiskt sätt på vilket man hanterar skolfrånvaro både på skol- och kommunnivå. En handlingsplan för hur skolan, familjen och andra i nätverket går till väga vid frånvaro är ett sätt att säkra att alla elevers situation hanteras likvärdigt, det vill säga att alla elever får samma stöd. Handlingsplanen är också viktig som referensram för dem som jobbar med eleven i skolan. Av handlingsplanen framgår i vilket skede av processen man kan ta hjälp av andra instanser, barnskydd, ungdomsarbetare eller specialsjukvård.

Viktigaste resultaten vi fått från kommuner som utarbetat handlingsplan är att handlingsplanen är ett bra stöd till arbetet med skolfrånvaro och ger riktlinjer. Personalen beskrev att de kan visa den till eleven och föräldrarna och använda den som ett redskap. Dessutom beskrev man att alla elever behandlas jämställt och specifika åtgärder tas om frånvaron fortsätter. Alla skolor i kommunen har samma riktlinjer angående skolfrånvaro. Skillnaderna mellan tiden före och efter att handlingsplanen tagits i bruk var att det nu finns klara timantal som riktlinjer till lärarna. Nu vet också kuratorerna när de kan kontakta barnskyddet   och andra nätverksaktörer.  Vissa tyckte att man nu reagerar tidigare och att läraren kollar frånvaron noggrannare. Allt som allt ansåg man att samarbetet fungerar bra och efter att handlingsplanen tagits i bruk ännu bättre och mera smidigt. Handlingsplaner upplevs ha hjälpt professionella i deras arbete för ökad skolnärvaro.

Läs mer i vår handbok i hur skolor/kommuner kan bygga upp fungerande handlingsplan för ingripande i skolfrånvaro. Om ni i kommunen behöver hjälp med att samla alla inblandade till arbetet, inspirationen att komma vidare eller bara gärna bollar tankar kring er egen handlingsplan, kan ni gärna kontakta oss.